♥ แนวทางการพัฒนาระบบประปาและเฝ้าระวังคุณภาพน้ำประปาให้ได้มาตรฐาน

นางฉันท์พิชชญา สุวรรณเกสร์

จากการดำเนินการพัฒนาระบบประปาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ทั้ง 4 จังหวัด คือ นครสวรรค์ , กำแพงเพชร , พิจิตร และอุทัยธานี ปี 2555ซึ่งในการดูแลและเฝ้าระวังคุณภาพน้ำมีผลต่อการดำเนินชีวิตประจำวันของชุมชนในพื้นที่นั้นๆ ดังนั้นการมีระบบเฝ้าระวังคุณภาพน้ำประปา จะช่วยให้ท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาได้อย่างถูกต้องและเป็นระบบ

ประกอบกับผลจากการทำ BAR  ซึ่งในปี 2555 ได้ทำการจัดการความรู้เรื่องแนวทางการจัดทำระบบเฝ้าระวังคุณภาพน้ำประปา ซึ่งได้กรอบแนวทางการจัดทำระบบเฝ้าระวัง ได้คัดเลือกองค์ความรู้ที่นำมาจัดการความรู้คือ แนวทางการพัฒนาระบบประปาและเฝ้าระวังคุณภาพน้ำประปาให้ได้มาตรฐาน  เพื่อป้องกันโรคที่จะเกิดขึ้นเนื่องจากน้ำเป็นสื่อ

กระบวนการจัดการความรู้ 

 • ใช้กระบวนการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการทบทวนระหว่างการจัดการความรู้ จำนวน 3 ครั้ง ซึ่งผลลัพธ์จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งที่ 1 คือจากการวิเคราะห์ปัญหาในพื้นที่พบว่าจังหวัดมีนโยบายการพัฒนาระบบประปา เพื่อให้ได้มาซึ่งความสะอาดของน้ำ แต่การดำเนินการดังกล่าวไม่สม่ำเสมอ ซึ่งจะมีปัญหาในพื้นที่หลายเรื่อง เรื่องที่น่าสนใจคืดการพัฒนาระบบประปา เช่น การดูแลบำรุงรักษาระบบประปา , การเฝ้าระวังคุณภาพน้ำเป็นแรงผลักดันให้จังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดความสนใจในการพัฒนาระบบประปา ผลลัพธ์ครั้งที่ 2 จากการวิเคราะห์ในพื้นที่ พบว่าประชาชนมีความต้องการน้ำสะอาดไว้ใช้ในการอุปโภคและบริโภค แต่ยังขาดความรู้ความเข้าใจ เรื่องประโยชน์ของคลอรีน และผู้ดูแลระบบประปายังขาดความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาระบบประปา ผลลัพธ์ครั้งที่ 3 เพื่อให้เป็นการสอดคล้องกับการดำเนินการพัฒนาระบบประปาของพื้นที่ในจังหวัดกำแพงเพชร สสจ.จึงทำโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลระบบประปาซึ่งจะอบรมผู้ดูแลระบบประปาที่เคยผ่านเกณฑ์เป็นประปาดื่มได้ของกรมอนามัยรูปแบบของการอบรมคือเชิญผู้เชี่ยวชาญทางด้านระบบประปาผิวดิน,บาดาลและผู้ดูแลประปามาร่วมประชุม/อบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการดูแลระบบประปาสอบถามปัญหาและฝึกปฎิบัติในการล้างระบบและดูแลระบบที่ถูกต้องความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประโยชน์ของคลอรีนและการเติมคลอรีน , ได้ดำเนินการอบรม อสม. ร่วมกับมหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อให้อสม.มีส่วนร่วมในการดำเนินการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำ ในตำบลเขาเจ็ดลูก อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร
 • ได้สรุปแนวทางการพัฒนาระบบประปาและเฝ้าระวังคุณภาพน้ำประปาให้ได้มาตรฐาน ได้ดังนี้
 • – ภายนอกหน่วยงาน
  1. จังหวัดมีนโยบายในการพัฒนาระบบประปา เพื่อให้ได้มาซึ่งความสะอาดของน้ำ
  2. การพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลระบบประปาในระดับประปาหมู่บ้าน , ประปาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ กรมอนามัย , มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก , ศูนย์อนามัยที่ 8 , สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 4 จังหวัด ประกอบด้วยองค์ความรู้ ดังนี้

  2.1 วิธีการบำรุงรักษาระบบประปา

  – ประปาผิวดิน

  – ประปาบาดาล

  2.2ความรู้ ความเข้าใจ ในการดูแลบำรุงรักษาระบบประปา , การเฝ้าระวังคุณภาพน้ำ

  2.3ทักษะความชำนาญในการดูแลบำรุงรักษาระบบประปา

  2.4 การศึกษาดูงานขั้นตอนการดูแลบำรุงรักษาระบบประปาผิวดิน ณ ระบบประปาของศูนย์อนามัยที่ 8 นครสวรรค์

  1. การมีส่วนร่วมในการดำเนินการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำประปา ของชุมชนและภาคีเครือข่าย
  2. องค์ปกครองส่วนท้องถิ่นมีระบบการควบคุมกำกับและติดตาม ในการดูแลระบบประปา และการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำ
  3. มีผู้เชี่ยวชาญทางด้านระบบประปาจาก สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ กรมอนามัย , มหาวิทยาลัย นเรศวร พิษณุโลก , ศูนย์อนามัยที่ 8 ติดตามให้คำแนะนำการดูแลระบบประปา และการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำ

  – ภายในหน่วยงาน

  1. ทีมเจ้าหน้าที่ของงานพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมที่ไม่ได้รับผิดชอบงานประปา ร่วมเรียนรู้และฝึกปฏิบัติภาคสนามในการดูแลระบบประปา และการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำ
  2. พัฒนาศักยภาพพนักงานขับรถยนต์ ในการร่วมเก็บตัวอย่างน้ำ

* อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม กดดาวน์โหลด *

 

ฉบับเต็ม-แนวทางการพัฒนาระบบประปาและเฝ้าระวังคุณภาพน้ำประปาให้ได้มาตรฐาน
ฉบับเต็ม-แนวทางการพัฒนาระบบประปาและเฝ้าระวังคุณภาพน้ำประปาให้ได้มาตรฐาน
ฉบับเต็ม-แนวทางการพัฒนาระบบประปาและเฝ้าระวังคุณภาพน้ำประปาให้ได้มาตรฐาน.pdf
1.0 MiB
573 Downloads
รายละเอียด
avatar

About

ใส่ความเห็น