♥ แนวปฏิบัติในการรับประทานอาหารและรูปแบบในการชั่งน้ำหนัก ของบุคลากรแผนกเด็กป่วย

kitjapat

นางสาว กิจจาณัฐ    ไพรเผือก

การส่งเสริมสุขภาพ สำหรับบุคลากรของโรงพยาบาลเป็นองค์ประกอบหนึ่งตามมาตรฐาน   HPH PLUS ดังนั้นโรงพยาบาลจึงมีการตรวจสุขภาพและประเมินสุขภาพของเจ้าหน้าที่ทุกปี   เพื่อที่จะได้ทราบว่าบุคลากรของโรงพยาบาลมีสุขภาพเป็นอย่างไร และเพื่อให้บุคลากรได้มีการวิเคราะห์ภาวะสุขภาพของตน เมื่อทราบแล้วจะได้มีการป้องกัน    ดูแล   และก็รักษาสุขภาพให้แข็งแรง หากพบการเจ็บป่วยก็มีการรักษาตั้งแต่เนิ่นๆ   เพื่อที่บุคลากรของโรงพยาบาลจะเป็นตัวอย่างในการดูแลสุขภาพแก่ประชาชน และปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ

จากการตรวจสุขภาพประจำปี 2554 มีเจ้าหน้าที่ในแผนกเด็กป่วยๆอยู่ในกลุ่ม C คือมีน้ำหนักเกิน เกณฑ์ปกติ 5 คนในจำนวนเจ้าหน้าที่ทั้งหมด 9 คนคิดเป็นร้อยละประมาณ 56 ทางแผนกจึงจัดทำการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องนี้ขึ้นเผื่อให้เจ้าหน้าที่ๆน้ำหนักเกินเกณฑ์มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลสุขภาพร่างกายให้มีน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์ปกติ

ครั้งที่ 1 ประชุมเจ้าหน้าที่แผนกเด็กป่วยทบทวน ค้นหาปัญหา วางแนวทางในการรับประทานอาหารและรูปแบบในการชั่งน้ำหนัก ของบุคลากรแผนกเด็กป่วยในแผนก

  • ทบทวนองค์ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานการดูแล เฝ้าระวังและประเมินด้านสุขภาพ ให้น้ำหนัก อยู่ในเกณฑ์ปกติ (BAR)
  • เรียบเรียงและสกัดความรู้เกี่ยวกับกระบวนการดำเนินงานการดูแล เฝ้าระวังและประเมินด้านสุขภาพ ให้น้ำหนัก อยู่ในเกณฑ์ปกติ
  • ทบทวนองค์ความรู้คัดเลือกองค์ความรู้ที่จำเป็นเพื่อจัดทำระบบการดูแล เฝ้าระวังและประเมินด้านสุขภาพ ให้น้ำหนัก อยู่ในเกณฑ์ปกติ
  • นำแนวปฏิบัติที่ได้ตกลงกันไปทดลองใช้

ครั้งที่ 2 จากการทบทวนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งที่ 1 แนวปฏิบัติที่ตกลงกันและได้นำไปใช้มีอะไรที่ยังเป็นอุปสรรค

  • วิธีการชั่งน้ำหนักอย่างเดียวไม่ได้ผลต้องใช้วิธีการจดบันทึกการรับประทานอาหารในแต่ละวันไปด้วย
  • การชั่งน้ำหนัก ไม่ได้ชั่งน้ำหนักตามที่กำหนดอย่างเคร่งครัด และไม่ได้ใส่ใจ   บางคนรู้สึกท้อที่จะลดน้ำหนักเลยเลิกกิจกรรมการชั่งน้ำหนัก
  • การจดบันทึกการรับประทานอาหารยังไม่สม่ำเสมอ การจดบันทึกการ รับประทานอาหาร จดบันทึกจริงแต่ไม่ได้นำมาวิเคราะห์ว่าตัวเองจะต้องลดอาหารประเภทใดบ้าง จดบันทึกไม่ต่อเนื่อง ภาระงานมากจนลืมจดบันทึก
  • การควบคุมเรื่องอาหารยังไม่ได้ ในช่วงมีประจำเดือนจะมีการรับประทานอาหารมากขึ้น รับประทานอาหารกลางคืนเวลาขึ้นเวร
  • ไม่ได้ออกกำลังกาย เนื่องจากขึ้นเวร

ครั้งที่ 3 สรุปผลการดำเนินกิจกรรม

การประมวลผล / กลั่นกรองความรู้

  1. สรุปได้แนววางแนวทางในการรับประทานอาหารและรูปแบบในการชั่งน้ำหนักมีดังนี้

–          ใช้วิธีการลดอาหารเย็น

–          ไม่รับประทานของหวาน

–          การออกกำลังกายบ้างเล็กน้อยแต่จะใช้วิธีการหยิกบี้สม่ำเสมออย่างต่อเนื่อง

–          ควบคุมอาหารและหรือออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ

* อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม กดดาวน์โหลด *

 

แนวปฏิบัติในการรับประทานอาหารและรูปแบบในการชั่งน้ำหนักบุคลากรแผนกเด็กป่วย
แนวปฏิบัติในการรับประทานอาหารและรูปแบบในการชั่งน้ำหนักบุคลากรแผนกเด็กป่วย
แนวปฏิบัติในการรับประทานอาหารและรูปแบบในการชั่งน้ำหนักบุคลากรแผนกเด็กป่วย.pdf
221.3 KiB
215 Downloads
รายละเอียด
avatar

About

ใส่ความเห็น