♥ แนวทางการให้การปรึกษาแบบคู่หลังการตรวจเลือดหาการติดเชื้อเอชไอวี กรณีผลเลือดลบ

581285_620730571321072_672624815_n

นางสาวรัชนี ปวุตตานนท์

จากสถานการณ์ปัจจุบัน มีการคาดประมาณว่าผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ในประเทศไทย ประมาณครึ่งหนึ่งมาจากคู่สามีภรรยาที่มีผลเลือดต่าง การให้การปรึกษากรณีหญิงตั้งครรภ์และสามีที่มีผลเลือดเป็นลบทั้งคู่ เพื่อให้เกิดความตระหนักถึงการคงผลเลือดเป็นลบตลอดไป ตอบสนองความต้องการของทั้งผู้รับบริการ และเป็นไปตามนโยบายการพัฒนางานแม่และเด็กของกรมอนามัย จึงมีความสำคัญมาก เนื่องจาก ผู้ให้การปรึกษาผู้ปฏิบัติหน้าที่แจ้งผลเลือดลบ มีจำนวน 5 คน เป็นบุคลากรจากหลายหน่วยงาน หมุนเวียนตามตารางปฏิบัติงาน คุณภาพการให้การปรึกษาอาจมีความแตกต่าง และที่ผ่านมา การควบคุมกำกับการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐานมีความละเอียดอ่อน ยุ่งยาก กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในทีมผู้ให้การปรึกษา       เพื่อร่วมกันพัฒนาแนวทางการให้การปรึกษาแบบคู่ หลังการตรวจเลือดหาการติดเชื้อเอชไอวี กรณีผลเลือดลบ จึงนำไปสู่การสร้างมาตรฐานคุณภาพการให้การปรึกษาให้เกิดประสิทธิผลต่อไป

กระบวนการจัดการความรู้

ครั้งที่ 1 การทบทวนองค์ความรู้ และคัดเลือกองค์ความรู้ โดยการประชุมทบทวนนโยบายการให้การปรึกษาแบบคู่ พูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์การให้บริการปรึกษาและทักษะการให้การปรึกษาแบบคู่กรณีผลลบ คัดเลือกประเด็นการพัฒนา คือ “แนวทางการให้การปรึกษาแบบคู่กรณีผ

ครั้งที่ 2 การค้นหาโอกาสพัฒนา โดยการบันทึกวิดิโอการให้การปรึกษาของผู้ให้การปรึกษา 4 คน ขณะให้บริการโดยบอกล่วงหน้า คัดลอกวิดิโอให้แต่ละคนเพื่อทบทวนตนเอง และคัดลอกแจกในทีมแบบไขว้กันระหว่างผู้ให้การปรึกษา เพื่อวิเคราะห์แล้วนำผลมาวิพากษ์ในทีมผู้ให้การปรึกษาเปรียบเทียบกับมาตรฐานแนวทางการให้การปรึกษาแบบคู่หลังการตรวจเลือดหาการติดเชื้อเอชไอวี กรณีผลเลือดลบของกรมอนามัย พบว่า ผู้ให้การปรึกษาส่วนใหญ่ไม่ได้ปฏิบัติตามแนวทางการให้การปรึกษาแบบคู่ ของกรมอนามัยจึงตกลงข้อสรุปว่า ควรพัฒนาโดยใช้แนวทางการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยกระบวนการสอนสาธิตและติดตามประเมินผล ทีมสรุปลงความเห็นคัดเลือกผู้ให้การปรึกษาต้นแบบเป็นผู้ทำการสอนสาธิต และสังเกตการณ์การปฏิบัติงานหลังการสอน

ครั้งที่ 3 จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ โดยการสอนสาธิตตามแนวทางการให้การปรึกษาแบบคู่หลังการตรวจเลือดหาการติดเชื้อเอชไอวีกรณีผลเลือดลบของกรมอนามัยโดยผู้ให้การปรึกษาต้นแบบ    ผู้ให้การปรึกษาอีก 4 คน เข้าร่วมสังเกตการณ์ขณะให้การปรึกษา และร่วมกันวิเคราะห์ประเมินผลการสาธิต นำผลการวิเคราะห์ จัดทำเป็นคู่มือการให้การปรึกษาฯ และแบบบันทึกผลการให้การปรึกษา เพื่อนำไปทดลองใช้

ครั้งที่ 4 ผู้สอนสาธิตเข้าสังเกตการณ์กระบวนการให้การปรึกษาขณะผู้ให้การปรึกษากำลังปฏิบัติงาน ตามคู่มือแนวทางการให้การปรึกษา

แบบคู่หลังการตรวจเลือดหาการติดเชื้อเอชไอวีกรณีผลเลือดลบที่จัดทำขึ้นทำการประเมินความพึงพอใจของทั้งผู้รับการปรึกษาและผู้ให้การปรึกษาประเมินตนเอง มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นโดยผู้ปฏิบัติประเมินตนเอง และผู้สังเกตการณ์เป็นผู้ให้ข้อมูลย้อนกลับ

ครั้งที่ 5 การประมวลและกลั่นกรองความรู้หลังการนำไปปฏิบัติ พบว่า    ผู้ให้การปรึกษามีความพึงพอใจในการใช้แนวปฏิบัติฯ ระดับมากถึงมากที่สุด รูปแบบที่เหมาะสม คือ การให้การปรึกษาแบบกลุ่ม และแจ้งผลเลือดแบบคู่ ในกรณีมีผู้รับบริการจำนวนมาก และการให้การปรึกษา แบบคู่หรือ รายบุคคล กรณีมีผู้รับบริการไม่เกิน 3 คู่ โดยให้ความเห็นว่ารูปแบบดังกล่าวสามารถปฏิบัติได้จริง ใช้ระยะเวลาในการให้การปรึกษาแบบกลุ่มเฉลี่ย 27 นาที แจ้งผลแบบคู่เฉลี่ย 14 นาที แจ้งผลรายบุคคลเฉลี่ย 10 นาที และเห็นว่าแนวปฏิบัติฯ มีความชัดเจน เข้าใจง่าย แต่ข้อมูลความรู้ยังไม่เพียงพอ เช่น ข้อมูลสถิติการพบคู่ผลเลือดต่างในหญิงตั้งครรภ์และสามี ความหมายของระบบหมู่เลือด เสนอให้เพิ่มเติมเนื้อหาความรู้ ส่วนความพึงพอใจของผู้รับบริการปรึกษา ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อการให้บริการปรึกษาระดับมากถึงมากที่สุด ด้านการได้รับความรู้เกี่ยวกับความเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ การมีแนวทางในการป้องกันหรือลดความเสี่ยง และการให้การปรึกษาในภาพรวม

* อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม กดดาวน์โหลด *

 

 

แบบฟอร์ม 4 Post Test Neg Csg ฉบับย่อ
แบบฟอร์ม 4 Post Test Neg Csg ฉบับย่อ
แบบฟอร์ม 4 post test neg csg ฉบับย่อ.pdf
382.9 KiB
322 Downloads
รายละเอียด
avatar

About

ใส่ความเห็น