♥ การพัฒนารูปแบบการประเมินระบบพัฒนาคุณภาพบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (EHA)

ดร.รำไพ เกียรติอดิศร

จากสถานการณ์ในปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดำเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ นับตั้งแต่มีพ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 และ พ.ร.บ.การกระจายอำนาจ พ.ศ. 2542 โดยมุ่งคุ้มครองสิทธิประชาชนเป็นศูนย์กลาง กรมอนามัยจึงเป็นพี่เลี้ยง ในการนำเครื่องมือบริหารจัดการคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม (Environmental Health Accreditation : EHA) ไปใช้ตรวจดูขบวนการดำเนินงานของท้องถิ่น ตลอดจนสามารถยกระดับผ่านการรับรองคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม   โดยทางศูนย์อนามัยที่ 8 ได้จัดทำโครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    เขตบริการสุขภาพที่ 3 ปี 2557 เพื่อส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเข้าใจหน้าที่และบทบาทตนเอง รวมทั้งสามารถปฏิบัติดำเนินด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมได้อย่างต่อเนื่อง แต่ในการดำเนินงาน พบว่า เครื่องมือฯ (EHA) ในรูปแบบการประเมินฯ ทั้งหมด 9 ระบบ มีปริมาณเอกสารปริมาณมากและทำให้ไม่สะดวกในการใช้งาน ซึ่งส่งผลต่อการขอรับการประเมินรับรองคุณภาพ

ดังนั้น ศูนย์ ฯ จึงมีแนวคิดปรับเครื่องมือบริหารจัดการคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม (Environmental Health Accreditation : EHA) ที่ใช้ในรูปแบบการประเมินฯจำเป็นต้องมีความสะดวกต่อการปฏิบัติงาน, ช่วยงานให้เป็นระบบ, ไม่เพิ่มภาระงานในการบันทึกรายงาน พร้อมผลักดัน อปท. ในการพัฒนาท้องถิ่นปฏิบัติการให้บริการเป็นไปตามมาตราฐานเดียวกันให้ระบบบริการเกิดความยั่งยืน

วัตถุประสงค์ของการจัดการความรู้

  1. เพื่อศึกษาสถานการณ์การทำระบบพัฒนาคุณภาพบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดชัยนาท
  2. เพื่อจัดทำฐานข้อมูลการประเมินระบบพัฒนาคุณภาพบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (EHA)

กิจกรรม

การประชุมชี้แจงให้ความรู้และความเข้าใจถึงขั้นตอนการดำเนินงาน EHA แก่ อปท. ในจังหวัดชัยนาท มีหน่วยงานที่เข้าร่วมจำนวน 38 แห่ง

– การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้เครื่องมือแบบประเมินมาตรฐาน และการนำไปพัฒนาเป็นรูปแบบอิเลคทรอนิคส์ รวมถึงการทดลองใช้เครื่องมือแบบประเมินมาตรฐานอิเลคทรอนิคส์ มีหน่วยงานที่เข้าร่วมจำนวน 35 แห่ง แบ่งเป็น เทศบาลเมือง 1 แห่ง, เทศบาลตำบล 35 แห่ง, และ อบต. 2 แห่ง

– มีแบบประเมินมาตรฐานอิเลคทรอนิคส์ 1 ระบบ คือ ด้านการจัดการสุขาภิบาลอาหาร

– มีฟอร์มทะเบียนอิเลคทรอนิคส์ด้านการจัดการสุขาภิบาลอาหาร

* อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม กดดาวน์โหลด *

 

KMการจัดการความรู้ EHA
KMการจัดการความรู้ EHA
KMการจัดการความรู้ EHA(2).pdf
1.2 MiB
685 Downloads
รายละเอียด
avatar

About

ใส่ความเห็น