♥ แนวปฏิบัติการดูแลครรภ์เสี่ยงทางสูติกรรมที่บ้าน

supattha

นางสุพัตรา โค้วสุวรรณ

จากรายงานการเฝ้าระวังสุขภาพแม่และเด็กของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 8 นครสวรรค์ ใน พ.ศ. 2552-2554 พบว่า อัตราทารกแรกเกิดขาดออกซิเจน  2.00   1.50 และ 5.70 ต่อพันการเกิดมีชีพ ตามลำดับ และพบว่า อัตราน้ำหนักทารกแรกเกิดน้อยกว่า 2,500 กรัม ร้อยละ 5.10  6.30  และ  6.50  ตามลำดับ  และในปี พ.ศ. 2554 พบว่า thick meconium stained  amniotic  fluid  เป็นสาเหตุของภาวะแทรกซ้อนของมารดาในขณะตั้งครรภ์ที่พบมากที่สุด  รองลงมาคือ  Oligohydramios  และ ภาวะพิษแห่งครรภ์  คิดเป็นร้อยละ  11.40   7.20  และ 4.20 ตามลำดับ

การตั้งครรภ์ถือเป็นภาวะปกติ ไม่ใช่การเป็นโรค แต่ถ้าการตั้งครรภ์นั้นเกิดมีภาวะแทรกซ้อนเนื่องจาก การตั้งครรภ์ ทำให้หญิงตั้งครรภ์และทารกอยู่ในสภาวะเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยหรือการตาย ดังนั้นการให้ความรู้และคำแนะนำเพื่อการดูแลตนเองของสตรีตั้งครรภ์ควรเพิ่มเติมจากสตรีตั้งครรภ์ปกติ รวมถึงการให้บริการที่มีคุณภาพและมาตรฐาน

กระบวนการจัดการความรู้

มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้การดูแลหญิงตั้งครรภ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเป้าหมายสำคัญในการดูแลสตรีตั้งครรภ์ คือ “ลูกเกิดรอด แม่ปลอดภัย” ดังนั้น การประเมินภาวะเสี่ยงจึงต้องกระทำตลอดเวลาตั้งแต่สถานการณ์ที่เป็นภาวะเสี่ยงเริ่มเกิดขึ้น ตั้งแต่ก่อนตั้งครรภ์ ขณะตั้งครรภ์หรือในระยะคลอด ซึ่งจะช่วยให้สามารถวางแผนป้องกันและรักษาภาวะแทรกซ้อนต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นในระยะต่างๆ ของการตั้งครรภ์ได้ ดังนั้นทีมแนวปฏิบัติการดูแลครรภ์เสี่ยงทางสูติกรรมที่บ้าน จึงเริ่มจัดการความรู้ในเรื่องนี้ขึ้นโดยเริ่มตั้งแต่

  1. การจัดประชุมกลุ่มผู้เกี่ยวข้อง ซึ่งประกอบด้วยทีมของแนวปฏิบัติการดูแลครรภ์เสี่ยงทางสูติกรรมที่บ้านดังกล่าวข้างต้นและเจ้าหน้าที่แผนกฝากครรภ์ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง คือ นางสมศรี จันทร์เดช และนางณฐวรรณ ฤทธิ์เทพ และเจ้าหน้าที่คัดกรองผู้รับบริการด่านหน้าของโรงพยาบาลคือ นางวาสนา วุฒิพิมลรัชญ์
  2. ชี้แจงแผนปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับการจัดการความรู้
  3. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การกำหนดความต้องการขอบเขตของแนวปฏิบัติ

หลังจากได้มีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้ว พบว่า องค์ความรู้ที่จำเป็น คือ

  1. ศึกษาข้อมูลการดูแลหญิงตั้งครรภ์เสี่ยงของชุมชนผู้รับบริการ
  2. แนวปฏิบัติการดูแลครรภ์เสี่ยงทางสูติกรรมที่บ้าน
  3. การสอนเรื่องการดูแลครรภ์เสี่ยง

 

* อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม กดดาวน์โหลด *

 

แบบฟอร์ม 4 เรื่องแนวปฏิบัติการดูแลครรภ์เสี่งทางสูติกรรมที่บ้าน
แบบฟอร์ม 4 เรื่องแนวปฏิบัติการดูแลครรภ์เสี่งทางสูติกรรมที่บ้าน
แบบฟอร์ม 4 เรื่องแนวปฏิบัติการดูแลครรภ์เสี่งทางสูติกรรมที่บ้าน.pdf
264.5 KiB
446 Downloads
รายละเอียด
avatar

About

ใส่ความเห็น