♥ การใช้โปรแกรมบริหารจัดการแผนงาน โครงการ (HPC8 IS)


นางปิยวรรณ สุวัฒนรัตน์

สืบเนื่องจากผู้บริหารศูนย์อนามัยที่ 8 ต้องการให้มีกระบวนการติดตาม ตรวจสอบ การวางแผน การไปปฏิบัติราชการ และการสรุปประเมินผลโครงการต่างๆของเจ้าหน้าที่ศูนย์ โดยต้องการให้มีการสร้างระบบสารสนเทศจัดทำฐานข้อมูลการปฏิบัติราชการ เพื่อให้ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงการตรวจสอบการวางแผนโครงการต่างๆได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และเพื่อประหยัดกระดาษ ลดขั้นตอนการทำงานวัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ศูนย์อนามัยที่ 8 มีระบบสารสนเทศในการวางแผน บริหารจัดการโครงการ และเพื่อเป็นการสนับสนุนการปฏิบัติงานประจำวันของเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯที่มีมาตรฐาน และสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานครบทุกหน่วยงาน ทั้งองค์กร

2.ผู้บริหารสามารถตรวจสอบการวางแผนงาน โครงการได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และเป็นปัจจุบัน

3.ผู้บริหาร และหัวหน้างานทุกลำดับชั้น สามารถควบคุม ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ

กระบวนการจัดการความรู้

จากการทบทวนองค์ความรู้ ค้นคว้าหาต้นแบบที่ประสบความสำเร็จพบว่า ศูนย์อนามัยที่ 6 มีการจัดทำโปรแกรมบริหารจัดการแผนงาน โครงการ และมีการนำไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้ให้ฝ่าย ICT ทำการศึกษาการใช้งาน และทำหนังสือขอโครงสร้างโปรแกรม เพื่อนำมาปรับปรุงให้เหมาะสมในการนำมาใช้งานที่ศูนย์อนามัยที่ 8

มีการจัดทำเอกสารประเมินผลการใช้โปรแกรม เพื่อหาปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไขปัญหาจากการใช้งานโปรแกรม โดยให้ฝ่ายที่ได้ทดลองใช้งานทั้ง 3 ฝ่ายคือ กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ กลุ่มพสส. และกลุ่มพสว. และนำผลที่ได้จากแบบประเมินมาปรับปรุงแก้ไขโปรแกรมให้พร้อมใช้ในวาระต่อไป

สรุปปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา

จากการใช้โปรแกรม HPC8 IS (การวางแผนงาน)

มีผู้ที่ใช้โปรแกรม 13 ราย

 1. ไม่เคยใช้ 2 ราย
 2. ไม่พบปัญหา 3 ราย

ปัญหาที่พบ

 • ตัวหนังสือช่วงที่ออกรายงานในขออนุมัติเล็กไป
 • เลขที่หนังสือ น่าจะเป็นของในละฝ่าย
 • ตัวอักษรไม่สมบูรณ์
 • เรื่องที่ขออนุมัติมีข้อมูลให้เลือก เช่น ประชุม อบรม นิเทศงาน ประสานงาน
 • ขั้นตอนการพิมพ์ซับซ้อน ให้ลดขั้นตอน
 • การเดินทางโดยพาหนะอะไร ควรมีให้เลือก เช่น รถยนต์โดยสาร รถไฟ รถของทางราชการ เครื่องบิน รถยนต์รับจ้าง เป็นต้น
 • แผนเลื่อนต้องทำขออนุมัติใหม่ลบอันเก่าไม่ได้
 • รายงานค่าใช้จ่ายไม่มีประโยชน์
 • เนื้อหาที่ต้องการให้เพิ่มเติมในโปรแกรม
 • ลงข้อมูลแผนการปฏิบัติงานประจำเดือนได้
 • ปรับเนื้อหาในแบบฟอร์มให้ตรงกับของศูนย์ 8
 • เลขที่หนังสือของแต่ละฝ่ายน่าจะมีขึ้นให้เลือกคลิกได้
 • ไม่สามารถลงรายละเอียดแต่ละรายการได้
 • ปรับปรุงหัวข้อรายงานไปราชการประชุม อบรม นิเทศงาน ให้ตรงกับประเด็นงานที่ไปปฏิบัติงาน
 • ให้ปรากฏเป็นแผนรายเดือนของแต่ละหน่วยงานกับแผนรายบุคคล แยกจากแผนรวมใหญ่
 • การขออนุมัติกับการวางแผนเดือน ควรแยกออกจากกัน เพราะการวางแผนอาจมีการเปลี่ยนแปลง
 • ชื่อข้อมูลของผู้ขออนุมัติ น่าจะมีชื่อขึ้นอยู่ในรายชื่อ 1,2,3 ด้วย
 • ช่องการขออนุมัติน่าจะเอาต่ำกว่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก เพราะยังไม่สามารถประมาณการได้
 • นำเชื่อมโยงไปในเรื่องใบขอรถได้ด้วย
 • เพิ่มช่องโครงการและผลผลิต
 • ช่องรายการสรุปโครงการตรงวันที่น่าจะทำแบบให้เลือก ไม่ใช่พิมพ์เอง

* อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม กดดาวน์โหลด *

 

การใช้โปรแกรมบริหารจัดการแผนงาน โครงการ (HPC8 IS)
การใช้โปรแกรมบริหารจัดการแผนงาน โครงการ (HPC8 IS)
การใช้โปรแกรมบริหารจัดการแผนงาน โครงการ (HPC8 IS).pdf
209.1 KiB
363 Downloads
รายละเอียด
avatar

About

ใส่ความเห็น