♥ ขั้นตอนวิธีการดำเนินงานการส่งเอกสารเรียกเก็บเงินค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน สวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ

10350632_690210197692097_959348765000589996_n

นางจุฑารัตน์   ฤทธิ์ฉ่ำ

เนื่องด้วยมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของระเบียบสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลปี 2553   ในส่วนของการรับเงินมัดจำค่ารักษาพยาบาลได้มีการยกเลิกการรับเงินมัดจำค่ารักษาพยาบาล ประกอบรับระบบการเรียกเก็บเงินจากสำนักงาน สกส ได้มีการกำหนดวันส่งข้อมูลเพื่อเรียกเก็บเงิน ถ้าส่งข้อมูลไม่เกิน 30 วัน หลังจากการจำหน่ายคนไข้ ทางศูนย์ฯ จะได้รับเงินตามรหัสการวินิจฉัยโรคร่วม (DRG) เต็มจำนวน หากเกินกำหนดเวลาทางศูนย์ฯ จะได้รับเงินไม่เต็มจำนวนตามเงื่อนไขของ สำนักงาน สกส จึงต้องมีการปรับเปลี่ยนขั้นตอนวิธีการดำเนินการส่งเอกสารเพื่อกำหนดรหัสวินิจฉัยโรคร่วม (DRG) ให้เกิดความรวดเร็ว ทันเวลา ในการดำเนินการส่งข้อมูลการเรียกเก็บเงินผ่าน สำนักงาน สกส   

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 1

จากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการเรื่องการเรียกเก็บเงินค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยในสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ จาก สกส ขั้นตอนการรับเอกสาร เมื่อเจ้าหน้าที่การเงินรับใบแสดงการรักษาของคนไข้ที่มีสิทธิสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลเพื่อจำหน่ายคนไข้ออกจากโรงพยาบาล จนท.การเงิน จะนำใบแสดงการรักษา นำส่งให้ ผู้ทำหน้าที่เรียกเก็บเงินในวันนั้น เมื่อเจ้าหน้าที่เรียกเก็บฯ ได้รับเอกสารจะตรวจสอบ ดังนี้

 • ความครบถ้วนของเอกสาร ใบแสดงรายการค่ารักษา (ใบ ด.40)
 • ใบรับรองยานอกกรณีมียากนอกบัญชียาหลัก
 • ชื่อ นามสกุล ผู้ป่วย
 • หนังสือแสดงการมีสิทธิ
 • ค่าห้อง,ค่าเตียงสามัญ ไม่ตรงวันนอน
 • HN,AN ของผู้ป่วยกรณีขออนุมัติทาง Web
 • วันที่ขอเลขอนุมัติทาง Web ต้องตรงกับวันที่เข้านอนของผู้ป่วยให้ตรงกัน

นำส่งเอกสารให้กับตึกที่ผู้ป่วยมารับการรักษาเพื่อทำการแยกค่าใช้จ่ายใส่วันที่เข้านอน เวลาเข้า วันที่จำหน่าย เวลาจำหน่าย (ใส่ประวัติของผู้ป่วย)หลังจากนั้นอีก 15-30 วัน   ได้รับเอกสารคืน ทำการกรอกข้อมูลเพื่อเรียกเก็บเงินตามรายการค่ารักษาพยาบาลทุกวันที่ 20   ของเดือน รวมระยะเวลาดำเนินการ 50 วัน   และได้รับเงินในวันที่ของเดือน

ปัญหาของขั้นตอนการดำเนินงาน การส่งคืนเอกสารจากตึกต่าง ๆ ล่าช้า ไม่ทันเวลา ด้วยสาเหตุ ดังนี้

 • แพทย์ (รอแพทย์สรุปโรค, หัตถการ การรักษาโรค)

–   ขาดน้ำหนักเด็ก (กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 1 ปี)

 • แยกค่าใช้จ่ายของตึกบางครั้งไม่ตรงกับหมวดที่ สกส.
 • รายการค่ารักษาพยาบาลไม่ตรงกับรายการหมวดค่าใช้จ่าย       ที่ สกส. กำหนดทำให้ตรวจข้อมูลไม่ผ่าน ทำให้ล่าช้า

เนื่องจากปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องของการนำส่งข้อมูลเพื่อเรียกเก็บ โดยกำหนดให้ส่งข้อมูลไม่เกิน 30 วันหลังจากจำหน่ายคนไข้กลับบ้าน หากเกินกำหนดเวลาทางศูนย์ฯ จะได้รับเงินไม่เต็มจำนวนที่เรียกเก็บไป

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 2

ระบบการเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลของผู้ป่วยใน ที่ใช้สิทธิ กำหนดให้เป็นแบบอิเลคทรอนิกส์ พร้อมกำหนดระยะเวลาในการจัดส่งข้อมูล ซึ่งในการเรียกเก็บรักษาพยาบาล จะต้องประกอบด้วยข้อมูลต่าง ๆ ของผู้ป่วย ตั้งแต่ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลค่ารักษาพยาบาล และรหัสโรคที่เจ็บป่วย ดังนั้น จะต้องมีข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน และส่วนที่สำคัญที่สุดคือการสรุปการวินิจฉัยโรค การทำผ่าตัด/หัตถการ จากแพทย์ เพราะข้อมูลในส่วนนี้ จะต้องเป็นแพทย์เท่านั้นที่จะสรุปการวินิจฉัยในประวัติผู้ป่วยในพร้อมลงนามรับรอง ซึ่งต้องสรุปให้ทันเวลาต่อระบบการเรียกเก็บค่ารักษา

รวบรวมปัญหาจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างในหน่วยงาน จัดเก็บข้อมูลจากการเรียกเก็บเพื่อวิเคราะห์ ดังนี้

 1. ปัญหาจากการจัดการความรู้

ความครบถ้วนของเอกสาร

ระยะเวลาของการดำเนินการในส่วนของตึกผู้ป่วยใน

แพทย์ (รอแพทย์สรุปโรค, หัตถการ การรักษาโรค)

ขาดน้ำหนักเด็ก (กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 1 ปี)

แยกค่าใช้จ่ายของตึกบางครั้งไม่ตรงกับหมวดที่ สกส.

รายการค่ารักษาพยาบาลไม่ตรงกับรายการหมวดค่าใช้จ่าย ที่ สกส. กำหนด

 1. เก็บข้อมูลการเรียกเก็บ

รวบรวมเอกสารการเรียกเก็บเงิน ตั้งแต่ มีค.54-กย 54

ตรวจสอบระยะเวลาการ รับ – ส่ง เอกสารจากงานการเงิน – ตึกผู้ป่วยใน – เวชระเบียน – งานการเงิน ใช้ระยะเวลา 15 -30 วัน ถึงได้รับเอกสารคืน รวมระยะเวลาจนถึงได้รับเงิน รวม 50 วัน

ตรวจสอบการรับเงินจาก สกส จากยอดที่ส่งเบิก กับ ยอดที่ได้รับไม่เต็มจำนวนเนื่องจากถูกต้องหักตามอัตราส่วนความล่าช้าของการส่งเบิกไปยัง สกส

 1. หาแนวทางปฏิบัติ

จากการปรึกษาหัวหน้ากลุ่มงานอำนวยการ  เสนอให้จัดทำ Flow chart ทำงานโดยกำหนดช่วงเวลาในการดำเนินการ แล้วแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบ

* อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาสมัครสมาชิกก่อนเพื่อดาวน์โหลด *

avatar

About

ใส่ความเห็น