♥ ประสิทธิผลของการเตรียมความพร้อมก่อนบล็อกหลังเพื่อรับการผ่าตัดคลอดทางหน้าท้องโดยใช้ภาพพลิก

นางวารุณี พู่พิสุทธิ์

จากสถิติการคลอดของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 8 นครสวรรค์  ปี 2553 และปี 2554 มีผู้รับบริการที่ผ่าตัดคลอดทางหน้าท้องได้รับการระงับความรู้สึกทางช่องน้ำไขสันหลัง (บล็อกหลัง) ร้อยละ 98 , 99 ตามลำดับ ตามมาตรฐานราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย ฉบับที่ 5/2555 กำหนดให้การเยี่ยมหญิงตั้งครรภ์ก่อนผ่าตัดเพื่อให้ความรู้ และเตรียมความพร้อมร่างกายและจิตใจของผู้รับบริการให้พร้อม ให้ยาระงับความรู้สึกเป็นบทบาทหนึ่งของวิสัญญีพยาบาล เพื่อทำให้หญิงตั้งครรภ์ลดความวิตกกังวล และสามารถปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องทั้งก่อน ขณะ และหลังผ่าตัด  ซึ่งงานวิสัญญีแต่ละโรงพยาบาลจะมีวิธีการเยี่ยมเพื่อให้ความรู้ที่แตกต่างกัน ปัจจุบันงานวิสัญญี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 8 นครสวรรค์ มีวิธีการให้ความรู้เกี่ยวกับรายละเอียดการบล็อกหลังด้วยวิธีการสอน ร่วมกับแจกแผ่นพับ จากการสังเกตพบว่า หญิงตั้งครรภ์ส่วนใหญ่เมื่อมาถึงห้องผ่าตัด ยังมีความกลัวต่อการผ่าตัด วิตกกังวลในความปลอดภัย ทั้งต่อตนเองและบุตร แม้ในรายที่เคยรับการผ่าตัดมาแล้วก็ตาม ต้องมีการให้ความรู้ซ้ำ และ ปี2556 พบว่า อัตราการให้ความรู้เรื่องการเตรียมความพร้อมก่อนบล็อกหลังซ้ำ เดือน มกราคม – มีนาคม 2556 จำนวน 42 ราย จากหญิงตั้งครรภ์ทั้งหมด 59 ราย คิดเป็นร้อยละ 71.1 ผู้วิจัยในฐานะวิสัญญีพยาบาล จึงสนใจศึกษาประสิทธิผลของการเตรียมความพร้อมก่อนบล็อกหลังหญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับการผ่าตัดคลอดทางหน้าท้องโดยใช้ภาพพลิก วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ผู้รับบริการมีความรู้เรื่องการเตรียมความพร้อมก่อนบล็อกหลัง คลายความวิตกกังวล ให้ความร่วมมือในการบล็อกหลัง และได้รับการพยาบาลอย่างมีประสิทธิภาพปลอดภัยสูงสุด

กิจกรรม

1. จัดประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากประสบการณ์เดิมเรื่องการเตรียมความพร้อมก่อนบล็อกหลังเพื่อรับการผ่าตัดคลอดทางหน้าท้อง

2. จัดทำเป็นแนวปฏิบัติ โดยวิสัญญีพยาบาลเข้าพบผู้รับบริการที่มารอรับการผ่าตัดคลอดทางหน้าท้อง ที่ตึกสูติกรรม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัย ที่ 8 นครสวรรค์ 1 วัน ก่อนผ่าตัด

3. จัดทำสื่อภาพพลิกประกอบการสอนการเตรียมความพร้อมก่อนบล็อกหลัง

4. สร้างแบบสอบถาม ที่ใช้ในการเก็บข้อมูล แบบสอบถามประกอบด้วย 4 ส่วน คือ

  •   แบบบันทึกข้อมูลทั่วไป
  •   แบบทดสอบความรู้
  •   แบบประเมินความวิตกกังวล
  •   แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติตัวขณะบล็อกหลัง

5. ทดลองใช้ แล้วนำมาปรับปรุง และสรุปผล ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า

  1. หญิงตั้งครรภ์กลุ่มที่ได้รับการสอนโดยใช้ภาพพลิก มีค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้สูงกว่ากลุ่มที่ได้รับการสอนโดยไม่ใช้ภาพพลิก
  2. หญิงตั้งครรภ์กลุ่มที่ได้รับการสอนโดยใช้ภาพพลิก มีค่าเฉลี่ยคะแนนความวิตกกังวลน้อยกว่าหญิงตั้งครรภ์กลุ่มที่ได้รับการสอนโดยไม่ใช้ภาพพลิก
  3. พฤติกรรมการปฏิบัติตัวขณะบล็อกหลังของหญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับการสอนโดยใช้ภาพพลิก ดีกว่ากลุ่มที่ได้รับการสอนโดยไม่ใช้ภาพพลิก

* อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม กดดาวน์โหลด *

ประสิทธิผลของการเตรียมความพร้อมก่อนบล็อกหลังเพื่อรับการผ่าตัดคลอดทางหน้าท้อง
ประสิทธิผลของการเตรียมความพร้อมก่อนบล็อกหลังเพื่อรับการผ่าตัดคลอดทางหน้าท้อง
ประสิทธิผลของการเตรียมความพร้อมก่อนบล็อกหลังเพื่อรับการผ่าตัดคลอดทางหน้าท้อง.pdf
446.0 KiB
1352 Downloads
รายละเอียด
avatar

About

ใส่ความเห็น