♥ ผลการดำเนินงานพัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุในพื้นที่เครือข่ายบริการสุขภาพที่ 3

นางสาวนัยนา   สำเภาเงิน

จากรายงานสถานการณ์ในเขตพื้นที่เครือข่ายบริการสุขภาพที่ 3 ปี 2556  พบว่า จำนวนผู้สูงอายุมีมากถึงร้อยละ 15.22 และจากการประเมินความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวัน  พบว่า ผู้สูงอายุในเขตเป็นกลุ่มที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ต้องได้รับการดูแลจากผู้อื่น(ติดเตียง)  จำนวน 6,711 คน คิดเป็นร้อยละ 1.9 กลุ่มที่ช่วยเหลือตนเองได้น้อย(ติดบ้าน) จำนวน 34,241 คน คิดเป็นร้อยละ 10.2 ซึ่ง 2 กลุ่มนี้ต้องเฝ้าระวังและได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่อง ส่วนในกลุ่มที่ช่วยเหลือตนเองได้ดี ทำกิจกรรมต่างๆได้ด้วยตนเอง แต่ก็ต้องมีมาตรการส่งเสริมและป้องกันมีจำนวน 295,933 คน คิดเป็นร้อยละ 87.8 ซึ่งที่ผ่านมากระทรวงสาธารณสุข ได้ดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ดำเนินการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุในเขตครอบคลุมทุกมิติ ภายใต้โครงการและการพัฒนารูปแบบ/มาตรฐานของกรมต่าง ๆ ซึ่งในพื้นที่แต่ละจังหวัดในเขต ได้มีรูปแบบและแนวทางการดำเนินงานที่หลากหลาย ทั้งในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขและภาคส่วนอื่นๆ ที่นอกเหนือจากกระทรวงสาธารณสุข จากเหตุผลดังกล่าว ศูนย์อนามัยที่ 8 ร่วมกับศูนย์วิชาการ และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ในเขตพื้นที่เครือข่ายบริการสุขภาพที่ 3 จึงได้จัดทำโครงการ พัฒนารูปแบบและแนวทางการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายพื้นที่เครือข่ายบริการสุขภาพ ที่ 3 ขึ้น ในปี2556-2557 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนารูปแบบและแนวทางการดำเนินงานดูแลสุขภาพผู้สูงอายุในพื้นที่เครือข่ายบริการสุขภาพ ที่ 3 และจัดเวทีให้ภาคีเครือข่ายในพื้นที่มีผลงานเด่นด้านการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ นำเสนอสิ่งดี ๆ ด้านการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ พร้อมให้จังหวัดคัดเลือกพื้นที่ๆเข้าร่วมการพัฒนาจังหวัดละ 2 พื้นที่รวม 10 พื้นที่ เข้าร่วมโครงการ ซึ่งในโครงการมิกิจกรรมนำเสนอผลการดำเนินงานพัฒนารูปแบบและแนวทางการดำเนินงานดูแลกระบวนการจัดการความรู้

ขั้นตอนที่ 1 จังหวัดคัดเลือกพื้นที่ทีมีรูปแบบและแนวทางการดำเนินงานที่ดีในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ

5 จังหวัดในเขตคือนครสวรรค์ ชัยนาท พิจิตร อุทัยธานี และกำแพงเพชร มานำเสนอเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ว่าแต่ละที่มีรูปแบบและแนวทางดำเนินการอย่างไร และให้ความรู้เพิ่มเติมในเรื่องของโรคหลอดเลือดสมองที่เป็นปัญหาการตายในผู้สูงอายุ   โดยเชิญแพทย์ผู้เชี่ยวชาญมาเป็นวิทยากรให้ความรู้

ขั้นตอนที่ 2 จัดทำแผนและแนวทางการดำเนินงาน โดยพิจารณาจากรูปแบบที่ดีๆที่นำมาแลกเปลี่ยนกัน   พัฒนาตามบริบทของพื้นที่และจัดทำแผนการดำเนินงานเพื่อให้พื้นที่ที่คัดเลือกมาจังหวัดละ 2 แห่ง   ไปดำเนินการตามแผน

ขั้นตอนที่ 3 แต่ละจังหวัดดำเนินการในพื้นที่จังหวัดละ 2 ตำบล

ขั้นตอนที่ 4 นิเทศติดตามและสนับสนุนการดำเนินงาน

ขั้นตอนที่ 5 นำเสนอผลการดำเนินงานของแต่ละจังหวัด ๆ ละ 2 ตำบล รวม 10 ตำบล

แนวทางการพัฒนาการดูแลผู้สูงอายุระดับตำบลในเขตพื้นที่เครือข่ายบริการสุขภาพที่ 3

 1. พัฒนาฐานข้อมูลผู้สูงอายุ

เพื่อมีข้อมูลใช้ในการจำแนกกลุ่มผู้สูงอายุ และวิเคราะห์สถานะสุขภาพของผู้สูงอายุในชุมชน เพื่อให้การช่วยเหลือส่งเสริมสุขภาพอนามัยผู้สูงอายุตรงตามบริบทและความต้องการอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม ประกอบไปด้วย

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

 • จำนวนผู้สูงอายุทั้งหมดในพื้นที่แยกชาย/หญิง
 • จำนวนผู้สูงอายุกลุ่ม 1 กลุ่ม 2 และกลุ่ม 3 แยกช่วงอายุผู้สูงอายุวัยต้น ( อายุ 60-69 ปี ) ผู้สูงอายุวัยกลาง ( อายุ 70-79 ปี ) และผู้สูงอายุวัยปลาย ( อายุ 80 ปีขึ้นไป )

ส่วนที่ 2 ข้อมูลด้านสุขภาพ

 • มีการคัดกรองภาวะสุขภาพ ได้แก่ การประเมินความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวัน
 •  คัดกรองเบาหวาน ความดันโลหิตสูง   ภาวะซึมเศร้า   ข้อเข่าเสื่อม   สมองเสื่อม   ภาวะโภชนาการ
 •   มีทำเนียบ อผส. / แฟ้มประวัติ อผส.กำหนดบทบาทหน้าที่ขอบเขตความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายเน้นความครอบคลุมการเยี่ยมกลุ่ม 3 และกลุ่ม 2
 • มีทะเบียนข้อมูลผู้สูงอายุในความรับผิดชอบของ อผส.แต่ละคนในพื้นที่แยกรายหมู่บ้าน
 • มีข้อมูลทันตสุขภาพในผู้สูงอายุ โดยทันตบุคลากรและอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุหรืออสม.
 1. พัฒนาระบบบริการผู้สูงอายุในสถานบริการและชุมชน
 •  พัฒนาคลินิกผู้สูงอายุให้ได้มาตรฐาน
 • มีบริการ การดูแลผู้สูงอายุที่บ้านที่มีคุณภาพ (Home Health Care) โดยบุคลากรสาธารณสุข
 •  มีบริการส่งเสริมป้องกันทันตสุขภาพ
 1. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนและท้องถิ่น
 •  มีคณะกรรมการดูแลผู้สูงอายุในระดับตำบลโดยมีตัวแทนจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
 •  พัฒนาชมรมผู้สูงอายุให้มีคุณภาพ
 •  พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ
 •  ท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการดำเนินงานผู้สูงอายุทั้ง 3 กลุ่ม
 1. ส่งเสริมกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชุมชน

 

* อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม กดดาวน์โหลด *

 

นัยนาสูงอายุ
นัยนาสูงอายุ
_นัยนาสูงอายุ_.pdf
939.5 KiB
316 Downloads
รายละเอียด
avatar

About

ใส่ความเห็น