♥ การพัฒนาเกณฑ์ชมรมผู้สูงอายุคุณภาพและเกณฑ์ชมรมผู้สูงอายุส่งเสริมสุขภาพช่องปาก

นางสาวนัยนา สำเภาเงิน

การรวมกลุ่มของผู้สูงอายุในลักษณะชมรมเป็นการรวบรวมผู้สูงอายุที่มีศักยภาพความสามารถในการทำกิจกรรมต่างๆร่วมกัน ตลอดจนสามารถช่วยเหลือกันในกลุ่มผู้สูงอายุเอง และเพื่อให้การดำเนินการภายใต้ชมรมผู้สูงอายุเป็นไปในทุกด้าน ทั้งด้านสังคม ใจ และกาย จึงมีเกณฑ์ประเมินชมรมผู้สูงอายุคุณภาพ และเกณฑ์ประเมินชมรมผู้สูงอายุที่มีกิจกรรมส่งเสริมทันตสุขภาพขึ้น แต่เนื่องจากเกณฑ์มีขึ้นหลายเกณฑ์ จึงเกิดแนวคิดร่วมกันของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานสูงอายุ และงานทันตสุขภาพในผู้สูงอายุ เพื่อลดความซ้ำซ้อน ลดเกณฑ์ที่มีจำนวนมาก ลดภาระของเจ้าหน้าที่

โดยการผสานเกณฑ์ทั้งชมรมผู้สูงอายุคุณภาพ และชมรมผู้สูงอายุที่มีกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพช่องปาก ตลอดจนเกณฑ์ประเมินการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (LTC) ในส่วนงานส่งเสริมทันตสุขภาพในระดับตำบล โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สอบถามความคิดเห็นทั้งจากเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงาน ทันตสาธารณสุข และงานสูงอายุ และทั้งระดับจังหวัด อำเภอ ผ่านการทดลองใช้ (Try out) โดยพิจารณาความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ และนำข้อคิดเห็นมาปรับปรุงเพื่อให้สามารถนำไปใช้ได้จริง

ได้พิจารณาและพัฒนามาจากเกณฑ์ชมรมผู้สูงอายุคุณภาพ จากสำนักส่งเสริมสุขภาพ, เกณฑ์พัฒนาคุณภาพชมรมผู้สูงอายุด้านการส่งเสริมสุขภาพช่องปาก จากกลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมวัยทำงานและสูงอายุ สำนักทันตสาธารณสุข, และเกณฑ์ประเมินบริการส่งเสริมป้องกันทันตสุขภาพในระดับตำบล ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมการประเมินตำบลต้นแบบด้านการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว (LTC) ที่พัฒนาจากการระดมความคิดของพื้นที่ 4 จังหวัด ได้แก่อุทัยธานี นครสวรรค์ พิจิตร กำแพงเพชร ก่อนที่จะได้รับเกณฑ์จากสำนักทันตสาธารณสุข ดังนั้นการผสานเกณฑ์จึงเหมาะสมกับบริบทของพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์อนามัยที่ 8

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเครือข่ายงานส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและทันตสุขภาพในกลุ่มผู้สูงอายุระดับจังหวัดและศูนย์อนามัยที่8
  2. เพื่อลดเกณฑ์ในการประเมินชมรมผู้สูงอายุที่มีเดิม 2 เกณฑ์ให้เหลือเพียง 1 เกณฑ์

กระบวนการและเครื่องมือ

– นำเสนอร่างเกณฑ์ชมรมผู้สูงอายุคุณภาพและเกณฑ์ชมรมผู้สูงอายุส่งเสริมสุขภาพช่องปากโดย นางจันจิรา วันแต่ง   ตำแหน่ง   ทันตแพทย์ชำนาญการ แก่ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในการประชุมภาคีเครือข่ายระดับเขตและระดับจังหวัดพื้นที่เครือข่ายบริการสุขภาพ ที่ 3

– ภาคีเครือข่ายร่วมแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ

– ภาคีเครือข่ายสรุปและลงมติร่วมกันขอใช้แบบเดิมเนื่องจากในพื้นที่เข้าใจแบบเดิมอยู่แล้ว   ถ้ามีการปรับแบบใหม่จังหวัดต้องชี้แจงในระดับพื้นที่จะทำให้เสียเวลาและยุ่งยาก

–   ได้ข้อสรุปจากภาคีเครือข่ายคือใช้เกณฑ์ชมรมผู้สูงอายุคุณภาพและเกณฑ์ชมรมผู้สูงอายุส่งเสริมสุขภาพช่องปากร่วมกันทั้ง2 เกณฑ์

* อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม กดดาวน์โหลด *

 

การพัฒนาเกณฑ์ชมรมผู้สูงอายุคุณภาพและเกณฑ์ชมรมผู้สูงอายุส่งเสริมสุขภาพช่องปาก
การพัฒนาเกณฑ์ชมรมผู้สูงอายุคุณภาพและเกณฑ์ชมรมผู้สูงอายุส่งเสริมสุขภาพช่องปาก
การพัฒนาเกณฑ์ชมรมผู้สูงอายุคุณภาพและเกณฑ์ชมรมผู้สูงอายุส่งเสริมสุขภาพช่องปาก.pdf
127.7 KiB
409 Downloads
รายละเอียด
avatar

About

ใส่ความเห็น