♥ แนวทางการสื่อสารกับผู้รับบริการเรื่องการใส่กางเกงตรวจภายในที่ถูกต้อง

นางสุมิตรา ดีวัน

สตรีที่มารับบริการในคลินิกนรีเวชกรรมของงานวัยทำงานส่วนมากจำเป็นต้องได้รับการตรวจภายใน   ซึ่งต้องการความมิดชิดและความเป็นส่วนตัวสูง งานวัยทำงานจึงได้จัดทำกางเกงตรวจภายในซึ่งได้พัฒนาแบบมาจากนวัตกรรมของ รพ.อื่นๆที่ได้ทดลองใช้มาแล้วได้แก่รพ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี และรพ.ปัว จ.น่าน แต่จากการสังเกตผู้รับบริการที่ใช้กางเกงตรวจภายในที่ผลิตขึ้นมานั้น ส่วนใหญ่ใส่ไม่ถูกต้อง ทำให้สตรีที่มารับบริการเกิดความคับข้องใจ อาย เสียเวลากับการสวมกางเกงผิด และมีผลกระทบกับการให้บริการแต่ละคนที่ใช้เวลานานขึ้น ซึ่งเจ้าหน้าที่ที่ประจำห้องตรวจภายในแต่ละคนก็มีวิธีการสื่อสารกับผู้รับบริการเรื่องการใส่กางเกงตรวจภายในแตกต่างกันไปดังนั้นวิธีการสื่อสารที่ดีมีประสิทธิผลและเหมาะสมกับจำนวนเจ้าหน้าที่รวมทั้งเหมาะสมกับจำนวนผู้รับบริการในแต่ละวันจึงเป็นสิ่งสำคัญ 

กระบวนการจัดการความรู้                                                        

ครั้งที่ 1.ต้องนำกางเกงตรวจภายในมาใช้และหาแนวทางให้ผู้รับบริการใส่กางเกงตรวจภายในได้   ถูกต้องและสำรวจความพึงพอใจในการใช้กางเกงตรวจภายใน

ครั้งที่ 2 ทำตัวอย่างกางเกงตรวจภายในแขวนไว้ในห้องเปลี่ยนผ้าพร้อมติดป้ายบ่งชี้และสำรวจหลังจากแขวนตัวอย่างว่าผู้ใส่ถูกหรือผิดจำนวนเท่าใด

ครั้งที่ 3 เปลี่ยนวิธีการสื่อสารโดยเขียนวิธีการใส่กางเกงตรวจภายในที่ถูกต้องติดไว้ที่กระจกในห้องแต่งตัวและนำกางเกงตัวอย่างออกจากห้องแต่งตัว

ครั้งที่ 4 สาธิตวิธีการใส่กางเกงตรวจภายในกับผู้รับบริการเป็น รายกลุ่มก่อนเข้าห้องตรวจ

ครั้งที่ 5 นำทุกวิธีการสื่อสารมาใช้กับผู้รับบริการ

การประมวลผล/กลั่นกรองความรู้          

          จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวทางการสื่อสารกับผู้รับบริการเรื่องการใส่กางเกงตรวจภายในที่ถูกต้องได้แนวทางดังนี้

1.  หลังการซักประวัติผู้รับบริการตรวจภายในแล้ว จะมีการสาธิตเป็นกลุ่มการใส่กางเกงตรวจภายในก่อนเข้าห้องตรวจ

2. ในห้องเปลี่ยนผ้ามีป้ายบ่งชี้บอกว่าเป็นกางเกงตรวจภายใน

3. มีวิธีการใส่กางเกงตรวจภายในไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในห้องเปลี่ยนผ้าให้ผู้รับบริการอ่าน

ปัญหาและอุปสรรคจากการดำเนินงาน

  1. การสาธิตคือการที่ผู้ป่วยใส่กางเกงได้ถูกต้องมากที่สุดแต่บางวันเจ้าหน้าที่มีการลาหรือติดภารกิจงานอยู่จะไม่มีโอกาสได้สาธิตทุกวัน
  2. ผู้รับบริการมารับบริการไม่พร้อมกันจึงไม่สามารถสาธิตได้กับผู้รับบริการทุกคน
  3. ผู้รับบริการบางคนอ่านหนังสือไม่ได้(อายุมาก)ป้ายบอกวิธีการใส่กางเกงจึงไม่มีประโยชน์

* อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม กดดาวน์โหลด *

 

แบบฟอร์ม 4
แบบฟอร์ม 4
แบบฟอร์ม 4.pdf
219.7 KiB
282 Downloads
รายละเอียด
avatar

About

ใส่ความเห็น