♥ หนึ่งหยดมหัศจรรย์พลิกผันชีวิตลูก

narisa

นางนริศา ทิมศิลป์

ทารกที่ NPO หรือทารกที่ยังวิกฤติที่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจและช่วยหายใจ ยังไม่ได้มีการศึกษาการดูแลช่องปากทารกด้วยน้ำนมColostrum ของมารดา การดำเนินงานจะขอให้แม่เก็บน้ำนม Colostrum ที่ได้มาใหม่ เพื่อช่วยลดความเสี่ยงของการติดเชื้อ และป้องกันการเกิดอันตรายต่อเยื่อบุในระบบทางเดินอาหารระหว่างที่ทารกยังอยู่ระหว่าง NPO ดังนั้นงานผู้ป่วยหนักทารกแรกเกิด มีการให้พยาบาลสอนพ่อและแม่ถึงวิธีการดูแลช่องปากด้วยนม Colostrum ใช้ไม้พันสำลีที่ผ่านการฆ่าเชื้อแล้วจุ่มลงไปที่น้ำนมColostrumซับน้ำนมจนเพียงพอ จากนั้นพ่อแม่ใช้ไม้พันสำลีเข้าไปทำความสะอาดบริเวณกระพุ้งแก้มโดยรอบด้วยนม Colostrum ในกลุ่มอาการทารกมีภาวะหายใจลำบากที่ศูนย์อนามัยที่ 8 นครสวรรค์ทำได้ทุก2-3 ชั่วโมงในแต่ละครั้งของการดูแลช่องปากด้วยนมมารดา การดูแลช่องปากจะต้องทำต่อเนื่องจนกระทั่งทารกสามารถได้รับอาหารทางปากได้หรือรับจากเต้านมมารดา  วัตถุประสงค์ของการจัดการความรู้

1.เพื่อศึกษาสัมพันธภาพครอบครัวในแผนกผู้ป่วยหนักทารกแรกเกิด โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพศูนย์อนามัยที่8 นครสวรรค์

2.เพื่อลดความไม่สุขสบายของมารดาจากการเจ็บเต้านม

3.เพื่อวัดความพึงพอใจต่อการทำความสะอาดช่องปากทารกของบิดา มารดา และครอบครัว

วางแผนการพัฒนา

 • ประชุมสมาชิกกลุ่มในการให้นมมารดาในทารกที่เจ็บป่วยโดยการไปอบรมวิชาการเรื่องการให้นมมารดาในทารกที่เจ็บป่วยเป็นเรื่องที่น่าสนใจมาพัฒนางานในหน่วยงานตนเองเป็นการคัดเลือกเรื่องที่จะนำมาจัดการความรู้ของแผนก
 • เก็บข้อมูลการให้นมมารดาในทารกที่เจ็บป่วย
 • ทบทวนองค์ความรู้เกี่ยวกับการให้นมมารดาในทารกที่เจ็บป่วย ( กรอบแนวคิดในการดำเนินการ )
 • เรียบเรียงและสกัดความรู้จัดทำเป็นแนวทางปฏิบัติของการให้นมมารดาในทารกที่เจ็บป่วย
 • แลกเปลี่ยนเรียนรู้พูดคุยกันในการให้นมมารดาในทารกที่เจ็บป่วย  ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน
 • ศึกษาผลการปฏิบัติการให้นมมารดาในทารกที่เจ็บป่วย
 • ปรับปรุงเป็นแนวทางปฏิบัติ

แนวปฏิบัติการทำความสะอาดช่องปากของทารกด้วยคลอรัสตรุ้ม(oral care Colostrum)

 1. ประสานกับทางแผนกสูติกรรม เพื่อแจ้งข้อมูลการเก็บน้ำนม Colostrum ของมารดา
 2. เมื่อบิดา/ญาติ มารับฟังข้อมูลอาการเจ็บป่วยของทารก โดยให้ขวดที่ผ่านการฆ่าเชื้อมีฝาปิดมิดชิด ให้กับบิดา แนะนำการบีบเก็บน้ำนม ติดชื่อสติ้กเกอร์ผู้รับบริการ แก่ญาติ เขียนวัน เดือน ปี เวลาที่ขวดแบรนค์ พร้อมเน้นอธิบายวิธีการเก็บน้ำนม Colostrum ของมารดา ให้กับบิดา และญาตินำมาให้ในทันทีที่เก็บได้ ไม่แช่ทิ้งไว้
 3. ให้คนทำหน้าที่แม่นมนำขวดแบรนด์ที่ผ่านการฆ่าเชื้อมารอไว้ที่ตระกร้าสะดวกในการหยิบใช้
 4. Colostrum สามารถเก็บไว้ในตู้เย็นนาน 48 ชม. พยาบาลสอนข้างเตียงทั้งพ่อ แม่ ถึงวิธีการดูแลช่องปากด้วยนมมารดา Colostrum ใช้ไม้พันสำลีที่ผ่านการฆ่าเซื้อแล้วจุ่มลงไปในน้ำนมเหลือง Colostrumซับน้ำนมอย่างเพียงพอ แล้วไปเช็ดช่องปากทารกบริเวณกระพุ้งแก้ม ทำในทารกที่งดน้ำและอาหาร
 5. การดูแลช่องปากสามารถทำได้ทุก 2-3 ชั่วโมง.เหมือนตามเวลาการให้นม 8 มื้อ เช็ดทำความสะอาด

    

* อ่านรายละเอียดฉบับเต็มกดดาวน์โหลด *

 

หนึ่งหยดมหัศจรรย์พลิกผันชีวิตลูก NICU
หนึ่งหยดมหัศจรรย์พลิกผันชีวิตลูก NICU
หนึ่งหยดมหัศจรรย์พลิกผันชีวิตลูก NICU.pdf
1.5 MiB
909 Downloads
รายละเอียด
avatar

About

ใส่ความเห็น