♥ แนวปฏิบัติ การประเมินรักษาพยาบาลเด็กป่วยโรคปอดบวม

kanyapat

นางสาวกัญญาภัทร กระสินธุ์

ปอดอักเสบเป็นโรคที่พบได้ประมาณร้อยละ 8 – 10 ของผู้ป่วยที่มีการติดเชื้อเฉียบพลันระบบหายใจ นับเป็นการตายอันดับหนึ่งของโรคติดเชื้อในเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี จากอาการและความรุนแรงของโรคที่อาจมีอันตรายถึงชีวิตหรือเกิดภาวะแทรกซ้อน  พยาบาลจึงมีหน้าที่สำคัญ สามารถประเมิน วินิจฉัยปัญหาได้ในระยะเริ่มแรกในการดูแลให้ผู้ป่วยได้รับการบำบัดรักษาอย่างถูกต้อง รวดเร็ว เพื่อให้ผู้ป่วยรอดชีวิตและไม่มีโรคเรื้อรังตามมา จึงได้มีการทบทวนทางวิชาการในการดำเนินการจัดทำแนวทางปฏิบัติการประเมิน ดูแลพยาบาลผู้ป่วยเด็กโรคปอดบวมซึ่งจะส่งผลให้ผู้ป่วยเด็กโรคปอดบวมได้รับการดูแลตามมาตรฐานที่ดีมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

กระบวนการจัดการความรู้

ครั้งที่ 1 ประชุมเจ้าหน้าที่แผนกเด็กป่วยทบทวน ค้นหาปัญหา วางแนวทางเพื่อการพัฒนาระบบการดูแลเด็กป่วยโรคปอดบวมในแผนก

 • ทบทวนหลักทางวิชาการเรื่องโรคปอดบวม และค้นหาปัญหาจากแนวปฏิบัติการประเมินรักษาพยาบาลเด็กป่วยโรคปอดบวมเดิมที่ปฏิบัติ
 • ทบทวนหลักการทางวิชาการเรื่องโรคปอดบวมและค้นหาปัญหาจากแนวปฏัติการประเมินอาการ การตรวจร่างกาย การวินิจฉัยขั้นต้น
 • หาแนวทางการให้การพยาบาล เรื่องวิธีการเคาะปอดที่ถูกต้อง
 • แนวทางการให้ข้อมูลความรู้ในการวางแผนการจำหน่าย การป้องกันโรค
 • นำแนวปฏิบัติที่ได้ตกลงกันไปทดลองใช้

ครั้งที่ 2 จากการทบทวนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งที่ 1 แนวปฏิบัติที่ตกลงกันและได้นำไปใช้มีอะไรที่ยังเป็นอุปสรรค

 • การประเมินการหายใจในเด็กแต่ละอายุไม่เท่ากันบางครั้งจำอัตราหายใจปกติในเด็กไม่ได้ทำให้ประเมินไม่ครบถ้วนถ้ามีเอกสารที่เด่นชัดเห็นง่ายน่าจะช่วยได้ ( พิมพ์อัตราการหายใจปกติในเด็กแต่ละช่วงอายุติดบริเวณเคาน์เตอร์ )
 • จากการสังเกตบางครั้งพบว่าการเคาะปอดของญาติยังไม่ถูกต้องบางครั้งไม่มีผ้ารองหรือญาติไม่อุ้งมือเวลาเคาะปอดซึ่งอาจจะทำให้เด็กเจ็บหรือบางครั้งญาติบอกจำไม่ได้ถึงแม้เราจะสอนไปแล้ว ( ทำเอกสารแผ่นพับเฉพาะเรื่องการเคาะปอดไว้แจก )

ครั้งที่ 3 สรุปผลการดำเนินกิจกรรม

การประมวลผล / กลั่นกรองความรู้  สรุปได้แนวปฏิบัติการประเมินรักษาพยาบาลเด็กป่วยโรคปอดบวม มีดังนี้

 1. การซักประวัติ การซักประวัติทั่วไปได้แก่ อาการสำคัญที่นำมาพบแพทย์ ระยะเวลาที่มีอาการ ลักษณะการดำเนินของโรคและอาการอื่นๆร่วมด้วย ประวัติการรักษาก่อนมาโรงพยาบาล

การซักประวัติอาการที่สำคัญได้แก่ อาการไอ(ถามเกี่ยวกับระยะเวลา , ช่วงเวลา ,ลักษณะการไอและอาการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง) ลักษณะของเสมหะ สี กลิ่น ปริมาณ หายใจลำบาก หอบ เหนื่อย

 1. การตรวจร่างกาย โดยการดูลักษณะการหายใจ มีหายใจหน้าอกบุ๋มหรือซี่โครงบุ๋มหรือไม่ การนับอัตราการหายใจ การดูการเคลื่อนไหวของทรวงอก
 2. การวัดค่าอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด ( Oxygen saturation ) โดยใช้ Pulse oximetry
 3. แนวทางการให้พยาบาล เรื่อง วิธีการเคาะปอดที่ถูกต้อง

* อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม กดดาวน์โหลด *

 

ฟอร์ม4เรื่องแนวปฏิบัติ การประเมินรักษาพยาบาลเด็กป่วยโรคปอดบวม
ฟอร์ม4เรื่องแนวปฏิบัติ การประเมินรักษาพยาบาลเด็กป่วยโรคปอดบวม
ฟอร์ม4เรื่องแนวปฏิบัติ การประเมินรักษาพยาบาลเด็กป่วยโรคปอดบวม.pdf
220.4 KiB
844 Downloads
รายละเอียด
avatar

About

ใส่ความเห็น