♥ การจัดทำคู่มือการจัดการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ประสบอุทกภัย

นางสาวกมลกาญจน์ คุ้มชู

เนื่องจากพื้นที่ในความรับผิดชอบของศูนย์อนามัยที่ 8 ประสบปัญหาอุทกภัยทั้ง 4 จังหวัด  ประชาชนได้รับผลกระทบเป็นจำนวนมาก ทำให้หน่วยงานราชการไม่สามารถที่จะให้ความช่วยเหลือได้อย่างทั่วถึง ดังนั้นประชาชนผู้ประสบอุทกภัย จึงต้องมีความรู้เบื้องต้นเพื่อให้สามารถปฏิบัติตนได้เมื่อประสบอุทกภัย โดยเฉพาะเรื่องสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญที่จะช่วยป้องกันการเจ็บป่วย  และการเกิดโรคระบาดในชุมชนได้   ที่ผ่านมาการให้ความรู้เรื่องสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมใช้วิธีการบรรยายให้แก่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขไปถ่ายทอดต่อกับประชาชนผู้ประสบอุทกภัย  หรือบางครั้งเจ้าหน้าที่ศูนย์อนามัยก็ไปบรรยายให้แก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยโดยตรง   เมื่อประเมินผลการดำเนินงานแล้วพบว่า ทำได้ไม่ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย  บางครั้งประสบปัญหาเรื่องการเดินทาง   และไม่มีคู่มือสำหรับประชาชน และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ต้องจัดทำเป็นเรื่องๆ  โดยเรียบเรียงขึ้นใหม่จากหลายแหล่งความรู้  ดังนั้นจึงคิดว่า  หากจัดทำคู่มือการจัดการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมสำหรับพื้นที่ประสบอุทกภัย ที่เน้นเฉพาะเนื้อหาสำคัญ และเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตของผู้ประสบอุทกภัยโดยใช้ภาษาง่ายๆ ในการเขียนน่าจะทำให้เกิดความเข้าใจได้เมื่ออ่านคู่มือ   นอกจากนี้ยังคาดหวังว่า คู่มือฉบับนี้จะช่วยแบ่งเบาภาระของผู้นำชุมชน เจ้าหน้าที่สาธารณสุข  เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการออกไปให้ความรู้จัดการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมแก่ประชาชน  รวมทั้งน่าจะส่งผลให้การจัดการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมทำง่ายขึ้น  เมื่อประชาชนเกิดความรู้ ความเข้าใจ

กระบวนการจัดการความรู้

การจัดการความรู้ใช้วิธีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นกลุ่ม และรายบุคคล แล้วแต่ความเหมาะสมของช่วงเวลา ประเด็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบ่งออกเป็น 6 เรื่องคือ

1) ค้นหาปัญหาจากการดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ประสบอุทกภัย ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนักวิชาการกลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม ศูนย์อนามัยที่ 8 และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 4 จังหวัด

2) องค์ความรู้การจัดการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ประสบอุทกภัย ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนักวิชาการกลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม ศูนย์อนามัยที่ 8   เพื่อพิจารณาเนื้อหาที่จะลงในคู่มือ

3) การแสวงหาความรู้ และการจัดการความรู้ให้เป็นระบบ โดยให้ผู้รับผิดชอบงานของกลุ่มงานพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมในแต่ละเรื่องของคู่มือ เสนอแนะให้ความคิดเห็น และแหล่งข้อมูลที่จะได้มาซึ่งองค์ความรู้

4) การออกแบบรูปเล่ม พูดคุยแลกเปลี่ยนรายบุคคล ในเรื่องงบประมาณ ลักษณะรูปเล่มคู่มือที่เหมาะสม

5) การติดต่อโรงพิมพ์ พูดคุยแลกเปลี่ยนรายบุคคล เพื่อติดต่อโรงพิมพ์ที่สามารถทำได้ตามรายละเอียดที่ต้องการ ด้วยงบประมาณ และระยะเวลาที่มีจำกัด

6) การประเมินเนื้อหาในคู่มือ ได้พูดคุยประเด็นที่ต้องการให้เจ้าหน้าที่ของสสจ.ทั้ง 4 จังหวัด ประเมิน โดยตกลงร่วมกันว่าจะส่งข้อเสนอแนะที่ต้องการให้ปรับปรุงคู่มือมาทางเมล์ เนื่องจากเป็นช่วงของการฟื้นฟูหลังเกิดอุทกภัย จึงไม่สามารถนัดประชุมพูดคุยกันได้   ซึ่งมีจังหวัดนครสวรรค์ส่งมาจังหวัดเดียว

จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้ง 6 ครั้งสามารถสรุปได้เป็นกระบวนการหรือขั้นตอนการจัดทำคู่มือการจัดการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ประสบอุทกภัย

* อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม กดดาวน์โหลด *

 

ฉบับเต็ม-การจัดทำคู่มือการจัดการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ประสบอุทกภัย
ฉบับเต็ม-การจัดทำคู่มือการจัดการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ประสบอุทกภัย
ฉบับเต็ม-การจัดทำคู่มือการจัดการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ประสบอุทกภัย.pdf
296.3 KiB
296 Downloads
รายละเอียด
avatar

About

ใส่ความเห็น