♥ ข้อมูลสารสนเทศครุภัณฑ์จากการส่งคืนประจำคลังครุภัณฑ์

somjai

นางสมใจ กลิ่นด้วง

จากการที่ศูนย์ฯ ได้นำนโยบาย Green & Clean   เพื่อเป็นการสนับสนุนนโยบายดังกล่าว งานพัสดุได้มองเห็นปัญหาของครุภัณฑ์ซึ่งอยู่ในคลังพัสดุ ซึ่งมีทั้งครุภัณฑ์ที่ชำรุดรอจำหน่ายและครุภัณฑ์บางชนิดที่สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้ และจัดให้มีระบบการบริการข้อมูลสารสนเทศเผยแพร่ข้อมูลครุภัณฑ์จากการส่งคืน เพื่อการบริหาร การบริการพร้อมทั้งปรับปรุงพัฒนาเป็นระยะ ๆ ตามความเหมาะสม เกิดการใช้ทรัพยากรร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดกับทางราชการเป็นการประหยัดทรัพยากร และพัฒนาบุคลากรผู้รับผิดชอบให้มีความรู้ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงาน   ทั้งยังเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการวางแผนการจัดซื้อสำหรับผู้บริหารต่อไป

กระบวนการจัดการความรู้

ครั้งที่ 1 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ได้องค์ความรู้ออกมา คือ

  1. องค์ความรู้ด้านระบบข้อมูลสารสนเทศครุภัณฑ์จากการส่งคืนประจำคลังครุภัณฑ์
  2. การพัฒนาขั้นตอนการควบคุมครุภัณฑ์ถูกต้องตามระเบียบและเป็นปัจจุบัน
  3. การเฝ้าระวังครุภัณฑ์ที่จำเป็นต้องใช้และมีอายุการใช้งานมานาน

ครั้งที่ 2   จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้

  1. การดำเนินกิจกรรม 5 ส คลังครุภัณฑ์
  2. การเก็บข้อมูลพัสดุในคลังครุภัณฑ์ตรงตามบัญชีคุมครุภัณฑ์
  3. การระดมความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจกรรม
  4. การสื่อสารข้อมูลที่จัดเก็บเป็นหมวดหมู่แก่หน่วยงานต่าง ๆ ผ่านช่องทางการสื่อสารที่มี

   5.การพัฒนาต่อยอดการดำเนินงาน

ครั้งที่ 3   สรุปผลการดำเนินกิจกรรม

การประมวลผล/ กลั่นกรองความรู้

จากการดำเนินการกิจกรรมโดยเริ่มจากกิจกรรม 5 ส และเพิ่มการจำหน่ายครุภัณฑ์ จากที่เคยจำหน่ายปีละ 1 ครั้ง เป็น 2 ครั้งต่อ ปี ทำให้ครุภัณฑ์ที่ชำรุดซึ่งหน่วยงานส่งคืนในคลังมีน้อยลง และมีการประชาสัมพันธ์เสียงตามสายให้หน่วยงานภายในได้ทราบถึงครุภัณฑ์ที่จัดเก็บอยู่ในคลัง และหากมีหน่วยงานขอจัดซื้อครุภัณฑ์ที่มีอยู่ก็จะให้หน่วยงานที่ต้องการไปดูสภาพของที่มีอยู่เพื่อตัดสินใจในการนำไปใช้ ซึ่งปัญหาที่พบในการดำเนินการส่วนใหญ่เกิดจากการเสียดายของและการตีราคาเพื่อจำหน่าย เนื่องจากบางครั้งคณะกรรมการไม่ทราบราคาท้องตลาด ซึ่งเราแก้ไขโดยการตั้งคณะกรรมการจากคณะกรรมการขยะของศูนย์ฯ ซึ่งมีองค์ความรู้จากการขายเข้ามาดำเนินการ แต่มีครุภัณฑ์บางชนิดที่คณะกรรมการตรวจแล้วเห็นว่าควรเก็บไว้ ซึ่งบางครั้งไม่เคยมีการนำกลับมาใช้ใหม่เลยเป็นเวลานาน ซึ่งอาจจะเกิดจากความล้าสมัยของครุภัณฑ์ชนิดนั้น ๆ ซึ่งในส่วนนี้ จากการ ลปรร. ถ้าหากไม่มีการนำไปใช้อีกเป็นเวลานานควรรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามลำดับขั้นเพื่อเป็นการบริหารจัดการครุภัณฑ์ในคลังไม่ให้มี สะสมมากเกินไปจนคลังไม่พอจัดเก็บและไม่มีการนำมาใช้ประโยชน์ ซึ่งบางชนิดหน่วยงานอื่นสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อีก และปัญหาที่พบอีกอย่างคือหากจะมีการตรวจประเมินต่าง ๆ ของศูนย์ฯ เช่น 5ส สถานที่ทำงานน่าอยู่น่าทำงาน ฯลฯ หน่วยงานต่าง ๆ จะส่งคืนครุภัณฑ์เป็นจำนวนมาก ทั้งที่ใช้ได้และส่วนที่ชำรุด ซึ่งการพัฒนาต่อยอดในปัญหาส่วนนี้จะมีการ ลปรร.ต่อไป

* อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม กดดาวน์โหลด *

 

ฉบับเต็ม-ระบบข้อมูลสารสนเทศครุภัณฑ์ประจำคลังพัสดุ
ฉบับเต็ม-ระบบข้อมูลสารสนเทศครุภัณฑ์ประจำคลังพัสดุ
ฉบับเต็ม-ระบบข้อมูลสารสนเทศครุภัณฑ์ประจำคลังพัสดุ.pdf
487.9 KiB
290 Downloads
รายละเอียด
avatar

About

ใส่ความเห็น