♥ การให้ข้อมูลสุขภาพของทารกวิกฤตแก่มารดาเชิงรุกในงานผู้ป่วยหนักทารกแรกเกิด

นางสาวรุ่งฤดี ลิขิตพงศ์ธร

เมื่อทารกแรกเกิดมีภาวะเจ็บป่วย ต้องแยกจากมารดามารับการดูแลอย่างใกล้ชิดจากเจ้าหน้าที่ในงานผู้ป่วยหนัก ทำให้มารดามีความวิตกกังวลเกี่ยวกับอาการและแนวทางการดูแลบุตร พยาบาลวิชาชีพจึงต้องให้ข้อมูลและความรู้ที่เกี่ยวข้องกับภาวะสุขภาพที่ ครอบคลุมปัญหา ความต้องการ และเสริมพลังอำนาจแก่มารดาและครอบครัวให้สามารถปรับตัวกับความเจ็บป่วยที่วิกฤตของทารกได้

งานผู้ป่วยหนักทารกแรกเกิด จึงพัฒนาแนวทางการปฏิบัติการให้ข้อมูลสุขภาพในทารกที่มีภาวะวิกฤตแก่มารดา เพื่อให้มารดาได้ข้อมูลสุขภาพที่รวดเร็ว ลดความวิตกกังวล และเพิ่มความพึงพอใจ ต่อระบบการให้ข้อมูลของงานผู้ป่วยหนักทารกแรกเกิดยิ่งขึ้น

กระบวนการจัดการความรู้

  • การเรียนรู้

1   หาแนวทางการให้ข้อมูลกับมารดาโดยตรงที่แผนกหลังคลอด มีการเก็บข้อมูล มีแบบการบันทึกในแบบฟอร์มและนำมาวิเคราะห์เพื่อนำมาพัฒนางานต่อไป

2 เมื่อนำเข้าประชุม PCT เด็ก โดยมีการประชาสัมพันธ์ให้กับแผนกอื่นๆทราบเกี่ยวกับกิจกรรม KM แนวปฏิบัติการให้บริการส่งเสริมสุขภาพทารกที่มีภาวะเจ็บป่วยในแผนกผู้ป่วยหนักทารกแรกเกิดพบว่ากุมารแพทย์ แนะนำให้อธิบายอาการของทารกได้ทุกcase ยกเว้นทารกวิกฤตที่ใส่เครื่องช่วยหายใจ

  • กระบวนการและเครื่องมือ

1 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การให้ข้อมูลสุขภาพของทารกวิกฤตแก่มารดาเชิงรุกในงานผู้ป่วยหนักทารกแรกเกิด

2 มีการเก็บข้อมูล มีแบบการบันทึกในแบบฟอร์มและนำมาวิเคราะห์เพื่อนำมาพัฒนางานต่อไป

3 แบบประเมินความเครียด

4 แฟ้มภาพการรักษาของแพทย์มีอะไรบ้าง เช่น On incubator, On O2 Box     O2 flow ตู้, On IV fluid, On photo

ผลการเรียนรู้

1. เจ้าหน้าที่มีการเตรียมความพร้อมกับแผนการสอน แบบฟอร์มการให้ข้อมูล ก่อนให้คำแนะนำ ทำให้มีการสอนที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน

2. มารดาได้รับข้อมูลโดยตรงจากทีมสุขภาพ ได้อย่างครบถ้วน ถูกต้อง ลดความวิตกกังวล และเพิ่มความพึงพอใจต่อระบบบริการ

3. สร้างสัมพันธภาพที่ดีมากขึ้นระหว่างเจ้าหน้าที่กับบิดามารดา และสร้างความมั่นใจในการดูแลทารก

* อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม กดดาวน์โหลด *

 

ฉบับเต็ม-การให้ข้อมูลสุขภาพของทารกวิกฤตแก่มารดาเชิงรุก
ฉบับเต็ม-การให้ข้อมูลสุขภาพของทารกวิกฤตแก่มารดาเชิงรุก
ฉบับเต็ม-การให้ข้อมูลสุขภาพของทารกวิกฤตแก่มารดาเชิงรุก.pdf
702.1 KiB
269 Downloads
รายละเอียด
avatar

About

ใส่ความเห็น