♥ การพัฒนาทักษะผู้สอน

นางจิดาภา ทองเชื้อ

การดำเนินงานกิจกรรมโรงเรียนพ่อแม่ที่ตึกสูติกรรม มีกิจกรรมการกระตุ้นพัฒนาการเด็กทารกโดยมีการสอนเรื่องการเล่านิทานและการนวดสัมผัสทารกแรกเกิดแก่มารดาและญาติซึ่งเจ้าหน้าที่ตึกสูติกรรมจำเป็น ต้องมีทักษะการสอนที่ได้จากการฝึกฝนบ่อยๆ และมีแนวทางการสอนที่เป็นมาตรฐาน ซึ่งประเด็นดังกล่าวข้างต้นตึกสูติกรรมจึงเห็นความสำคัญของการพัฒนาทักษะเจ้าหน้าที่ให้มีทักษะการสอนที่เป็นมาตรฐานเดียวกันและมีผลให้การเรียนรู้ของมารดาและญาติมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ในการนี้ตึกสูติกรรมจึงคัดเลือก “การพัฒนาทักษะผู้สอน” ในการดำเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อให้ได้รูปแบบในการพัฒนาทักษะผู้สอนที่เหมาะสมของตึกสูติกรรมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 8 ต่อไป

กระบวนการจัดการความรู้

ครั้งที่ 1 ถ่ายวีดีโอผู้สอน 14 คนโดยบอกล่วงหน้าและคัดลอกเป็นซีดีไว้ โดย ให้มารดาและญาติประเมินผู้สอนจากแบบประเมินที่นำมาจากงานโรงเรียนพ่อแม่

ครั้งที่ 2 แต่งตั้งกรรมการ 5 คน ประเมินผู้สอนจากการดูVDO ของทุกคนพร้อมเปรียบเทียบกับแบบประเมินที่มารดาและญาติประเมิน พบว่าแบบประเมินยังไม่สามารถประเมินทักษะได้ครอบคลุม

ครั้งที่ 3 กรรมการนำแบบประเมินที่ให้มารดาและญาติประเมินมาปรับใหม่ แล้วให้กรรมการทั้ง 5 คน ประเมินผู้สอนทุกคนจากVDO และยังพบว่า แบบประเมินยังไม่สามารถประเมินทักษะได้ครอบคลุม

ครั้งที่ 4 นำVDO มอบคืนผู้สอนแต่ละคนให้กลับไปดูตนเอง และนำมาแลกเปลี่ยนร่วมกันทุกคน ซึ่งได้แบบประเมินทักษะผู้ถ่ายทอดความรู้เรื่องการเล่านิทานและการนวดสัมผัสทารกแก่มารดาและญาติของเจ้าหน้าที่ตึกสูติกรรม 1

* อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม กดดาวน์โหลด *

 

แบบฟอร์ม 4การพัฒนาทักษะผูสอน
แบบฟอร์ม 4การพัฒนาทักษะผูสอน
แบบฟอร์ม 4การพัฒนาทักษะผูสอน.pdf
183.1 KiB
253 Downloads
รายละเอียด
avatar

About

ใส่ความเห็น