♥ การจัดการความเสี่ยงอย่างมีความสุข

10322479_761478620551695_149237446281097324_n

นางสุมาลัย       นิธิสมบัติ

การจัดการความเสี่ยงเป็นงานที่สำคัญที่จะบ่งชี้ถึงประสิทธิภาพและคุณภาพทางด้านการบริการและการบริหารจัดการ เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ทั้งในการปฏิบัติงานประจำวัน การจัดการความเสี่ยงเป็นกระบวนงานที่สำคัญในการพัฒนาคุณภาพที่ส่วนใหญ่คนมักจะไม่ค่อยมองเห็นความสำคัญหรือยังไม่เปิดใจรับการการได้รับใบรายงานอุบัติการณ์ หรือผู้ที่ถูกเขียนใบเสี่ยงก็มักจะเกิดความเครียด บางครั้งทั้งที่รู้ว่าเป็นความเสี่ยงแต่ไม่กล้าที่จะเขียนใบรายงานอุบัติการณ์ จึงทำให้การรายงานความเสี่ยงขาดการรายงานขึ้น

วัตถุประสงค์

1.เพื่อหารูปแบบการจัดการความเสี่ยงที่ทำให้บุคลากรยอมรับได้ ไม่เกิดความเครียด

2.เพื่อให้ทุกหน่วยงานบันทึก/รายงานความเสี่ยงได้อย่างถูกต้อง

กระบวนการจัดการความรู้

–          ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในหน่วยงาน (ศูนย์คุณภาพ) เพื่อหาวิธีการดำเนินงานการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงรุกในหน่วยงาน เตรียมข้อมูลด้านการบริหารความเสี่ยง เตรียมความพร้อมของทีมงาน เช่น เอกสารข้อมูล กิจกรรมที่จะดำเนินการเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหน่วยงาน

–          ทบทวนข้อมูลด้านการบริหารความเสี่ยงในรอบ 6 เดือนแรก เพื่อนำมาพัฒนา ปรับปรุง และเป็นฐานข้อมูลในการชี้แจง ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงาน เรื่องการบริหารความเสี่ยงอย่างมีความสุขได้อย่างไรได้ตรงประเด็นปัญหา

–          จากวาระการประชุมคณะกรรมการบริการความเสี่ยงโรงพยาบาล(วันที่ 15 พฤศจิกายน 2556) เพื่อร่วมกันระดมความคิดในการปรับรูปแบบในการพัฒนาให้เกิดความก้าวหน้าและความร่วมมือของหน่วยงาน และมีการบันทึกระบบข้อมูลการบริหารความเสี่ยงที่ถูกต้อง

–          ประชุมผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงโรงพยาบาล ทีมทำงานของงานศูนย์คุณภาพ

–          กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงานศูนย์คุณภาพ และหน่วยงานอื่น ๆ (เวชศาสตร์ชันสูตร คลินิกตรวจสุขภาพเด็กดี งานคัดกรอง ตรวจโรคเด็ก ฉุกเฉิน งานธุรการ เวชระเบียน )

–          จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อปรับทัศนคติ “งานเสร็จคนสุข” ให้กับหัวหน้าและผู้รับผิดชอบงานความเสี่ยงในหน่วยงานของโรงพยาบาล และผู้ที่เกี่ยวข้อง (10 มีนาคม 2557)

–          จัดการประชุมชี้แจง ระดมความคิดเรื่องการบริหารความเสี่ยง และการจัดการข้อร้องเรียนเชิงรุก (4 กุมภาพันธ์ 2557)

–          จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ทักษะการจัดการข้อร้องเรียนเชิงรุกสำหรับหัวหน้าหน่วยงานและผู้รับผิดชอบการจัดการข้อร้องเรียนเชิงรุกในหน่วยงาน (วันที่ 30-31 กรกฎาคม 2557)

–          การจดบันทึกการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ได้จากหน่วยงาน สรุปผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

–          ประเมินความพึงพอใจจากการเข้าร่วมกิจกรรมของบุคลากร แต่ละกิจกรรม

* อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม กดดาวน์โหลด *

 

 

 

การจัดการความเสี่ยง
การจัดการความเสี่ยง
การจัดการความเสี่ยง(2).pdf
158.1 KiB
436 Downloads
รายละเอียด
avatar

About

ใส่ความเห็น