♥ ลดเอว ลดพุง

นางสุมิตรา ดีวัน

สืบเนื่องจากนโยบายส่งเสริมสุขภาพบุคลากรศูนย์อนามัยที่ 8 ในประเด็นการเป็นองค์กรต้นแบบการส่งเสริมสุขภาพ (3อ.) และมีการสนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยงานทำกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพตนเอง ให้บรรลุเป้าหมายของศูนย์ฯ คือ เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้องค์กรไร้พุงต้นแบบ และจากการทบทวนผลการตรวจสุขภาพของบุคลากรในหน่วยงานวัยทำงานจำนวน 9 คน เมื่อปี 2556 พบว่า เจ้าหน้าที่มีผล cholesterol สูง 6 คน คิดเป็น 66.7 % รอบเอวเกิน 5 คน คิดเป็น 55.5 % และค่าดัชนีมวลกายเกิน 7 คน คิดเป็น 77.8 % บุคลากรทุกคนจึงมีความเห็นร่วมกันว่าต้องทำกิจกรรมการลดรอบเอว ลดน้ำหนักและ กิจกรรม 3อ. อย่างจริงจัง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามนโยบายที่กำหนดไว้  เพื่อกระตุ้นเตือนให้เจ้าหน้าที่ทุกคนมีความตั้งใจและมุ่งมั่นจริงๆในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการลดเอว ลดพุง ลดโคเลสเตอรอล โดยใช้หลัก 3 อ.

กิจกรรม

1. ทบทวนและคัดเลือกปัญหาสภาวะสุขภาพกาย-ใจ ของหน่วยงาน เพื่อคัดเลือกปัญหาสุขภาพที่จะดำเนินการ

2. จัดทำแผนการส่งเสริมสุขภาพบุคลากร ซึ่งประกอบด้วย กิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพ 3 อ.ได้แก่ ออกกำลังกาย, อาหาร และอารมณ์ โดยกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จ, เป้าหมาย, ระยะเวลา และผู้รับผิดชอบ ร่วมกัน

3. ดำเนินกิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพ 3 อ.ได้แก่ ออกกำลังกาย, อาหาร และอารมณ์ ตามแผน

4. ประเมินผลการดำเนินการ

จากการทบทวนกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพตามแผนกิจกรรมที่ตั้งไว้ พบว่าเรื่องการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินให้เหมาะสมมากขึ้น ได้แก่ นำผัก/ผลไม้มากินร่วมกันทุกวัน, ทุกวันศุกร์กำหนดให้เป็นวันปลอดของทอดโดยนำอาหารเช่น น้ำพริก ผักต้ม ไข่ต้ม แกงเลียง มารับประทานร่วมกัน สามารถปฏิบัติได้ตามแผน เรื่องการออกกำลังกายร่วมกันในหน่วยงานไม่สามารถปฏิบัติได้เนื่องจากภาระงานไม่ตรงกัน ส่วนเรื่องการออกกำลังกายด้วยตนเองที่บ้านพบว่าบางส่วนไม่ปฏิบัติตามแผนเนื่องจากการขาดวินัยและความตั้งใจ

ปัญหาอุปสรรค

1. ด้านการออกกำลังกาย พบว่า

1) แกนนำ/ผู้นำออกกำลังกายแต่ละวันมีหน้าที่กระตุ้นให้ทุกคนออกกำลังกายไม่สามารถปฏิบัติได้เนื่องจากภาระงานไม่ตรงกัน

การแก้ไข – อาจใช้กิจกรรมออกกำลังกายแบบอื่นที่ง่ายและสามารถปฏิบัติได้จริง

2) การออกกำลังกายด้วยตนเองที่บ้านพบว่าบางส่วนไม่ปฏิบัติตามแผนเนื่องจากการขาดวินัยและความตั้งใจ

การแก้ไข – อาจตั้งรางวัลเพื่อเป็นแรงกระตุ้นในการปฏิบัติตามแผน

  1. ด้านอาหาร พบว่า

1) แกนนำคำนวณแคลอรี่ กลุ่มอาหาร (โซนเขียว-เหลือง-แดง) ก่อนรับประทานอาหารกลางวันตามคู่มือพิชิตอ้วน ไม่สามารถปฏิบัติได้เนื่องจากไม่สะดวกในการเปิดอ่าน

การแก้ไข – นำไปปรับแผนปีหน้าโดยการจัดบอร์ดแทน

 

* อ่านรายละเอียดฉบับเต็มกดดาวน์โหลด *

 

ลดเอวลดพุง-วัยทำงาน
ลดเอวลดพุง-วัยทำงาน
ลดเอวลดพุง-วัยทำงาน.pdf
184.2 KiB
338 Downloads
รายละเอียด
avatar

About

ใส่ความเห็น