♥ ศึกษาสถานการณ์ระบบประปาในพื้นที่เขตตรวจราชการ ที่ 18 ประจำปีงบประมาณ 2556

นางฉันท์พิชชญา สุวรรณเกสร์

จากการสำรวจข้อมูลของศูนย์อนามัยที่ 8 ปี 2554 มีประปาเทศบาล ทั้งหมด 28 แห่ง ประปาหมู่บ้าน 1,990 แห่ง และประปาภูมิภาค 36 แห่ง และจากการดำเนินงานโครงการน้ำประปาดื่มได้       มาตั้งแต่ปี 2541 จนถึงปี 2554 มีระบบประปาที่น้ำประปาผ่านการรับรองแล้วทั้งหมด 53 แห่ง แต่จากการสุ่ม ตรวจเฝ้าระวังคุณภาพน้ำดื่มได้ของศูนย์อนามัยที่ 8 เมื่อปี 2546 พบว่า ระบบน้ำประปาที่ผ่านการรับรองประปาดื่มได้ สามารถรักษาคุณภาพได้เพียงร้อยละ 33.3 ซึ่งส่วนใหญ่ที่ไม่ผ่านเกณฑ์คุณภาพน้ำ คือ ด้านแบคทีเรีย

จากการศึกษารูปแบบการรักษาคุณภาพน้ำประปาดื่มได้ของจังหวัดนครสวรรค์ พบว่า การสุ่มตรวจติดตามอย่างสม่ำเสมอโดยเจ้าหน้าที่ และการประกาศเกียรติคุณสามารถกระตุ้นระบบประปา ให้มีการดูแลรักษาและเฝ้าระวังคุณภาพน้ำอย่างต่อเนื่อง โดยระบบประปาจะสามารถรักษาคุณภาพน้ำได้ร้อยละ 57.1 ปี 2552 – 2555 ศูนย์อนามัยที่ 8 ได้ดำเนินการโครงการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำประปาดื่มได้ โดยสำรวจระบบประปาที่เคยผ่านการรับรองน้ำประปาดื่มได้ และระบบประปาที่สมัครเข้าร่วมโครงการประปาดื่มได้ จำนวน 97 แห่ง พบว่า ระบบประปาที่มีความพร้อม ในการส่งตัวอย่างน้ำส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 63 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 64.9 มีโครงสร้างใช้การได้ ทุกระบบมีการดูแลบำรุงรักษาอย่างถูกวิธี และเติมคลอรีนถูกต้อง63 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100 และเฝ้าระวังคุณภาพน้ำประปาจนผ่านเกณฑ์น้ำประปาดื่มได้ 43แห่ง คิดเป็นร้อยละ 68.3 จากการสำรวจจำนวนระบบประปาทั้งหมด 2,054 แห่ง ระบบประปาที่สมัครเข้าร่วมโครงการประปาดื่มได้ ตั้งแต่ ปี 2551 – 2555จำนวน 114 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 5.6

จากสถานการณ์ดังกล่าว และทิศทางการดำเนินงานด้านคุณภาพน้ำบริโภค ของกรมอนามัย ศูนย์อนามัยที่ 8 นครสวรรค์ จึงได้จัดทำ “โครงการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำ ในเครือข่ายบริการที่ 3 ปีงบประมาณ 2556” ขึ้น เพื่อเตรียมความพร้อมระบบประปาที่ให้บริการแก่โรงเรียนที่เข้าโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร และติดตามให้ ผ่านเกณฑ์มาตรฐานน้ำบริโภคของกรมอนามัย พ.ศ.2553 ซึ่งจะส่งผลให้ประชาชนมีน้ำสะอาดปลอดภัยบริโภคเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องต่อไป

วัตถุประสงค์

1 ส่งเสริมเทศบาล/อบต. และกรรมการประปาหมู่บ้านที่เข้าร่วมโครงการได้มีการพัฒนาระบบประปา และสามารถผลิตน้ำ ให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานน้ำประปาดื่มได้

2 ผลักดันให้เกิดดำเนินงานการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำประปาเขตพื้นที่ปกติ ที่มีคุณภาพให้อยู่ในเกณฑ์ มาตรฐานน้ำ ประปาดื่มได้อย่างต่อเนื่อง จำนวน 8 แห่ง

3 ผลักดันให้เกิดดำเนินงานการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำประปาเขตพื้นที่เสี่ยง2 จังหวัดๆละ 1 ตำบล (อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี , ต.เขาเจ็ดลูก อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร)

4 นิเทศ ติดตาม เพื่อเตรียมความพร้อมระบบประปาที่ให้บริการแก่โรงเรียนที่เข้าโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร อย่างน้อย 8 โรงเรียน

กระบวนการจัดการความรู้

 • การเรียนรู้

จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกมีความรู้และความเข้าใจถึงขั้นตอนกระบวนการ ผลิตน้ำให้สะอาด

 • เฝ้าระวังคุณภาพน้ำในเขตพื้นที่ ( เขตพื้นที่ปกติ ) และ โรงเรียนระดับเพชร ที่เข้าร่วมโครงการ
 • ชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานโครงการการจัดบริการน้ำบริโภคขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • สำรวจคุณภาพน้ำประปาและสุ่มสำรวจคุณภาพน้ำบริโภคในครัวเรือน
 • สำรวจเพื่อคัดกรองระบบประปาที่มีระบบการผลิตน้ำประปาได้ถูกต้อง
 • เฝ้าระวังคุณภาพน้ำในเขตพื้นที่เสี่ยง 2 จังหวัดๆละ 1 ตำบล (อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี ,  ต.เขาเจ็ดลูก อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร)
 • สำรวจฐานข้อมูลระบบประปา อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี (เนื่องจาก ต.เขาเจ็ดลูกอ.ทับคล้อ จ.พิจิตร ได้สำรวจฐานข้อมูลตั้งแต่ ปี 2553-2554)
 • ทดสอบคุณภาพน้ำทางห้องปฏิบัติการ ในเขตพื้นที่เสี่ยง
 • วิเคราะห์ผลตัวอย่างน้ำ
 • ส่งผลวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำคืนสู่ชุมชน
 • ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อใช้ในการพัฒนาผลคุณภาพน้ำ และมุ่งไปสู่การแนวทางแก้ไขปัญหา

– บทเรียนที่ได้จากการดำเนินงาน

 1. การได้รับความร่วมมือที่ดีจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น / ผู้ดูแลประปาในพื้นทีและหลาย

ส่วนประกอบกันจึงจะทำให้งานประสบความสำเร็จ

 1. การนิเทศติดตามงานต้องมีความต่อเนื่อง เจ้าหน้าที่ต้องมีความจริงใจในการปฏิบัติงาน
 2. ต้องมีคำชม เพื่อให้กำลังใจกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น / ผู้ดูแลประปาและเจ้าหน้าที่

สาธารณสุขในพื้นที่

 1. มีสัมพันธภาพที่ดีต่อกันกับลูกค้าทุกกลุ่ม
 2. พื้นที่แต่ละแห่งมีบริบทที่ต่างกัน ไม่สามารถนำวิธีการ/นวัตกรรมที่ทำให้ประสบความสำเร็จ

จากที่หนึ่งไปใช้อีกที่หนึ่งได้

–   ปัจจัยที่ทำให้การดำเนินงานสำเร็จ

 1. เนื่องจากมีผลต่อคะแนนในการประเมินยกระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 2. 2. การได้รับความร่วมมือที่ดีจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น / ผู้ดูแลประปาในพื้นที่
 3. 3. ผู้บริหารของท้องถิ่นให้ความสำคัญ และให้การสนับสนุน
 4. 4. การมีสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น / ผู้ดูแลประปามีการบูรณาการ

ระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 1. 5. การสนับสนุนภาคีเครือข่ายทุกด้านเช่นงบประมาณ สิ่งสนับสนุนต่าง ๆ องค์ความรู้วิทยากร และ

การตรวจประเมิน

* อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม กดดาวน์โหลด *

 

ศึกษาสถานการณ์ระบบประปาในพื้นที่เขตตรวจราชการ ที่ 18 ประจำปีงบประมาณ 2556
ศึกษาสถานการณ์ระบบประปาในพื้นที่เขตตรวจราชการ ที่ 18 ประจำปีงบประมาณ 2556
ศึกษาสถานการณ์ระบบประปาในพื้นที่เขตตรวจราชการ ที่ 18 ประจำปีงบประมาณ 2556.pdf
64.4 KiB
252 Downloads
รายละเอียด
avatar

About

ใส่ความเห็น