♥ แนวทางการจัดการยาที่ต้องระมัดระวังสูง (High Alert Drugs: HADs)

1512776_600641773318302_959103710_n

ภญ.ภัทราวดี อำไพพันธุ์

การติดตามและเฝ้าระวังความคลาดเคลื่อนทางยา (Medication Errors: MEs) ติดตามข้อมูลและวิเคราะห์สาเหตุเพื่อหาแนวทางการแก้ไขเฝ้าระวังความคลาดเคลื่อนทางยาเพื่อให้ผู้ป่วยมีความปลอดภัยในการใช้ยา ระบบการจัดการยาที่ต้องระมัดระวังสูง (High Alert Drugs: HADs) เป็นระบบการจัดการยาหนึ่งที่สำคัญ เพราะยาที่เสี่ยงสูงเป็นยาที่จะก่อให้เกิดอันตราย หรือผลเสียต่อผู้ป่วยที่รุนแรง ถ้าหากมีความผิดพลาดในการสั่งใช้ยา คัดลอกคำสั่งใช้ยา จ่ายยา หรือการให้ยา จึงเลือกระบบการจัดการยา HADs เพื่อทบทวนแนวทางการปฏิบัติงานในระบบการจัดการยาที่ต้องระมัดระวังสูงในแต่ละหน่วยงาน ออกแบบและจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน แบบบันทึกข้อมูลการบริหารยา แผ่นความรู้และติดตามความปลอดภัยจากการใช้ยาที่ต้องระมัดระวังสูง สติ๊กเกอร์หรือ เพื่อลดความคลาดเคลื่อนจัดการยาที่ต้องระมัดระวังสูง(High Alert Drugs: HADs) เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย และผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานได้ง่ายและถูกต้องมากขึ้น

การจัดการความรู้ครั้งที่ 1

          -มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน โดยทางกลุ่มงานเภสัชกรรมไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามหน่วยงานผู้ป่วยในได้แก่ ห้องคลอด(LR) วิสัญญี สูติกรรม เด็กป่วย NICU ห้องฉุกเฉิน(ER) และภาพในกลุ่มงานเภสัชกรรม เพื่อต้องการทบทวนรายการยา HADs แลกเปลี่ยนแนวทางการทำงานเกี่ยวกับ HADs

สิ่งที่มีอยู่แล้ว

 • การแยกเก็บยา รวมถึงการจำกัดการเข้าถึงของยา
 • การนับจำนวนยาสม่ำเสมอ
 • การตรวจสอบวันหมดอายุของยา

ปัญหา/ข้อบกพร่อง

 • การอ่านลายมือแพทย์ ลายมือไม่ชัดเจน
 • Double Independent check (การตรวจสอบอย่างอิสระซ้ำ)
 • การขาดการรายงานความคลาดเคลื่อนทางยา ที่เกิดกับยา HADs
 • การจำกัดการเข้าถึงของยา HADs ของบางหน่วยงาน

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

 • ทบทวนรายการยา HAD ใหม่
 • คู่มือ แบบบันทึกการใช้ยา HAD
 • ติดสติ๊กเกอร์ HAD ที่ amp ยาทุก amp
 • ป้าย HAD ที่เตียงผู้ป่วย มีข้อมูลอาการไม่พึงประสงค์ (ADR) ของยา HAD แต่ละตัว (Monitoring)
 • แจก Drug Trip (ข้อมูลเฉพาะของยา HADs แต่ละตัว) ไปพร้อมกับยาทุกครั้ง
 • จัดทำเกณฑ์เฝ้าระวังใหม่ ที่ง่ายต่อการเฝ้าระวัง/บันทึก
 • จัดทำเอกสาร แจกจ่ายหน่วยงาน
 • มีระบบตรวจสอบโดยเภสัชกรทุกครั้งก่อนจ่ายยา

การจัดการความรู้ครั้งที่ 2

การจัดการความรู้ครั้งที่ 2 เป็นการสรุป และจัดหาแนวทางเพิ่มเติมจากการจัดทำแบบบันทึก แนวปฏิบัติการจัดการ HADs

สรุปการจัดการความรู้ครั้งที่ 2

 1. กรณีคีย์ยาในคอมฯ ให้มีข้อแตกต่างจากยาปกติ
 2. ติดสติ๊กเกอร์ยา HADs ทุกรายการตั้งแต่จ่ายออกจากห้องยา (ยกเว้นรายการยาที่ใช้จำนวนมากได้แก่ Terbutaline, Oxytocin)
 3. ใบติดตามการใช้ยา HADs มี 8 รายการ ให้ใช้ทุก case
 4. ตึกขอรายการยา stock ward ใส่ในแฟ้ม รายการยากันแสง เก็บยาในตู้เย็นอุณหภูมิ 2- 8 องศา
 5. จำกัดการเข้าถึงของยา HADs ใน ward
 6. มาตรฐานการผสมยา HADs ให้เป็นแนวทางเดียวกัน

สรุปแนวทางการจัดการยาที่ต้องระมัดระวังสูง

1.มีคู่มือ ระบุรายการยาที่ต้องระมัดระวังสูง

2.Stock ward (การเก็บสำรองยา)

 • มีระบบการจัดเก็บยากลุ่มนี้แยกจากยาอื่นๆที่ชัดเจน โดยชั้นที่เก็บยา หรือกล่องใส่ยาต้องมีสติ๊กเกอร์สีแดง High Alert Drugs ติดแสดงไว้ทุกตัวยา HADs แล้วแยก zone การจัดเก็บยากลุ่มนี้จากยากลุ่มอื่นๆ
 • มีระบบการจำกัดการเข้าถึงสำหรับยากลุ่มนี้ โดยการตรวจนับ และจดบันทึกจำนวนยาทุกเวรการทำงาน ทุกวัน

การเตรียมยา ก่อนการบริหารยาแก่ผู้ป่วย

ให้แต่ละหน่วยงานจัดทำฉลากช่วยการผสมยา (Drug Trip HADs) ข้อมูลขนาดยาแต่ละตัว แล้วจัดฉลากช่วยยา ให้อยู่กับ amp ยา เพื่อให้อ่านฉลากยานี้ก่อนทุกครั้งที่มีการเตรียมยาแก่ผู้ป่วย เป็นข้อมูลเกี่ยวกับตัวยา ได้แก่

 • ขนาดยาปกติ และวิถีทางให้ยา
 • การเข้ากันไม่ได้ของสารน้ำที่ใช้เจือจางกับยานั้น (incompatibility)
 • ความคงตัวของยาหลังผสม สัมพันธ์กับระยะเวลาในการหยดยา
 • ยา IV push ที่จะให้ทางหลอดเลือดนั้นต้องฉีดด้วยอัตราเร็วเท่าใด ผู้ป่วยจึงจะปลอดภัย
 • อาการไม่พึงประสงค์ที่เกิดจากยา การแพ้ข้ามกลุ่ม ยาที่เป็นส่วนผสมของยาหลายตัว

การให้ยา (Administration)

 • มีการตรวจสอบซ้ำยาที่เตรียมให้ผู้ป่วย (Double Independent Check) กำหนดผู้ที่ทำหน้าที่ตรวจสอบซ้ำ และจุดสำคัญที่ต้องตรวจ
 • ทำอย่างสม่ำเสมอ แม้จะเป็นผู้ที่มีประสบการณ์เป็นคนเตรียมยาก็ตาม
 • เมื่อให้ยาผู้ป่วยแล้วให้เซนต์ในใบ MAR ทันที พร้อมทั้งบันทึกเวลาที่ให้ยาตามจริง
 • ติดตาม parameter ที่สำคัญหลังการให้ยา

จับให้แม่น (Monitoring)

 • เหตุการณ์ที่อาจก่อให้เกิดความคลาดเคลื่อน และความคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นแล้วทุกเหตุการณ์
 • ADRs ที่เกิดขึ้นแล้วต้องติดตาม ระมัดระวังการบริหารยา ของยา HADs ในกลุ่มที่ต้องมีการติดตามอาการไม่พึงประสงค์ โดยใช้ใบติดตาม ADRs ของยาแต่ละตัว แขวนไว้ที่เตียงผู้ป่วย เพื่อให้ทราบว่าผู้ป่วยได้รับยา HADs อยู่ และทำให้สามารถติดตาม ADRs

รีบแล่นมาบอก (Reporting)

 • การรายงาน หรือบันทึกเหตุการณ์ อาการไม่พึงประสงค์ในกลุ่ม HADs ที่ต้องมีการติดตามอาการไม่พึงประสงค์ของผู้ป่วยทุกรายที่มีการใช้ยาในกลุ่มนี้ และรายงานกลับกลุ่มงานเภสัชกรรมหลังจากที่ Discharge ผู้ป่วยแล้ว
 • การส่งต่อ และรายงานข้อมูลแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยยาในกลุ่ม High Alert Drugs, แพ้ยาซ้ำ ทุกระดับความรุนแรงให้เขียนใบรายงาน MR และส่งที่ฝ่ายเภสัชกรรม ภายใน 24 ชั่วโมง
 • การวิเคราะห์ติดตามหาสาเหตุราก (RCA) เพื่อหาแนวทางแก้ไขร่วมกันและดำเนินการแก้ไข (RCA) ภายใน 7 วัน

* อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม กดดาวน์โหลด *

 

แนวทางการจัดการยาที่ต้องระมัดระวังสูง
แนวทางการจัดการยาที่ต้องระมัดระวังสูง
แนวทางการจัดการยาที่ต้องระมัดระวังสูง.pdf
1.1 MiB
1439 Downloads
รายละเอียด
avatar

About

ใส่ความเห็น