♥ โปรแกรมการดูแลสุขภาพด้วยมาตรฐาน 3 อ.(กลุ่มเจ้าหน้าที่ที่มีน้ำหนักและรอบเอวเกิน)

59897_105539116175151_7288155_n

นายเพิ่มศักดิ์ รุ่งจิรารัตน์

จากการดำเนินงาน ปี 2554  ในการจัดกิจกรรมพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพบุคลากรศูนย์ฯ  โดยมีกิจกรรมการตรวจสุขภาพและสมรรถภาพ  มีการรณรงค์เพื่อสร้างกระแสโดยผ่านช่องทางต่างๆ  อาทิ  เช่น  เสียงตามสาย  จัดกิจกรรมเชิงรุกลงสู่หน่วยงาน สร้างคนต้นแบบ ติดตามเฝ้าระวังน้ำหนักรอบเอว รวมทั้งพฤติกรรมสุขภาพตามรายไตรมาส ผลการดำเนินงานยังพบว่าบุคลากรศูนย์ยังมีปัญหาสุขภาพเพิ่มสูงขึ้นโดยดูจากการทดสอบสมรภาพทางกายในแต่ละด้านพบว่าในเรื่องความจุปอดระดับต่ำเพิ่มขึ้นจากเดิมความอ่อนตัวน้อยลงคะแนนพฤติกรรมสุขภาพระดับปรับปรุงสูงขึ้นจึงส่งผลให้บุคลากรมีน้ำหนักและรอบเอวเพิ่มขึ้นนอกจากนั้นบุคลากรศูนย์ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงต่อการเป็นโรคอ้วนลงพุงและกลุ่มที่เป็นโรคอ้วนลงพุงเพิ่มขึ้นจึงจำเป็น ต้องมีการแก้ไขในกลุ่มที่เร่งด่วนและมีภาวะเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาความเจ็บป่วยด้วยการจัดโปรแกรมดูแลสุขภาพด้วยมาตรฐาน 3 อ. ที่เหมาะสมให้บุคลากรมีสุขภาพที่ดี

กระบวนการจัดการความรู้

การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อร่วมกันคิดพัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพบุคลากรศูนย์อนามัยที่ 8 ด้วยหลัก 3 อ ขึ้นมา โดยมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เป็นขั้นตอนโดยเริ่มจากการกระตุ้นบทบาทแกนนำ ทำกิจกรรม Empowerment เพื่อเสริมสร้างพลังการดูแลสุขภาพ และจัดรูปแบบการดูแลสุขภาพจนได้รูปแบบกิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพด้วยหลัก 3 อ หลังจากนั้นสรุปบทเรียนทำ AAR โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แต่ละครั้งมีการคัดเลือกองค์ความรู้ที่จะทำการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่อยอดและมีการทบทวนระหว่างการทำกิจกรรม (DAR) ทุกครั้ง

การจัดการความรู้ หัวข้อแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ครั้งที่ 1 ทบทวนก่อนการจัดการความรู้ครั้งที่ 1 (BAR1)(หาสาเหตุ จัดตั้งทีมงาน วางแผน หาแหล่งความรู้ จัดความรู้ให้เป็นหมวดหมู่)
ครั้งที่ 2 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งที่ 1(เพิ่ม-กระตุ้น บทบาทแกนนำสุขภาพ) /DAR1
ครั้งที่ 3 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งที่ 2(กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เสริมสร้างพลัง Empowerment)/DAR2
ครั้งที่ 4 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งที่ 3(กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมในโปรแกรมการดูแลสุขภาพเจ้าหน้าที่น้ำหนัก รอบเอว ) /DAR3
ครั้งที่ 5 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งที่ 4(กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความสำเร็จการดูแลสุขภาพของเจ้าหน้าที่ที่เข้าโปรแกรมลดพุงลดโรค ) / DAR4
ครั้งที่ 6 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งที่ 5(กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความสำเร็จการดูแลสุขภาพของเจ้าหน้าที่ดูแลด้วยตนเอง ) / DAR5
ครั้งที่ 7 Action After   Review

ในด้านกระบวนการปฏิบัติตามกระบวนการจัดการความรู้ 7 ขั้นตอน โดยมีกระบวนการต่างๆ ได้แก่

2.1 บ่งชี้ความรู้ มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยการทำกลุ่มเพิ่มและกระตุ้นบทบาทแกนนำสุขภาพ และจัดกิจกรรม Empowerment เพื่อให้บุคลากรกลุ่ม C สามารถดูแลตนเองได้ มีการจัดตั้งทีมงานในการพัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพด้วยมาตรฐาน 3 อ.

2.2. การสร้างและแสวงหาความรู้ โดยวิธีการดึงเอาความรู้จากแหล่งต่าง ๆ เช่น ความรู้จากผู้มีประสบการณ์ที่ปฏิบัติแล้วทำให้มีสุขภาพที่ดีขึ้น วิทยากร ความรู้จากบุคลากรที่ปฏิบัติแล้วประสบผลสำเร็จ ความรู้จาก Internet หนังสือ งานวิจัย หรือความรู้บางส่วนความรู้ที่ยังขาดอยู่ มารวบรวมไว้ในงาน

2.3 การจัดความรู้ให้เป็นระบบ เนื้อหาความรู้ที่กลุ่มได้มาแล้วจะมีการแบ่งประเภทความรู้โดยจัดเป็นแฟ้มเอกสาร บางเรื่องทำเป็น Mine mapping เพื่อให้การค้นหาได้ง่าย สะดวกและรวดเร็วและทุกคนสามารถเปิดดูได้

2.4 การประมวลและกลั่นกรองความรู้ มีการจัดการความรู้ มีการทบทวนก่อนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีการสรุปผลและทบทวนหลังหลังจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีการถอดบทเรียนทั้งเป็นข้อๆและ Mine map หลังจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มีการทดลองกิจกรรมและนำมาพัฒนารูปแบบที่ชัดเจน

2.5 การเข้าถึงความรู้โดย

– การนำรูปแบบกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้มาปรับใช้ในรูปแบบกลุ่มเพื่อช่วยเหลือกันเอง(Self-help group)ของกิจกรรมย่อย โดยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ให้คำแนะนำ ชมเชย ให้กำลังใจซึ่งกันและกัน ช่วยเหลือกันมุ่งให้เกิดการเข้าใจความคิดความรู้สึกของตนเอง เกิดการเรียนรู้วิธีคิดแบบใหม่แก้ไขการคิดที่ไม่เหมาะสม เปลี่ยนและสร้างความคิดที่ดีสามารถคิดแก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง และเลือกทางออกที่เหมาะสมในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเอง

– การจัดประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อเสริมสร้างความรู้และการปฎิบัติ เช่น การเสริมพลังสร้างสุขภาพด้วย(Empowerment) การสาธิตเมนูอาหารลดน้ำหนัก การจัดโปรแกรมการดูแลสุชภาพ โปรแกรมลดพุง ลดโรคด้วยหลัก 3 อ. เป็นต้น ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ – สิงหาคม 2555 โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้ 1.กลุ่มสมัครใจเข้าร่วมโปรแกรมลดพุง ลดโรค จำนวน 18 คน 2.กลุ่มดูแลด้วยตนเอง 153 คน และทำการวัดประสิทธิภาพผลการดำเนินกิจกรรม ประเมินผลความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมผลการเปลี่ยนแปลงของน้ำหนักและรอบเอวของผู้เข้าร่วมกิจกรรม

2.6 การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ โดยการเผยแพร่ทั้งในหน่วยงานและนอกหน่วยงาน ได้แก่ ในหน่วยงานผ่านเสียงตามสายงานประชาสัมพันธ์ในการให้ความรู้ในเรื่องการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 3 อ. / จัดเวทีมอบรางวัลแด่ผู้ที่ประสบความสำเร็จการดูแลสุขภาพ (น้ำหนักและรอบเอวลดลง) ในวันที่ 23 สิงหาคม 255 ศูนย์อนามัยที่ 8 ส่วนนอกหน่วยงาน เผยแพร่โดยผ่านเสียงตามสายระดับจังหวัดโดยสถานีวิทยุกระจายเสียงนครสวรรค์ ผ่านเว็บไซต์ขุมทรัพย์กรมอนามัย ศูนย์อนามัยที่ 8 และFacebook กลุ่ม KM ของ ศูนย์อนามัยที่ 8

2.7 การเรียนรู้ (Learning) ผลจากการทำกิจกรรมได้ชุดแนวทางการปฎิบัติที่เหมาะสมกับความต้องการของผู้รับบริการ เช่น โปรแกรมลดพุงลดโรคฉบับเข้มข้นสำหรับผู้ที่สมัครใจเข้าร่วมโปรแกรม และชุดแนวทางการดูแลตนเองเพื่อสุขภาพที่ดีด้วยหลัก 3 อ. ของกลุ่มที่ทำได้ต่อเนื่องและกลุ่มที่ทำได้บ้าง

* อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม กดดาวน์โหลด *

 

แบบรายงานการจัดการความรู้ (โภชนาการ) ฟอร์ม 4
แบบรายงานการจัดการความรู้ (โภชนาการ) ฟอร์ม 4
แบบรายงานการจัดการความรู้ (โภชนาการ) ฟอร์ม 4.pdf
223.8 KiB
234 Downloads
รายละเอียด
avatar

About

ใส่ความเห็น