♥ การพัฒนาแนวทางการตรวจภายในครั้งแรกของหญิงตั้งครรภ์

376434_321387787947898_2133662305_n

นางสาวจริยา บุญอนันต์

ในระบบการดูแลหญิงตั้งครรภ์คุณภาพนั้น  กิจกรรมการตรวจภายในในหญิงตั้งครรภ์ที่มีอายุครรภ์น้อยกว่าหรือเท่ากับ 26 สัปดาห์และไม่มีภาวะแทรกซ้อนนับว่าเป็นกิจกรรมที่จำเป็นเนื่องจากเป็นการคัดกรองภาวะการติดเชื้อในช่องคลอดก่อนที่จะเริ่มมีอาการ ( Asymptomatic vaginal infection. ) ซึ่งถ้าตรวจพบว่ามีการติดเชื้อก็จะทำการรักษาซึ่งจะมีผลทำให้อัตราการคลอดก่อนกำหนดในหญิงตั้งครรภ์ลดลงได้ แต่จากการนำระบบฝากครรภ์คุณภาพมาใช้ในศูนย์อนามัยที่ 8 พบว่าหญิงตั้งครรภ์บางคนได้ถูกละเลยในการตรวจภายในเนื่องจากเจ้าหน้าที่ไม่เห็นความสำคัญ และไม่ปฏิบัติตามแนวทางการส่งตรวจภายในที่มีอยู่ซึ่งจากประเด็นดังกล่าวอาจจะก่อให้เกิดผลเสียทั้งต่อมารดาและทารกในครรภ์ได้ทางแผนกฝากครรภ์จึงได้นำประเด็นดังกล่าวมาดำเนินการจัดการความรู้เพื่อมุ่งหวังจะให้การดำเนินการเป็นระบบต่อไปในอนาคต

วางแผนการพัฒนา ( PLAN )

  • ประชุมสมาชิกในแผนกฝากครรภ์โดยการการทบทวนงานทั้งระบบที่มีปัญหาแล้วนำมาเข้าตารางถ่วงน้ำหนักเพื่อคัดเลือกเรื่องที่จะนำมาจัดการความรู้ของแผนก
  • เก็บข้อมูล แนวทางการส่งตรวจภายในครั้งแรกของหญิงตั้งครรภ์โดยการเล่าเรื่องและสรุปเป็นผังความคิด(Mind Map )
  • ทบทวนองค์ความรู้เกี่ยวกับการตรวจภายในของหญิงตั้งครรภ์ ( กรอบแนวคิดในการดำเนินการ )
  • เรียบเรียงและสกัดความรู้ให้เป็นหมวดหมู่พร้อมประชุมกลุ่ม / วิเคราะห์ทางเลือกองค์ความรู้ที่จำเป็นเกี่ยวกับการส่งตรวจภายในครั้งแรกของหญิงตั้งครรภ์จัดทำเป็นแนวทางปฏิบัติของแผนก ( Flow Chart )

ทดลองปฏิบัติ ( DO )

  • แลกเปลี่ยนเรียนรู้พูดคุยในประเด็นปัญหาอุปสรรคในการ ดำเนินงานในช่วงบ่ายหลังการปฏิบัติงานทุกวัน
  • ศึกษาผลการปฏิบัติโดยการเก็บข้อมูลการส่งตรวจภายในครั้งแรกของหญิงตั้งครรภ์ ( CHECK ) ปรับปรุงเป็นแนวทางปฏิบัติ ( WI ) ของแผนกเกี่ยวกับแนวทางการตรวจภายในครั้งแรกของหญิงตั้งครรภ์ที่มาฝากครรภ์ที่ศูนย์อนามัยที่ 8  วางแผนการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

กณฑ์การคัดเลือกหัวข้อการจัดการความรู้งานฝากครรภ์

  1. คัดเลือกจากปัญหาที่พบบ่อยในการดำเนินงานฝากครรภ์คุณภาพ
  2. ปัญหานี้มีผลกระทบสูงถ้าไม่ได้ดำเนินการ
  3. สมาชิกเห็นชอบโดยการให้ค่าน้ำหนักคะแนนความยากง่าย

สรุปผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งที่ 1 สมาชิกลงความเห็นว่าควรให้มีการดำเนินการจัดทำ การพัฒนาแนวทางการตรวจภายในครั้งแรกของหญิงตั้งครรภ์ที่มาฝากครรภ์ที่ศูนย์อนามัยที่ 8

สรุปจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งที่ 2 จากการทบทวนวรรณกรรมของสมาชิกในทีม และสรุปออกมาเป็นกรอบแนวคิด( conceptual Framwork ) ในการดำเนินงาน

สรุปการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งที่ 3 สมาชิกได้ร่วมมือกันจัดทำและได้เป็นแนวทางปฏิบัติการตรวจภายในครั้งแรกของหญิงตั้งครรภ์ที่มาฝากครรภ์ที่ศูนย์อนามัยที่ 8

 

* อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม กดดาวน์โหลด *

 

แบบฟอร์ม 4 รายงานการจัดการความรู้
แบบฟอร์ม 4 รายงานการจัดการความรู้
แบบฟอร์ม 4 รายงานการจัดการความรู้(2).pdf
353.0 KiB
318 Downloads
รายละเอียด
avatar

About

ใส่ความเห็น