♥ การเพิ่มพูนความรู้เจ้าหน้าที่งานบริการจ่ายกลาง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 8 นครสวรรค์

นางศุภรัตน์ อินทนูรักษ์

ในปัจจุบัน จากการสังเกตเจ้าหน้าที่งานบริการจ่ายกลางขณะปฏิบัติงาน มีวิธีการแก้ไขปัญหา พูดคุย ตอบคำถาม ข้อสงสัยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือกับผู้ที่มารับบริการ บ่อยครั้งพบว่า การตอบคำถามหรือแก้ปัญหาของเจ้าหน้าที่ไม่ถูกต้อง ไม่ตรง เป็นไปตามมาตรฐานงานที่กำหนด อาจเกิดความเสี่ยงทำให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพงานโดยเฉพาะวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์มีโอกาสเกิดความเสียหายโดยการรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ซึ่งเป็นผลมาจากการขาดความรู้ที่ถูกต้องของเจ้าหน้าที่ แม้ทางหน่วยงานได้มีการผลักดันส่งไปอบรมภายนอกหน่วยงานทุกปีและมีแผนหมุนเวียนการพัฒนาบุคลากร แต่ด้วยทางศูนย์อนามัยที่ 8 มีงบประมาณจำกัด การไปอบรมจึงขาดความต่อเนื่อง จึงทำให้งานบริการจ่ายกลาง เห็นความสำคัญควรมีการเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้สม่ำเสมอมากขึ้น เพื่อเป็นแนวทางและเป็นไปตามมาตรฐานเดียวกัน ตลอดจนเจ้าหน้าที่ได้เกิดการมองเห็นภาพรวมในงานของตนเอง เห็นโอกาสพัฒนา ปรับปรุง แก้ไข เมื่อเปรียบเทียบกับแนวปฏิบัติตามมาตรฐานที่กำหนดและถูกต้อง เพื่อการพัฒนางานให้มีคุณภาพที่สูงขึ้นหรือให้ดีที่สุดของงานบริการจ่ายกลางคือสูงกว่ามาตรฐาน

รูปแบบการจัดการความรู้

  1. จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เจ้าหน้าที่งานบริการจ่ายกลางทั้งหมด 9 คน ชี้แจงปัญหาแล้วแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ในเรื่อง การเพิ่มเติมความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานบริการจ่ายกลาง
  2. สกัดความรู้ที่ได้จากกลุ่มการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 2.1 จัดกิจกรรม 1 ครั้ง / เดือน พร้อมประชุมหน่วยงาน
  • ครั้งที่ 1 แกนนำสอนความรู้วิชาการ KM ส่วนที่ขาดหัวหน้าเป็นผู้เสริม หลังสอน ทำข้อสอบ 20 ข้อ เรียงลำดับคะแนน ให้รางวัลเป็นไข่ไก่
  • ครั้งที่ 2 – ครั้งที่ 5 เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานหลักแต่ละกระบวนงานเป็นผู้สอน คือ งานล้าง งานบรรจุหีบห่อ งานทำให้ปราศจากเชื้อ และงานจ่าย ขณะสอนร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเจ้าหน้าที่คนอื่น โดยให้ศึกษาจากวิชาการตามมาตรฐานมาก่อนล่วงหน้าและจากที่ปฏิบัติงานจริง ร่วมกับประสบการณ์ในการทำงาน ใช้อ้างอิงเปรียบเทียบการปฏิบัติงานจริงกับมาตรฐานวิชาการที่กำหนด ส่วนที่ขาดหัวหน้างานเป็นผู้เสริม หลังสอนแต่ละครั้งทำข้อสอบ 20 ข้อ เรียงลำดับคะแนน ให้รางวัลเป็นไข่ไก่ และคะแนนสอบแต่ละครั้ง นำมารวมเป็นครั้งสุดท้าย เรียงลำดับคะแนนให้รางวัลไข่ไก่และกระเป๋าผ้ารีไซเคิลคนละ 1 ใบ

 

* อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม กดดาวน์โหลด *

 

แบบฟอร์ม 4 สรุป
แบบฟอร์ม 4 สรุป
แบบฟอร์ม 4 สรุป .pdf
107.8 KiB
333 Downloads
รายละเอียด
avatar

About

ใส่ความเห็น