♥ การศึกษาผลการใช้แนวทางการตรวจภายในครั้งแรกในหญิงตั้งครรภ์ที่ไม่มีภาวะเสี่ยง ในบริบทของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 8 ปีงบประมาณ 2557

376434_321387787947898_2133662305_n

นางสาวจริยา     บุญอนันต์

ในปี 2555 งานฝากครรภ์ ศูนย์อนามัยที่ 8 ได้จัดทำแนวทางการตรวจภายในครั้งแรกของหญิงตั้งครรภ์ขึ้นซึ่งในระบบการดูแลหญิงตั้งครรภ์คุณภาพนั้น กิจกรรมการตรวจภายในในหญิงตั้งครรภ์ที่มีอายุครรภ์น้อยกว่าหรือเท่ากับ 26 สัปดาห์และไม่มีภาวะแทรกซ้อนนับว่าเป็นกิจกรรมที่จำเป็นเนื่องจากเป็นการคัดกรองภาวการณ์ติดเชื้อในช่องคลอดก่อนที่จะเริ่มมีอาการ (Asymptomatic vaginal infection. ) โดยถ้าตรวจพบว่ามีการติดเชื้อก็จะทำการรักษาจะมีผลทำให้อัตราการคลอดก่อนกำหนดในหญิงตั้งครรภ์ลดลง ทางแผนกฝากครรภ์ได้นำแนวทางการตรวจภายในครั้งแรกของหญิงตั้งครรภ์มาใช้ในศูนย์อนามัยที่ 8 พบว่าหญิงตั้งครรภ์ไม่มีภาวะแทรกซ้อน ได้รับการตรวจภายในครั้งแรก คิดเป็น 69.7 % และเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับแนวทางการตรวจภายในครั้งแรกมีระดับความพึงพอใจต่อแนวทางการตรวจภายในคิดเป็น 82 %

จากการดำเนินการระบบฝากครรภ์คุณภาพในเขตตรวจราชการที่ 3 ซึ่งประกอบด้วยจังหวัดนครสวรรค์ อุทัยธานี กำแพงเพชร พิจิตรและจังหวัดชัยนาทนั้น การดำเนินการในเรื่องของการตรวจภายในยังไม่เป็นระบบและไม่มีแนวทางที่ชัดเจนดังนั้นงานฝากครรภ์ศูนย์อนามัยที่ 8 จึงเห็นความสำคัญที่จะนำแนวทางการการตรวจภายในครั้งแรกของหญิงตั้งครรภ์ที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อนมาดำเนินการเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ปัญหา อุปสรรคในแผนกฝากครรภ์ของจังหวัดกำแพงเพชร อุทัยธานี ชัยนาท และจังหวัดพิจิตร ( ตามความสมัครใจ ) เพื่อจะได้พัฒนางานของเขตบริการสุขภาพที่ 3 ให้มีคุณภาพต่อไป

เพื่อจะได้มีแนวทางการตรวจภายในครั้งแรกของหญิงตั้งครรภ์ในบริบทของภาคีเครือข่ายในเขตตรวจราชการที่ 3

วางแผนการพัฒนา ( PLAN )

 • ประชุมสมาชิกในแผนกฝากครรภ์โดยการการทบทวนงานทั้งระบบที่มีปัญหาแล้วนำมาเข้าตารางถ่วงน้ำหนักเพื่อคัดเลือกเรื่องที่จะนำมาจัดการความรู้ของแผนก
 • เก็บข้อมูล แนวทางการส่งตรวจภายในครั้งแรกของหญิงตั้งครรภ์โดยการเล่าเรื่อง ( ทาง Line ) และสรุปเป็นผังความคิด

(Mind Map )

 • ทบทวนองค์ความรู้เกี่ยวกับการตรวจภายในของหญิงตั้งครรภ์ ( กรอบแนวคิดในการดำเนินการ )
 • เรียบเรียงและสกัดความรู้ให้เป็นหมวดหมู่พร้อมประชุมกลุ่ม / วิเคราะห์ทางเลือกองค์ความรู้ที่จำเป็นเกี่ยวกับการส่งตรวจภายในครั้งแรกของหญิงตั้งครรภ์จัดทำเป็นแนวทางปฏิบัติ ( Flow Chart )ทดลองปฏิบัติ ( DO )
 • แลกเปลี่ยนเรียนรู้พูดคุยกับเครือข่ายใน 3 จังหวัดในประเด็นปัญหาอุปสรรคในการ ดำเนินงานในช่วงหลังการปฏิบัติงานแบบไม่เป็นทางการการในทุกวันพุธ
 •  ศึกษาผลการปฏิบัติโดยการเก็บข้อมูลการส่งตรวจภายในครั้งแรกของหญิงตั้งครรภ์ ( CHECK )ปรับปรุงเป็นแนวทางปฏิบัติ ( WI ) ของเขตตรวจราชการเขต 3เกี่ยวกับแนวทางการตรวจภายในครั้งแรกของหญิงตั้งครรภ์ในบริบทของภาคีเครือข่าย เขตตรวจราชการที่ 3
 • จากการทำ AAR ทำให้ถอดบทเรียนออกมาและได้เป็นข้อตกลงร่วมกันดังนี้
  1. ควรตรวจภายในในช่วงอายุครรภ์ มากกว่า 12 สัปดาห์ แต่ไม่เกิน 26 สัปดาห์
  2. ควรตรวจภายในในครั้งที่ 2 ของการมาฝากครรภ์ ( ถ้าคำนวณแล้วอายุครรภ์ไม่เกิน )
  3. Wet smear ทำเฉพาะในรายที่ตรวจพบว่ามีปัญหา
  4. Pap smear ทำเฉพาะในรายที่ผู้รับบริการต้องการให้ทำเท่านั้น
  5. พยาบาลตรวจภายในได้เลยเพราะเหมือนกับการตรวจน้ำเดิน
  6. แนวทางการรักษาเมื่อมีการติดเชื้อให้เป็นระบบเดียวกัน(ใช้แนวทางการรักษาในคู่มือการฝากครรภ์คุณภาพ )
  7. เสนอแนะวิธีการเก็บข้อมูลที่เป็นระบบการเก็บข้อมูลที่เป็นระบบ

   

    

 

* อ่านรายละเอียดฉบับเต็มกดดาวน์โหลด *

 

KM ปี 57 ANC
KM ปี 57 ANC
KM ปี 57 ANC.pdf
619.7 KiB
561 Downloads
รายละเอียด
avatar

About

ใส่ความเห็น