♥ รูปแบบการให้บริการคลินิก Health care สุขภาพดีด้วยการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก

untitled

นายศิวพล สุวรรณบัณฑิต

ปัจจุบันบุคลากรศูนย์อนามัยที่ 8  ผู้รับบริการ ญาติ ที่เข้ามารับการรักษาที่คลินิกแพทย์แผนไทย ส่วนใหญ่ขาดความรู้และความเข้าใจในการดูแลสุขภาพแบบพึ่งพาตนเอง โดยจากข้อมูลการเข้ารับบริการคลินิกแพทย์แผนไทย บุคลากรศูนย์ ฯ ผู้รับบริการและญาติ มักจะมารับบริการด้วยโรคเดิม อาการเดิม ทำให้เกิดปัญหาทางด้านสาธารณสุขเป็นภาระค่าใช้จ่ายของรัฐบาลตลอดจนการทำงานที่หนักสำหรับแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข เพราะบุคลากรขาดความรู้ในการดูแลสุขภาพแบบพึ่งพาตนเอง ซึ่งต่างจากคนในยุคก่อนที่มีความรู้เกี่ยวกับการดูแล รักษา ฟื้นฟูและการป้องกันโรค จะเห็นได้จากการใช้สมุนไพรเป็นอาหารและยาตลอดจนการใช้ภูมิปัญญาเกี่ยวกับแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์แผนไทยในบ้านและชุมชน จึงมีแนวคิดการเพิ่มรูปแบบการให้บริการโดยเน้นทั้งการให้ความรู้ การทำกิจกรรมร่วมกัน และนำกลับไปปฏิบัติ เพื่อให้ผู้รับบริการสามารถดูแลสุขภาพด้วยภูมิปัญญาพื้นบ้าน โดยเน้นหลักการพึ่งพาตนเองได้อย่างถูกต้อง  กระบวนการจัดการความรู้ การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อร่วมกันคิดพัฒนารูปแบบกิจกรรมการให้บริการในคลินิกขึ้นมา โดยมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และพัฒนารูปแบบอย่างมีส่วนร่วมคือ ผู้บริหาร  หัวหน้างาน  ผู้ปฏิบัติงาน  ผู้รับบริการและญาติ  รวมถึงการจัดกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้ที่มีสุขภาพภาพดีจากนอกสถานที่ ได้รูปแบบกิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพด้วยหลัก 8 อ เพื่อมาทดลองปฏิบัติกับผู้รับบริการในบางส่วน และ สรุปบทเรียนท า AAR รวมทั้งสิ้น 7  ครั้ง และมีกิจกรรมเก็บข้อมูลสุขภาพ  และการทดลองกิจกรรมบางส่วน  2  ครั้ง  โดยนำผลสรุปการเก็บข้อมูลและการท ากิจกรรมมาพัฒนารูปแบบด้วย โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แต่ละครั้งมีการคัดเลือกองค์ความรู้ที่จะทำการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่อยอดและมีการทบทวนระหว่างการทำกิจกรรม (DAR) ทุกครั้ง

ทบทวนก่อนการจัดการความรู้ครั้งที่ 1 (BAR1) (หาสาเหตุ จัดตั้งทีมงาน วางแผน หาแหล่งความรู้ จัดความรู้ให้เป็นหมวดหมู่ )

ทบทวนก่อนการจัดการความรู้ครั้งที่ 2 (BAR2)(คัดเลือกองค์ความรู้ที่จะน ามาจัดการความรู้ )

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งที่ 1 (กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพด้วยหลัก 8 อ. แบบประยุกต์ ) / DAR1

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งที่ 2 (สร้างเครื่องมือ) / DAR2 กิ

จกรรมหลังการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งที่ 2  การเก็บข้อมูลการดูแลสุขภาพทางด้าน 8  อ  และสรุปผลการเก็บข้อมูลโดยแสดงผลด้วยตารางแจกแจงความถี่  ค่าเฉลี่ย  ร้อยละ

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งที่ 3 (พัฒนาแบบมีส่วนร่วม /ความต้ องการของผู้รับบริการ)/DAR3

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งที่ 4 (เทคนิคการมีสุขภาพดี / ความยั่งยืนของกิจกรรม,ชมรม)/DAR4

กิจกรรมหลังการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งที่ 4  ทดลองทำกิจกรรมบางส่วนที่สามารถทำได้  เก็บข้อมูลความพึงพอใจ   ข้อมูลสุขภาพ และแสดงผลเป็นตารางแจกแจงความถี่  ค่าเฉลี่ย  ร้อยละ ทบทวนหลังทำกิจกรรม  After Action Review (ทบทวนหลังทำกิจกรรม , ถอดบทเรียน , สรุปผล )

* อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม กดดาวน์โหลด *

แบบฟอร์ม4
แบบฟอร์ม4
แบบฟอร์ม4.pdf
498.8 KiB
241 Downloads
รายละเอียด
avatar

About

ใส่ความเห็น