♥ แนวปฏิบัติการคัดแยกขยะโดยใช้รูปภาพ

pipu

นายฤชา นิมิตรพรชัย

กรมอนามัยเป็นหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบงานด้านการส่งเสริมสุขภาพและการจัดการสิ่งแวดล้อม  และได้จัดทำโครงการสาธารณสุขรวมใจรณรงค์ลดโลกร้อนตั้งแต่ปีงบประมาณ 2553ศูนย์อนามัยที่ 8 โดยคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยได้จัดทำโครงการการจัดการขยะของศูนย์อนามัยที่ 8 อย่างถูกหลักสุขาภิบาล  และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  เพื่อสนับสนุนโครงการสาธารณสุขรวมใจ  รณรงค์ลดโลกร้อน  จากการประเมินผลพบว่าการแยกขยะทิ้งยังทำได้ไม่ถูกต้อง เนื่องจากปัจจุบันมีขยะหลายประเภทจนไม่สามารถแยกได้ถูก  ส่วนหนึ่งมาจากการขาดความรู้และทักษะเรื่องการคัดแยก รวมถึงยังไม่มีการนำขยะไปจัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุด  ทางหน่วยงานจึงต้องการให้ทุกหน่วยงานร่วมมือในการคัดแยกขยะให้ถูกต้อง 

กระบวนการจัดการความรู้

1.การเรียนรู้เกิดขึ้นจากการมีการประชุมกลุ่มพบว่ายังมีการแยกขยะไม่ถูกต้อง กลุ่มจึงตกลงกันว่าน่าจะมีแนวปฏิบัติวิธีการคัดแยกขยะที่เป็นมาตรฐานเป็นแนวทางเดียวกัน และนำไปปฏิบัติซึ่งส่งผลให้เป็นการจัดการขยะอย่างถูกต้องเหมาะสม เป็นการลดปริมาณขยะทั่วไป

2.กระบวนการโดยการจัดประชุมแกนนำทุกหน่วยงานรับทราบและนำแนวปฏิบัติวิธีการคัดแยกขยะไปแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบและนำไปปฏิบัติ โดยมีเครื่องมือคือแบบประเมินความพึงพอใจในการคัดแยกขยะก่อนและหลังใช้แนวปฏิบัติการคัดแยกขยะโดยใช้รูปภาพ

3.การวัดผลโดยการใช้ค่าเฉลี่ย

ตารางแสดงค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจในการคัดแยกขยะก่อนและหลังใช้แนวปฏิบัติการคัดแยกขยะโดยใช้รูปภาพ พบว่าความพึงพอใจในการคัดแยกขยะก่อนใช้แนวปฏิบัติการคัดแยกขยะโดยใช้รูปภาพน้อยกว่าหลังใช้แนวปฏิบัติการคัดแยกขยะโดยใช้รูปภาพทั้งรายข้อและภาพรวม  ดังนั้นจึงสรุปว่าควรใช้แนวปฏิบัติการคัดแยกขยะโดยใช้รูปภาพเป็นแนวทางปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานในแนวทางเดียวกัน

4.การสื่อสารมีการประชุมกลุ่มและจัดประชุมแกนนำทุกหน่วยงานรับทราบและนำแนวปฏิบัติวิธีการคัดแยกขยะไปแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบและนำไปปฏิบัติ

* อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม กดดาวน์โหลด *

 

แนวปฏิบัติการคัดแยกขยะโดยใช้รูปภาพ
แนวปฏิบัติการคัดแยกขยะโดยใช้รูปภาพ
แนวปฏิบัติการคัดแยกขยะโดยใช้รูปภาพ.pdf
432.1 KiB
369 Downloads
รายละเอียด
avatar

About

ใส่ความเห็น