♥ การเยี่ยมสำรวจ คลินิกวัยรุ่น

163485_1488327740412_198115_n

นางสาวเบญจา ยมสาร

การเยี่ยมสำรวจและประเมินโรงพยาบาลตามมาตรฐานบริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชน(คลินิกวัยรุ่น) เป็นกระบวนการ หรือเครื่องมือที่พัฒนาขึ้นสำหรับใช้ในการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลที่มีบริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชน โดยมีทีมผู้เยี่ยมสำรวจและประเมินจากภายนอก และมีมุมมองเพื่อการเรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ เพื่อให้เป็นแนวทางการทำงานและประเมินผลการดำเนินงาน ในการพัฒนาคุณภาพบริการ ซึ่งทีมผู้เยี่ยมสำรวจและประเมินจะเป็นผู้สะท้อนให้เห็นถึงจุดเด่น ความก้าวหน้าในการดำเนินการ ความมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและผลกระทบ ตลอดจนข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา

ดังนั้นทีมผู้เยี่ยมสำรวจและประเมิน ควรต้องมีการฝึกอบรมทักษะ ของการเป็นผู้เยี่ยมสำรวจ ตามเกณฑ์มาตรฐาน เนื่องจากทีมเยี่ยมสำรวจและประเมิน ประกอบด้วยตัวแทนจากศูนย์อนามัยที่ 8 และสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 ก่อนเข้าเยี่ยมสำรวจ ควรมีการประชุม เพื่อทำความเข้าใจ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ความคิดเห็น และหาข้อสรุปร่วมกัน เพื่อให้มีแนวทางในการประเมินที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเตรียมความพร้อมของผู้เยี่ยมสำรวจ คลินิกวัยรุ่น

2. เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ทักษะ ในการเยี่ยมสำรวจตามมาตรฐาน คลินิกวัยรุ่น

3. เพื่อได้แนวทางที่เป็นรูปธรรมในการปฏิบัติการเยี่ยมสำรวจฯ

กระบวนการจัดการความรู้

  1. การเรียนรู้   จากการได้เข้าฝึกอบรมทักษะการเยี่ยมสำรวจและประเมินโรงพยาบาลตามมาตรฐานบริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชน ทั้งทฤษฎีและฝึกปฏิบัติเทคนิคการเป็นผู้เยี่ยมสำรวจฯ ตลอดจนการพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน
  2. กระบวนการและเครื่องมือ

ทบทวนมาตรฐานเกณฑ์การประเมิน ตามคู่มือฯ

ศึกษา ข้อมูลที่ได้รับ

มอบหมายงานตามภารกิจ

พูดคุยแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น ทัศนะ มุมมอง

ข้อสรุปร่วมกัน เพื่อใช้เป็นแนวทาง

สิ่งที่ผู้เยี่ยมสำรวจควรทำ

แต่งกายสุภาพ บุคลิกภาพน่าเชื่อถือ มีความเป็นมิตร

แม่นในรายละเอียดขององค์ประกอบย่อย สามารถเชื่อมโยงให้เห็นภาพรวม

เตรียมตัว ศึกษาข้อมูลโรงพยาบาลก่อนเข้าเยี่ยมสำรวจฯ

ละวางความเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาการ ไม่เปรียบเทียบกับโรงพยาบาลอื่น

ตั้งคำถามและให้ข้อเสนอแนะที่สร้างสรรค์และชัดเจน

แสดงความชื่นชม ให้กำลังใจในสิ่งที่ดำเนินการได้ดี และหาจุดแข็งความสำเร็จ โอกาสของการพัฒนา

มีความเป็นกัลยาณมิตรและยืดหยุ่น

2. สิ่งที่ผู้เยี่ยมสำรวจพึงระวัง

ไม่วิพากษ์วิจารณ์ผู้ถูกประเมิน ทั้งในและนอกห้องประชุม

ไม่ควรตั้งคำถาม “ทำไม” หรือ “ต้อง” และไม่บีบบังคับให้ทำ / ไม่ให้ทำ

* อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม กดดาวน์โหลด *

 

การเยี่ยมสำรวจ คลินิกวัยรุ่น
การเยี่ยมสำรวจ คลินิกวัยรุ่น
การเยี่ยมสำรวจ คลินิกวัยรุ่น.pdf
56.6 KiB
262 Downloads
รายละเอียด
avatar

About

เป็นพยาบาลวิชาชีพเจ้าค่ะ

ใส่ความเห็น