♥ เครื่องมืออยู่ครบเมื่อระบบถูกต้อง

viraiwan

นางสาววิไลวรรณ   สุรารักษ์

เนื่องจากเดิมห้องคลอดมีระบบจัดส่งเครื่องมือที่ใช้แล้วโดยมีการล้างและจัดเป็น set จึงไม่เกิดปัญหาเครื่องมือหาย  ต่อมามีการทบทวนร่วมกับระบบ I C โรงพยาบาลพบว่าไม่ถูกหลัก I C  จึงต้องปฏิบัติระบบ   Center   Supply  เครื่องมือทุกชิ้นต้องส่งลงไปล้างและห่อ set
ที่แผนกบริการกลางจึงจะถูกหลัก I C    แต่เนื่องจากเครื่องมือห้องคลอดมีหลายชนิดและมีจำนวนมากมีการใช้ทุกวันทุกเวร  เมื่อมีการส่งลงไปล้างไม่มีการนับจำนวนชิ้น  ทำให้เกิดปัญหา  แผนกบริการกลางจะโทรศัพท์ประสานว่ามีเครื่องมือไม่ครบอยู่บ่อยครั้ง  เจ้าหน้าที่ห้องคลอดจึงประชุมหาแนวทางการแก้ปัญหาโดยมีการปรับเปลี่ยนและจัดระบบการส่งของ sterile ใหม่เพื่อป้องกัน เครื่องมือสูญหายเพราะเครื่องมือส่วนใหญ่เป็นเครื่องมือแพทย์ที่มีราคาสูง  เพื่อให้สามารถลดต้นทุนในการจัดหาซื้อเครื่องมือ  และมีเครื่องมือใช้อย่างครบถ้วน

กระบวนการจัดการความรู้

ครั้งที่ 1.

  1. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เจ้าหน้าพยาบาล ผู้ช่วยพยาบาลและแม่บ้าน เพื่อทราบถึงปัญหาการจัดเครื่องมือส่ง sterile
  2. มีการจัดทำแนวปฏิบัติในการตรวจนับเครื่องมือส่ง sterile

ครั้งที่ 2.

มีแนวปฏิบัติเพื่อให้แม่บ้านเก็บเครื่องมือได้ถูกต้องเพื่อสะดวกในการทำงานของผู้ช่วยพยาบาลในการลงการใช้เครื่องมือที่ใช้แล้วในใบส่งของ sterile

ครั้งที่ 3.

ทำแบบประเมินและประเมินผลตามเป้าประสงค์ตามดัชนีชี้วัด

มีแนวปฏิบัติในการรับ-ส่งเครื่องมือ sterile 1 รูปแบบ มีดังนี้

แนวปฏิบัติการรับ-ส่งเครื่องมือ sterile

  1. เวรเช้าตรวจเช็คเครื่องที่ใช้แล้วให้ครบแล้วส่งลงในใบส่งของ sterile
  2. เวรเช้าตรวจนับเครื่องมือที่ใช้แล้วกับเวรบ่ายให้ครบและถูกต้องก่อนลงเวร
  3. เวรบ่ายปฏิบัติเช่นเดียวกับเวรเช้าและส่งต่อเวรกับเวรดึก
  4. เวรดึกนำเครื่องมือที่ใช้แล้วของเวรเช้า บ่าย ดึก ที่เช็คอย่างถูกต้องนำลงถังใส่เครื่องมือลงส่งแผนกจ่ายกลาง
  5. เวรเช้าลงไปตรวจนับเครื่องมือกับเจ้าหน้าที่แผนกจ่ายกลางก่อนเทเครื่องมือลงอ่างล้างเพื่อตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง เวลาลงไปตรวจสอบประมาณ 8.30-10.00 น.
  6. ในการเขียนจำนวนชิ้นเครื่องมือให้เขียนเป็นเลขอารบิค ห้ามเขียนเป็นขีด เพื่อป้องกันความผิดพลาดในการนับจำนวนและสรุปยอดแต่ละเวรผิด
  7. เวรเช้า บ่าย ดึก ปฏิบัติตามขั้นตอนอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันเครื่องมือสูญหาย

* อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม กดดาวน์โหลด *

 

แบบฟอร์ม 4 เครืองมืออยู่ครบเมื่อระบบถูกต้อง
แบบฟอร์ม 4 เครืองมืออยู่ครบเมื่อระบบถูกต้อง
แบบฟอร์ม 4 เครืองมืออยู่ครบเมื่อระบบถูกต้อง.pdf
147.5 KiB
870 Downloads
รายละเอียด
avatar

About

ใส่ความเห็น