♥ 5 Moment เครื่องมือการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโดยการสัมผัสแบบยั่งยืน

pivon

ดร.กรวิกา ภู่พงศ์พันธ์กุล

จากการดำเนินงานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล พบมีการระบาดติดเชื้อในแผลผ่าตัด มีการติดเชื้อระบบอื่นสืบเนื่องมาจากการผ่าตัด ซึ่งพบอัตราการติดเชื้อในโรงพยาบาลระบบต่างๆสูงมากกว่าระบบเฝ้าระวังปกติ 4.5 เท่าหลังการสืบสวนทางระบาดวิทยา และวางมาตรการควบคุมการติดเชื้อได้ เกิดการระบาดซ้ำในช่วงเวลาใกล้เคียงกันจนสุดท้ายเชื้อก่อโรคเชื้อเดิม ซึ่งการระบาดครั้งแรกๆเป็นเชื้อไม่ดื้อยา กลายเป็นการระบาดที่เกิดเป็นเชื้อดื้อยาหลายตัว ได้มีการทบทวนกระบวนงานพบว่ามาตรการแก้ไขปัญหาแต่ละครั้งขาดความยั่งยืน และการแพร่กระจายเชื้อดังกล่าว ธรรมชาติของเชื้อแพร่กระจายจากการสัมผัส และสามารถ Colonization อยู่ในสิ่งแวดล้อม หรือบุคลากรสุขภาพได้นานมากกว่า4เดือน ถึงแม้จะมีการกวาดล้างเท่าไรไม่สามารถกำจัดเชื้อโรคได้หมดสิ้นทีมงานจึงใช้ทักษะการล้างมือ 5 Moment เป็นเครื่องมือในการดำเนินการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อจากการสัมผัสแบบ Universal Contract Precaution โดยหวังผลในการแก้ไขปัญหาการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อในโรงพยาบาลแบบยั่งยืน

วัตถุประสงค์ของการจัดการความรู้

 1. เพื่อเกิดความยั่งยืนในการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโดยการสัมผัส ในทุกหน่วยงานของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
 2. อัตราการระบาดโรคติดเชื้อดื้อยาในโรงพยาบาลลดลง

ระบวนการจัดการความรู้

 • AAR : After Action Review ครั้งที่ 1 = ทบทวนก่อนการกำหนดกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพ ประสิทธิภาพของการควบคุมการระบาด การล้างมือที่ถูกต้องทุกตำแหน่งที่พบว่ามักลืมล้างมือ      ( การล้างมือ 7 ท่า )
 • BAR: Before Action Review = กำหนดเครื่องมือ และ แนวทางในการจัดการแก้ไขปัญหา

เครื่องมือที่ใช้ในการเรียนรู้

 1. แผ่นพับ 5 Moment
 2. ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย
 3. ประชาสัมพันธ์บน Desktop บนเครื่อง PC computer
 4. Power point สอนเชิงรุก เกี่ยวกับ 5moment ในทุกหน่วยงาน
 5. ฟื้นฟูความรู้โดยกิจกรรม Role play เกี่ยวกับการล้างมือในกิจกรรม 5 moments
 6. Blind Hand Washing with Opaque gel
 1. แบบประเมินมาตรฐานงาน IC คร่อมสายงาน
 • BAR : Before Action Review =ประเมินผลก่อนการจัดการความรู้ 5 moments

แบบประเมินการล้างมือตามกิจกรรมแต่ละหน่วยงาน ตามหลัก 2 ก่อน 3 หลัง

 • DAR: During Action Review ครั้งที่1 =ดำเนินกิจกรรมการจัดการความรู้ 5 momentsใช้เครื่องมือที่กำหนดใน (2) ตามกิจกรรมในแต่ละเครื่องมือดังกล่าว

(1)    AAR: After Action Review ครั้งที่ 2   = การประเมินผลหลังดำเนินกิจกรรมการจัดการความรู้เรื่อง 5 moments และผลลัพธ์ที่ได้

(2)    DAR=นำผลลัพธ์ที่ได้มาเปรียบเทียบกับเป้าหมายและกำหนดเกณฑ์การให้รางวัลเพื่อเสริมพลังให้กับบุคลากรและหน่วยงาน

(3)    DAR: During Action Review ครั้งที่2 =การยกย่องชมเชยและการให้รางวัลโดยประธานคณะกรรมการ IC ชมเชยโดยเสียงตามสาย และประชาสัมพันธ์บน DESKTOP

(4)    AAR: After Action Review ครั้งที่ 3=การปรับกิจกรรมการดำเนินงานเพื่อบุคลากรล้างมือ       มีประสิทธิภาพและครอบคลุมกิจกรรม 2 ก่อน 3 หลังใน 5 moments ให้ เนียนไปกับงานประจำ ทำให้เป็นนิสัย

* อ่านรายละเอียดฉบับเต็มกดดาวน์โหลด *

 

5 Moment
5 Moment
5 Moment.pdf
1.2 MiB
2366 Downloads
รายละเอียด
avatar

About

ใส่ความเห็น