♥ การพัฒนาระบบติดตาม การตรวจตามนัดของการมองเห็นและการได้ยินในทารกภาวะวิกฤต

นางนริศา ทิมศิลป์

ทารกที่มีภาวะวิกฤต    และมีข้อบ่งชี้ในการส่งตรวจการมองเห็นและการได้ยิน   จะได้รับการนัดให้ไปตรวจฯ   แต่จากทะเบียนสถิติใบส่งต่อพบว่ามีทารกไม่ได้รับการตรวจ ซึ่งเป็นการสูญเสียโอกาสในการส่งเสริมสุขภาพอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคจอตาในทารกเกิดก่อนกำหนด (ROP) ทำให้เกิดผลข้างเคียงรุนแรงตามมา จนสูญเสียการมองเห็นหรือตาบอดในที่สุด และภาวะสูญเสียการได้ยินในทารกแรกเกิดเป็นปัญหาที่พบได้บ่อย 1-2 ใน 1,000 ของทารกที่เกิดมีชีพต่อปี ซึ่งการไปตรวจตามนัด จะทำให้ทราบผลการตรวจคัดกรองและวินิจฉัยในระยะแรกเริ่ม ส่งผลต่อการวางแผนรักษาฟื้นฟูสุขภาพ ในระยะเวลาที่รวดเร็วมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

กระบวนการจัดการความรู้

1 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งที่ 1 จัดโดยสมาชิกกลุ่มฯเพื่อทบทวนระหว่างการจัดการความรู้พบปัญหาและการแก้ไขดังนี้

  • ไม่สามารถติดต่อตามเบอร์โทรศัพท์ที่บันทึกไว้แก้ไขโดยเน้นย้ำในการขอเบอร์โทรฯที่สามารถติดต่อได้จริง
  • เมื่อมารดาพาบุตรไปตรวจแล้วไม่ได้รับการตรวจเนื่องจากมีข้อบ่งชี้การตรวจไม่ถูกต้อง แก้ไขโดยประสานถามรายละเอียดจากโรงพยาบาลที่รับการตรวจ(ทั้งจากหน่วยตรวจตา,หู และ NICU )

2 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งที่ 2 โดยประชุมร่วมกับ PCT กุมารเวชกรรม  ซึ่งมีการนำเสนอแนวทางปฏิบัติฯ ปัญหาที่พบ การแก้ไขเบื้องต้น และเสนอขอมติเพื่อปฏิบัติต่อเนื่องดังนี้

  • มีการเปลี่ยนแปลงข้อบ่งชี้ในการรับการตรวจฯ ได้ปรึกษากุมารแพทย์แล้ว ให้เปลี่ยนแปลงข้อบ่งชี้การส่งตรวจให้สอดคล้องกับหน่วยงานที่รับการตรวจ    และได้นำแบบร่าง    การปรับเปลี่ยนแบบบันทึกการส่งตรวจฯ มาให้ที่ประชุมพิจารณา  มติที่ประชุมเห็นด้วย

3 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งที่ 3 ประชุมร่วมกับบุคลากรในงาน NICU ซึ่งมีการค้นหาแนวทางพัฒนาได้ดังนี้

  • มีอุบัติการณ์ไม่ได้ติดตามฯ ตามช่วงเวลาที่กำหนด เนื่องจากติดภาระงานประจำ แก้ไขโดยกำหนดผู้รับผิดชอบ และปรับช่วงเวลาในการติดตาม
  • นำเสนอแนวทางปฏิบัติฯ แบบบันทึก และแบบประเมิน เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน

บทเรียนที่ได้รับ

1) การส่งตรวจนอกหน่วยงาน ควรมีการสื่อสารติดตามกับผู้เกี่ยวข้องทั้งผู้รับบริการและหน่วยงานที่รับการส่งตรวจ เพื่อรับทราบปัญหาต่างๆได้ครอบคลุม รวดเร็วขึ้น และนำมาพัฒนาระบบงานได้ตรงประเด็น

2) การสื่อสาร การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นเรื่องที่สำคัญมากในพัฒนางาน

* อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม กดดาวน์โหลด *

 

ฉบับเต็ม-การพัฒนาระบบติดตาม การตรวจตามนัดของการมองเห็นและการได้ยินในทารกภาวะวิกฤต
ฉบับเต็ม-การพัฒนาระบบติดตาม การตรวจตามนัดของการมองเห็นและการได้ยินในทารกภาวะวิกฤต
ฉบับเต็ม-การพัฒนาระบบติดตาม การตรวจตามนัดของการมองเห็นและการได้ยินในทารกภาวะวิกฤต.pdf
1.9 MiB
294 Downloads
รายละเอียด
avatar

About

ใส่ความเห็น