♥ วิธีการพัฒนาผู้สอน

IMG_8402

นางศศิชล หงษ์ไทย

การเป็นผู้สอนนั้นใคร ๆ ก็เป็นได้ แต่การเป็นผู้สอนที่ดีคงไม่ง่ายอย่างที่คิดกัน เพราะการทำหน้าที่ผู้สอนมีความจำเป็นต้องอาศัยการพูดหรือการสื่อสารเป็นอย่างมาก ถ้าไม่ได้รับการฝึกฝนอบรมเป็นอย่างดีก็คงจะทำหน้าที่ได้ไม่สำเร็จหรือสำเร็จได้ก็ไม่ดีดังนั้น การเป็นผู้สอนที่ดีและมีประสิทธิภาพนั้น จะต้องเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ทักษะ เทคนิคต่าง ๆ ในหลาย ๆ ด้าน ตลอดจนจะต้องเป็นผู้มีคุณลักษณะที่จำเป็นอีกมากมาย วิทยากรเริ่มต้นที่การพัฒนาทักษะ (Skills) และไม่เพียงแค่เรียนรู้ ฝึกฝนจากการฝึกอบรม แต่ต้องเป็นการสร้างการเรียนรู้ที่ไม่สิ้นสุด ที่ใช้พลังสมอง พลังจิต พัฒนาตนเองสู่มืออาชีพ นอกจากนี้ใน website ของเนชั่น ยังได้กล่าวว่าการเป็นนักพูดหรือวิทยากรที่ดีก็เหมือนกับเด็กหัดขี่จักรยานนั่นเอง ซึ่งขี่ทุกวันก็จะเกิดความชำนาญเหมือนกับการเป็นวิทยากรถ้าฝึกบ่อย ๆ จะชำนาญ

ซึ่งจากการศึกษาข้อมูลจากแหล่งต่างๆข้างต้นรวมถึงการดำเนินงานโรงเรียนพ่อแม่ที่ผ่านมา จะเห็นว่าได้ว่า ผู้สอนที่ดีนั้นต้องมีทักษะการสอนซึ่งได้จากการฝึกฝนบ่อยๆ ต้องมีการใช้สื่อได้อย่างคล่องแคล่ว และมีแนวทางการสอนที่เป็นมาตรฐาน ซึ่งประเด็นดังกล่าวข้างต้นนี้ได้ดำเนินการแล้ว จนกระทั่งมีการกำหนดเป็นสมรรถนะทางเทคนิคของพยาบาลวิชาชีพประเด็น “การให้คำแนะนำและความรู้”ในงานโรงเรียนพ่อแม่ (Specific Functional competency)ซึ่งมีทั้งผู้มีสมรรถนะผ่านตามเกณฑ์และไม่ผ่านตามเกณฑ์ เนื่องจากกระบวนการพัฒนาผู้สอนนั้นยังไม่ได้ดำเนินการอย่างเป็นรูปแบบที่ชัดเจน ทั้งนี้ถ้ามีการพัฒนาผู้สอนอย่างต่อเนื่อง น่าจะส่งผลให้ผู้สอนมีสมรรถนะที่เหมาะสม และส่งผลให้การเรียนรู้ของผู้รับบริการมีประสิทธิภาพมากขึ้น ในการนี้โรงเรียนพ่อแม่จึงคัดเลือก “วิธีการพัฒนาผู้สอน” ในการดำเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อให้ได้รูปแบบในการพัฒนาทักษะผู้สอนที่เหมาะสมของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 8 ต่อไป

กระบวนการจัดการความรู้

ครั้งที่ 1 สุ่มถ่ายวีดีโอผู้สอน 14 ท่านโดยไม่บอกล่วงหน้าและคัดลอกเป็นซีดีให้ผู้สอนศึกษาบทบาทการเป็นผู้สอนของตนเอง เปรียบเทียบกับทฤษฎีการเป็นวิทยากรที่ดีตามเอกสารแนบ จากนั้นใช้กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จุดเด่น และจุดด้อยของตนเองในการสอน ด้วยการประชุมกลุ่มหลังจากผู้สอนศึกษาซีดีการสอนของตนเอง

ครั้งที่ 2 ใช้แบบสอบถามแสดงความคิดเห็นกลุ่มผู้สอนที่ถูกประเมิน 14 ท่านต่อรูปแบบการประเมินที่จะนำมาใช้ในการประเมินผู้สอนเพื่อพัฒนา

ครั้งที่ 3 ได้นำผลลัพธ์ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งที่ 3 ไปแลกเปลี่ยนกับหน่วยงานอื่นที่มีการหาวิธีพัฒนาผู้สอนเช่นกัน อันได้แก่ หน่วยงานสูติกรรม หน่วยงานให้บริการปรึกษา

ครั้งที่ 4 ได้นำจุดเด่นของผู้สอนที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งที่ 2 มาปรับแบบประเมินสมรรถนะทางเทคนิคของพยาบาลวิชาชีพประเด็น “การให้คำแนะนำและความรู้”ในงานโรงเรียนพ่อแม่ (Specific Functional competency) แล้วนำไปพูดคุยกับหัวหน้างานที่เกี่ยวข้องพร้อมให้แบบประเมินเพื่อสอบถามความคิดเห็นของผู้สอนอื่นๆ ในการนำรูปแบบวิธีการพัฒนาด้วยวิดีโอไปใช้

ได้แลกเปลี่ยนผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการพัฒนาผู้สอนในการประชุมคณะกรรมการ HRD มีความเห็นชอบตามผลการประเมินความพึงพอใจในผู้สอนทุกหน่วยงาน

จึงสรุปวิธีการพัฒนาผู้สอนในงานโรงเรียนพ่อแม่ มีดังนี้

  1. ตั้งกล้องถ่ายวิดีโอทิ้งไว้ให้ใกล้ผู้สอน โดยเน้นไปที่ตัวผู้สอนไม่เน้นบรรยากาศ
  2. ไม่ต้องบอกผู้สอนว่ามีการตั้งถ่ายกล้องวิดีโอไว้ แต่ถ้าใครอยากรู้ล่วงหน้าก็บอกได้
  3. จัดทำแผ่นซีดีให้ผู้สอนแต่ละคนเป็นความลับเฉพาะคน
  4. ผู้สอนศึกษาซีดีของตนเอง และประเมินผลตาม specific competency เรื่อง”การให้คำแนะนำและความรู้”
  5. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน

* อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม กดดาวน์โหลด *

 

แบบฟอร์ม 4 วิธีพัฒนาผู้สอน
แบบฟอร์ม 4 วิธีพัฒนาผู้สอน
แบบฟอร์ม 4 วิธีพัฒนาผู้สอน.pdf
295.8 KiB
269 Downloads
รายละเอียด
avatar

About

ใส่ความเห็น