♥ ลดและคงสภาพเส้นรอบเอวของบุคลากรกลุ่มการพยาบาล ตามมาตรฐานองค์กรไร้พุง

1385658_513388192091570_1045244616_n

นางสิรินันท    ธิติทรัพย์

เนื่องจากนโยบายการส่งเสริมสุขภาพบุคลากร ของศูนย์อนามัยที่ 8 นครสวรรค์ ในปี 2557   เน้นการลดรอบเอวให้ได้ตามมาตรฐานองค์กรไร้พุง คือ เส้นรอบเอว ชาย ไม่เกิน 90 เซนติเมตร และหญิงไม่เกิน 80 เซนติเมตร ซึ่งจากการเปรียบเทียบผลการตรวจสุขภาพบุคลากร กลุ่มการพยาบาล ปี 2555 และ ปี 2556 พบว่าบุคลากรกลุ่มการพยาบาล มีรอบเอวเกินมาตรฐานองค์กรไร้พุง คิดเป็นร้อยละ 11.3 และ 33.3 ตามลำดับ จึงได้มีการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพบุคลากร เรื่อง การส่งเสริมสุขภาพ กาย-ใจ เพื่อให้สวยสมวัย ด้วย 3 อ.ในปี 2556 พบว่า ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายคือ บุคลากรกลุ่ม A เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 33.3 เป็นร้อยละ 55.6 บุคลากรกลุ่ม B ลดลงจากร้อยละ 44.4 เป็นร้อยละ 33.3 และ กลุ่ม C จากร้อยละ 22.2 เป็นร้อยละ 11.1 แต่มีกลุ่มเสี่ยงเรื่องเอวเกินเพิ่มมากขึ้น กลุ่มการพยาบาล จึงเห็นความสำคัญในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อถอดบทเรียน ทั้งก่อนดำเนินการ และระหว่างดำเนินการ เพื่อนำสู่การนำแนวทางการลดและคงสภาพเส้นรอบเอว ไปปฏิบัติ และประเมินผลการดำเนินการดังกล่าวดังนั้น ในปี 2557 กลุ่มการพยาบาล จึงจัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การลดและการคงสภาพรอบเอว ตามมาตรฐานองค์กรไร้พุง ขึ้นเพื่อสนองนโยบายการส่งเสริมสุขภาพบุคลากรของศูนย์อนามัยที่ 8 ต่อไป      เพื่อให้ได้แนวทางการลดและการคงสภาพเส้นรอบเอว

1. จัดทำแผนการลดและคงสภาพเส้นรอบเอว ซึ่งประกอบด้วย แผนกิจกรรมการออกกำลังกายรายบุคคล อาหาร และอารมณ์ โดยกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จ, เป้าหมาย, ระยะเวลา และผู้รับผิดชอบ ร่วมกัน

2. ดำเนินการตามแผน ได้แก่ การออกกำลังกาย อาหาร และอารมณ์ตามแผน โดยลงผลการทำกิจกรรม ในแบบบันทึกการส่งเสริมสุขภาพเจ้าหน้าที่กลุ่มการพยาบาล รายบุคคล   ส่งให้แกนนำเป็นรายเดือน เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2557

3. ประเมินผลการดำเนินกิจกรรมการลดและคงสภาพเส้นรอบเอว พบว่า กิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพที่สามารถปฏิบัติครบตามเกณฑ์ คิดเป็นร้อยละ 100 ได้แก่

1) กินผัก ผลไม้ ทุกวัน

2) ดื่มน้ำเปล่าอย่างน้อย 1 ลิตร (1,000 cc) / วัน

3) กินอาหารสุขภาพร่วมกัน 1 ครั้ง/เดือน

4) Healthy Birthday 9 ครั้ง/ปี รองลงมา สามารถปฏิบัติครบตามเกณฑ์ คิดเป็นร้อยละ 88.9 ได้แก่ กินปลา 3 มื้อ/สัปดาห์  กินอาหารมื้อเย็นห่างจากเวลานอน 4 ชั่วโมง และสามารถปฏิบัติครบตามเกณฑ์คิดเป็นร้อยละ 77.8 ได้แก่  กินนม / ผลิตภัณฑ์จากนม 3 แก้ว / สัปดาห์ * อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม กดดาวน์โหลด *

Km57บริหารกลุ่มการ
Km57บริหารกลุ่มการ
km57บริหารกลุ่มการ.pdf
373.0 KiB
243 Downloads
รายละเอียด
avatar

About

ใส่ความเห็น