♥ ระบบการจัดเก็บข้อมูล ความเสี่ยงและข้อร้องเรียน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพData Base Microsoft office Access

นางวนิดา   ดีพร้อม

งานบริหารความเสี่ยงและข้อร้องเรียน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ  ซึ่งในระบบการทำงานซับซ้อน มีหลายขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับงานเอกสาร ตั้งแต่ การลงทะเบียนความเสี่ยงหรือข้อร้องเรียน การบันทึกความเสี่ยงส่งให้กับหน่วยงาน การแจ้งความเสี่ยงให้หน่วยงานรับทราบ จนถึงการติดตาม การตอบกลับ การรายงาน ซึ่งเป็นกระบวนการดำเนินงานทางด้านเอกสารทั้งสิ้น จากปัญหาการดำเนินงานที่ผ่านมา มีความยุ่งยาก เอกสารสูญหาย  ส่งผลให้การรายงานผลการดำเนินงาน ล่าช้า และคลาดเคลื่อนได้   ดังนั้น กลุ่มพัฒนาคุณภาพและการเรียนรู้ จึงคิดพัฒนางานเพื่อลดขั้นตอนการดำเนินงาน สะดวกในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ จึงคิดพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลความเสี่ยงและข้อร้องเรียน ด้วย Data BaseMicrosoft office Access เพื่อสะดวกในการจัดเก็บข้อมูลและรายงานผลความเสี่ยงและข้อร้องเรียน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต่อไป

ระบบการบริหารจัดการข้อมูลความเสี่ยงและข้อร้องเรียน ยังขาดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ เคยมีความรู้เดิมประสบการณ์จากการอบรมโปรแกรม Microsoft Access ที่ศูนย์อนามัยที่ 8 จัดขึ้น จึงนำความรู้ในสร้างโปรแกรมในการบันทึกข้อมูลความเสี่ยงและข้อร้องเรียนที่มีปัญหานี้ได้ เพื่อประหยัดเวลาในการทำงาน ค้นหา สามารถบริหารจัดการได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  ซึ่งเคยทดลองใช้โปรแกรม Microsoft Access นี้ในการบันทึกข้อมูล การพัฒนาบุคลากรของฝ่ายฯ ใช้งานได้ดี ข้อแนะนำให้ทดลองใช้ในการจัดเก็บข้อมูลความเสี่ยงและข้อร้องเรียน ให้ทดลองใช้โปรแกรมกับการจัดเก็บข้อมูลความเสี่ยงและข้อร้องเรียนเหมือนกับโปรแกรมการฝึกอบรมและงาน ICของฝ่ายฯ

กระบวนการจัดการความรู้

1. ผู้รับผิดชอบเขียนโปรแกรมการจัดเก็บข้อมูล ความเสี่ยงและข้อร้องเรียน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ร่วมกับผู้รับผิดชอบงาน บริหารความเสี่ยงและข้อร้องเรียนของโรงพยาบาล ร่วมกำหนดประเด็นหัวข้อการบันทึกข้อมูลตามแบบรายงานความเสี่ยงและข้อร้องเรียน เพื่อนำมาบันทึกเขียนเป็นโปรแกรม

2. หลังจากนั้นผู้รับผิดชอบเขียนโปรแกรมการจัดเก็บข้อมูล ความเสี่ยงและข้อร้องเรียน ทดลองเขียนโปรแกรมการรายงานความเสี่ยงด้วย โปรแกรม Data Base Microsoft office Access เมื่อเขียนโปรแกรมเรียบร้อย นำมาทดลองให้ผู้ปฏิบัติงานใช้ และปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ

3. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ภายในหน่วยงาน กับบุคลากรซึ่งมีหน้าที่โดยตรง ได้แก่นักวิชาการของศูนย์ข้อมูล โดยจัดเป็นกิจกรรมการสอนงาน จัดรวบรวมข้อมูลเป็นรูปเล่ม เพื่อสะดวกต่อการศึกษาหาความรู้ และเป็นที่ปรึกษาขณะปฏิบัติงานจริง

4.  มีระบบสื่อสารภายในหน่วยงาน โดยการประชุมประจำเดือนของหน่วยงาน สื่อสารผ่านการพูดคุย บันทึกปัญหา หาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน

5. นำข้อมูลจากคำแนะนำของผู้ใช้คู่มือนำมาปรับปรุง คู่มือให้มีความสมบูรณ์ ทั้งภาษา คำศัพท์ เพื่อปรับให้ง่ายต่อผู้ปฎิบัติ

* อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม กดดาวน์โหลด *

 

ระบบการจัดเก็บข้อมูล ความเสี่ยงและข้อร้องเรียน
ระบบการจัดเก็บข้อมูล ความเสี่ยงและข้อร้องเรียน
ระบบการจัดเก็บข้อมูล ความเสี่ยงและข้อร้องเรียน.pdf
458.1 KiB
1177 Downloads
รายละเอียด
avatar

About

ใส่ความเห็น