♥ LEAN Management กระบวนการให้บริการงานคัดกรอง ฉุกเฉิน และตรวจโรคเด็ก

pitern

นางสาวเตือนใจ  แก้วสารพัดนึก

ในการปฏิบัติงานให้บริการของงานคัดกรอง ฉุกเฉิน และตรวจโรคเด็ก แผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพนครสวรรค์ พบว่ามีขั้นตอนการให้บริการหลายขั้นตอน และการทำงานที่ซํ้าซ้อน ส่วนหนึ่งอาจมาจากทรัพยากรที่ไม่สอดคล้องกับปริมาณความต้องการของผู้รับบริการ หรือขาดการประสานงานที่ดี ทำให้ใช้เวลาในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น  จากการเก็บข้อมูลของหน่วยงานพบว่าระยะเวลาการรับบริการรวมของผู้ป่วยปี พศ. 2554 ใช้เวลาเฉลี่ยคนละมากกว่า 60 นาที คิดเป็นร้อยละ 54.6 และยังพบปัญหาข้อร้องเรียนจากความไม่พึงพอใจของผู้รับบริการในเรื่องเรื่องความล่าช้าในการให้บริการมาโดยตลอดหน่วยงานจึงนำแนวคิดการพัฒนาคุณภาพระบบบริการโดยการลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการ เรียกว่า การจัดการแบบ ลีน (LEAN)มาปรับปรุงพัฒนาโดยมุ่งเน้นในการระบุคุณค่าจากมุมมองของผู้รับบริการที่คาดหวัง คือความรวดเร็วในการใช้บริการรอไม่นาน ขั้นตอนไม่ยุ่งยากซับซ้อน กำจัดต้นเหตุของปัญหาที่ทำให้เกิดความผิดพลาดในกระบวนการให้บริการและพิจารณาปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริการ โดยใช้ทรัพยากรของหน่วยงานที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในการให้บริการโดยลดระยะเวลาการรอคอยของผู้รับบริการและผู้รับบริการมีความพึงพอใจเพิ่มขึ้น

กิจกรรม

1. ประชุมทบทวนกระบวนการให้บริการของจุดคัดกรองที่มีการทำงานที่ซํ้าซ้อน ล่าช้ามาพัฒนาเป็นอันดับแรก

2. หาสมาชิกบุคลากรหน่วยงานอื่นที่สนใจทำ KM ร่วมกัน เช่นจนท.ห้องบัตร จนท.งานประชาสัมพันธ์

3. นัดประชุมสมาชิกในทีม KM เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์และร่วมวางแผนการดำเนินงาน

4. ร่วม ลปรร.กับงานเวชระเบียน ได้แนวทางแก้ปัญหาโดยใช้ LEAN Management ระหว่างจุดคัดกรองกับเวชระเบียน

สรุปผลการทำกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของทีมในการ LEAN

ในขั้นตอนบริการของกระบวนการคัดกรองเพื่อให้การปฏิบัติงานการลื่นไหลดังนี้

               ขั้นตอนที่ 1 คัดกรองความเร่งด่วน แยกโรค แยกคลินิก

 • ทำการคัดกรองแยกโรคโดยใช้ป้ายสื่อสารและเสียงคัดแยกผู้รับบริการที่มีภาวะเสี่ยงให้นั่งรอที่ Zone และจะมีจนท.ลงไปให้บริการตาม Zone ตามลำดับคิวบริการ
 • ผู้ป่วยฉุกเฉินแยกให้บริการดูแลก่อน ใช้ป้ายสีแสดงความฉุกเฉินที่บัตรและติดที่คอเสื้อผู้ป่วย     (สีแดงหมายถึงฉุกเฉิน,สีเหลืองหมายกึ่งฉุกเฉิน )
 • จัดอัตรากำลังหมุนเวียนภายในหน่วยงานคัดกรอง ฉุกเฉิน และตรวจโรคเด็กมาช่วยเมื่อจุดคัดกรองขาดบุคลากร ในชั่วโมงเร่งด่วนเช่นเวลา 7.30 น.-8.30 น เพื่อแก้ปัญหา ขาดบุคลากร/ มีผู้รับบริการจำนวนมาก
 • ป้องกันการเกิดความผิดพลาดในการคัดกรอง จนท.ควรปฏิบัติงานด้วยความรอบคอบ ถ้าไม่แน่ใจอาจประสานผู้มีประสบการณ์ก่อน
 • ผู้ป่วยและญาติที่มีภาวะเสี่ยงต่อการแพร่กระจายเชื้อในโรงพยาบาลไม่มีอาการเร่งด่วนให้รอที่จุดบริการแยกโรคโดยแจ้งให้ผู้รับบริการและญาติทราบว่าจนท.จะบริการพิเศษติดตามดูแลอำนวยความสะดวกในเรื่องการเดินบัตร ติดตามคิวบริการ และสอนการใช้อุปกรณ์ป้องกันการให้คำแนะนำเบื้องต้น และคอยสอบถามอาการขณะรอแพทย์ตรวจ ใช้ป้ายสัญลักษณ์มาตรฐาน IC ติดที่บัตรและตัวผู้รับบริการ( DP = Droplet Precaution , CP = Contact Precaution , AP = Airborn Precaution ) และสำหรับผู้ป่วยที่ส่งไปห้องแยกโรคประสานคลินิกบริการเป็นผู้ติดตามดูแล
 • สถานที่นั่งรอ Droplet และ Contact ไม่เป็นสัดส่วน อากาศร้อน ลมโกรก ฝนสาด ฯลฯ สถานที่นั่งรอตาม Zone คัดแยกสามารถปรับเคลื่อนย้ายได้ จัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกที่สามารถทำ ได้ให้กับผู้รับบริการ เช่นพัดลม ทีวี ฯลฯ เป็นต้นขั้นตอนที่ 2 ตรวจประเมินเบื้องต้นและบันทึกอาการ สัญญาณชีพเบื้องต้น พบปัญหาดังนี้
  • จัดอัตรากำลังหมุนเวียนมาช่วยจุดคัดกรองในชั่วโมงเร่งด่วนหรือกรณีมีผู้ป่วยฉุกเฉิน/ เสี่ยงต่อการแพร่กระจายเชื้อหลายคน
  • ปรับปรุงแบบบันทึกทางการพยาบาลให้ไม่ยุ่งยากซ้ำซ้อนส่งต่อข้อมูลไปยังคลินิกบริการอื่นได้

  ดูแลอุปกรณ์เครื่องมือให้ใช้การได้คลอดและทันสมัยเพื่อช่วยการประเมินที่รวดเร็ว

  ขั้นตอนที่ 3 คัดกรองสิทธิ์ทำบัตรผู้ป่วย  ห้องบัตรรับไปตรวจสอบสิทธิ์ ดำเนินการเพราะเป็นการทำงานซ้ำซ้อน

  ขั้นตอนที่ 4 ประสานส่งต่อข้อมูลกับคลินิกบริการ

  • การโทรประสานอาจทำให้เสียเวลากรณีเร่งด่วนพยาบาลคัดกรองแก้ไขโดยดูแลผู้ป่วยขณะส่งต่อและส่งต่อข้อมูลกับเจ้าหน้าที่คลินิกบริการโดยตรง

  ขั้นตอนที่ 5 การส่งต่อผู้ป่วยไปยังคลินิกบริการ

  • จัดให้มีพยาบาลดูแลขณะส่งต่อไปยังคลินิกบริการ
  • การเลือกรถนอน/นั่งควรให้พยาบาลเป็นผู้ตัดสินใจ
  • จัดเวรสำรอง/กดกริ่งสัญญาณเรียกให้มาทันที

* อ่านรายละเอียดฉบับเต็มกดดาวน์โหลด *

 

การจัดการความรู้ปี งานคัดกรอง ฯ ปี 57
การจัดการความรู้ปี งานคัดกรอง ฯ ปี 57
การจัดการความรู้ปี งานคัดกรอง ฯ ปี 57.pdf
738.9 KiB
1708 Downloads
รายละเอียด
avatar

About

ใส่ความเห็น