♥ คู่มือการจัดชุดอุปกรณ์ทางการแพทย์ในการผ่าตัดของงานจ่ายกลาง

manussanun

นางสาวมนัสนันท์ ลิ้มเจริญ

อุปกรณ์ทางการแพทย์ทุกชนิดต้องผ่านกระบวนการล้างทำความสะอาดและจัดชุดเครื่องมือฯ ที่หน่วยงานจ่ายกลาง แต่จากการดำเนินงานที่ผ่านมา เครื่องมือทางการแพทย์ของห้องผ่าตัด เจ้าหน้าที่ห้องผ่าตัดจะทำความสะอาดและจัดชุดเครื่องมือเอง เนื่องจากมีอุปกรณ์ทางการแพทย์จำนวนมากและหลากหลายชนิด ซึ่งกระบวนการดำเนินงานดังกล่าวไม่เป็นไปตามมาตรฐานของงานจ่ายกลาง ดังนั้นทางโรงพยาบาลจึงปรับระบบการดูแลเครื่องมือทางการแพทย์ของห้องผ่าตัดให้ได้ตามมาตรฐาน โดยให้ห้องผ่าตัดส่งเครื่องมือทางการแพทย์ทุกชนิดทำความสะอาดและจัดชุดเครื่องมือโดยหน่วยงานจ่ายกลางหลังจากห้องผ่าตัดมีการส่งเครื่องมือมาให้งานจ่ายกลางทำความสะอาด และจัดชุดเครื่องมือ ทางหน่วยจ่ายกลางพบปัญหาว่าเจ้าหน้าที่ในงานจ่ายกลางจัดชุดเครื่องมือของห้องผ่าตัดผิดพลาดจำนวน 10 ครั้งภายใน 3 เดือน เนื่องจากเจ้าหน้าที่งานจ่ายกลางยังไม่รู้จักชื่อและชนิดเครื่องมือ จึงทำให้เกิดความผิดพลาดในการจัดชุดเครื่องมือขึ้น จากปัญหาดังกล่าว งานจ่ายกลางจึงเห็นความสำคัญในความต้องการลดความผิดพลาดดังกล่าว จึงให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยจ่ายกลางทำการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชื่อและชนิดเครื่องมือของห้องผ่าตัดให้ถูกต้อง

เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานจ่ายกลางจัดชุดเครื่องมือทางการแพทย์ของห้องผ่าตัดได้ถูกต้องครบถ้วน และไม่เกิดความผิดพลาดขึ้น

หลังจากได้ทำการคัดเลือกเรื่องที่จะนำมาทำการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหน่วยงานแล้ว จึงได้ประชุมเจ้าหน้าที่เพื่อทบทวนและแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ระหว่างเจ้าหน้าที่ ซึ่งบางคนจะยังไม่รู้ชนิดของเครื่องมือ ต้องมีการถ่ายทอดถึงวิธีการที่จะจำชื่อเครื่องมือแต่ละชนิดโดยเจ้าหน้าที่ประจำที่มีหน้าที่ทำการจัดชุดเครื่องมือ หรือ ได้รับการถ่ายทอดจากเจ้าหน้าที่ห้องผ่าตัดโดยตรง และได้มีการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันเป็นระยะ ๆ ดังนี้

ครั้งที่ 1   ประชุมและสอบถามเจ้าหน้าที่จ่ายกลางแต่ละคนว่าคิดว่าจะจัดทำชุดเครื่องมือห้องผ่าตัดซึ่งได้คัดเลือกคือ ชุด   C/S (ผ่าตัดคลอด )และชุด TR( ทำหมัน ) ได้หรือไม่เพราะเป็นชุดเครื่องมือที่จัดบ่อยที่สุด และได้รับทราบถึงปัญหาของแต่ละคนซึ่งรวบสรุปได้ดังนี้

–          ไม่รู้ชื่อเครื่องมือ เรียกไม่ถูก   ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ

–          กังวลเรื่องการจัดชุดเครื่องมือ กลัวจัดไม่ถูกต้อง   กังวลเรื่องเวลาที่จะจัด

ครั้งที่ 2   หลังจากทราบปัญหาแล้ว หัวหน้างานได้คิดวิธีการแก้ไขปัญหา ดังนี้

–          ถ่ายรูปเครื่องมือแต่ละชนิด ใน   Set C/S และ Set TR พร้อมมีชื่อทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ กำกับให้เจ้าหน้าที่ได้ทำการศึกษา

–          นำเครื่องมือของจริงมาทดสอบกับเจ้าหน้าที่หลังจากที่ได้ศึกษาจากรูปแล้ว

ครั้งที่ 3    เจ้าหน้าที่ที่จัดชุดเครื่องมือประจำ ได้ทำการถ่ายทอดถึงวิธีการจัดเรียง / ห่อ ชุดเครื่องมืออุปกรณ์ ให้เจ้าหน้าที่คนอื่น รับทราบ พร้อมถ่ายรูปชุดเครื่องมือที่จัดถูกต้องและสมบูรณ์เพื่อจัดทำเป็นคู่มือและ นำมาศึกษาในการจัดเรียง ครั้งต่อไป

ครั้งที่ 4      ได้ทดลองนำเจ้าหน้าที่ที่ทำการล้างเครื่องมือ แต่ไม่ค่อยได้จัดเรียง มาทำการจัดเรียง / ห่อ เครื่องมือ โดยให้ศึกษาจากคู่มือ / รูปถ่าย ประกอบ กัน   ผลที่ได้   สามารถจัดเรียงได้ ถูกต้อง เรียกชื่อเครื่องได้ แต่จะใช้เวลานาน

การวัดผล

แบบประเมินใบตรวจสอบรายการเครื่องมือ และมีการตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่จ่ายกลาง และเจ้าหน้าที่ห้องผ่าตัด ว่าเครื่องมือครบตามจำนวน และชนิด ถูกต้องหรือไม่ และเมื่อห้องผ่าตัดเปิด   Set ใช้งานจะFeed back ข้อมูลกลับทันที่ถ้าเครื่องมือไม่ครบตามจำนวน

* อ่านรายละเอียดฉบับเต็มกดดาวน์โหลด *

 

จ่ายกลาง57
จ่ายกลาง57
จ่ายกลาง57.pdf
1.3 MiB
2477 Downloads
รายละเอียด
avatar

About

ใส่ความเห็น