♥ ลดเสี่ยงเรื่องสิทธิ์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 8

คุณเบ็ญจรัตน์    พัทธนันท์วงศ์

สิทธิด้านการรักษาพยาบาลมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะสิทธิประกันสังคม และสิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า บางสิทธิมีการเพิ่มสิทธิประโยชน์มากขึ้น รหัสสิทธิที่ใช้ในโปรแกรม SSB ยังไม่ครอบคลุมและมีความหมายไม่ชัดเจน รวมถึงระบบบริการของโรงพยาบาล ตลอดจนความไม่รู้ ไม่เข้าใจของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ทำให้ผู้รับบริการได้รับสิทธิไม่ถูกต้อง หรือขาดโอกาสในการใช้สิทธิที่พึงได้ เกิดผลกระทบต่อผู้รับบริการ ต่อเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และโรงพยาบาล

เพื่อให้การคัดกรองสิทธิการรักษาพยาบาลมีความถูกต้องมากขึ้น ผู้รับบริการได้รับสิทธิที่พึงได้ และโรงพยาบาลลดความเสี่ยงในการสูญเสียรายได้

กิจกรรม

1. ทบทวนปัญหาที่เกิดขึ้นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงปัญหา ที่เกิดขึ้นในหน่วยงานเวชระเบียนฯ พบว่า

– สิทธิการรักษาพยาบาลบางสิทธิมีการเพิ่มสิทธิประโยชน์/ เงื่อนไขการใช้มากขึ้น เช่น สิทธิอปท,สิทธิประกันสังคม เป็นต้น

– เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องสับสนในการเลือกใช้สิทธิประเภทต่างๆ ในโปรแกรม SSB

– แบบฟอร์มการส่งต่อข้อมูลผู้ป่วยนอนโรงพยาบาลไม่ครอบคลุม ไม่ชัดเจน

– การเพิ่มขึ้นของใบรายงานอุบัติการณ์ความเสี่ยงเรื่องสิทธิ

– การเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลคืนจากกรมบัญชีกลาง/ สปสช. ไม่ได้

– ความไม่เสมอภาคในการใช้สิทธิบางประเภทในผู้รับบริการ

จากปัญหาดังกล่าวหน่วยงานเวชระเบียนฯ ซึ่งเป็นศูนย์กลางในการรับผิดชอบเรื่องการใช้สิทธิของผู้รับบริการ จึงได้มีการทบทวน ประสานข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง เพื่อหาแนวทางปรับปรุงแก้ไข/ แนวทางปฏิบัติให้กับหน่วยงานดังกล่าว เพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นทั้งในส่วนของผู้รับบริการและในส่วนของโรงพยาบาล โดยมีการปรับปรุง/จัดทำแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

– การปรับแก้ไข/ เพิ่มเติม รหัสสิทธิในโปรแกรม SSB ให้มีความครอบคลุม

– จัดทำแนวทางปฏิบัติการใช้สิทธิที่พบว่ามีปัญหาบ่อยๆ ได้แก่ สิทธิประกันสังคม และสิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า

– ปรับปรุงแบบบันทึกในการส่งต่อข้อมูลผู้ป่วยนอนโรงพยาบาลสำหรับศูนย์Admit และห้องคลอด

– การถ่ายทอดความรู้ในเวทีถ่ายทอดความรู้หลังการประชุม/ อบรมของกลุ่มการพยาบาล จำนวน 2 ครั้ง (26กุมภาพันธ์ และ 3 มีนาคม 2557)

2. จากการปรับปรุง/ แก้ไข/ มีแนวทางปฏิบัติในบางสิทธิยังพบปัญหาในบางหน่วยงาน ดังนี้

– การใช้สิทธิในทารกแรกเกิด

– การใช้สิทธิประกันสังคมกรณีฉุกเฉิน หรือมีสิทธิซ้ำซ้อน

– การใช้สิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้ากรณีฉุกเฉิน

จากการประสานข้อมูลโดยตรงจากหน่วยงานที่เกิดปัญหาพบว่าผู้ปฏิบัติไม่สามารถจำแนก/การคัดกรองสิทธิได้เนื่องจากรายละเอียด/เงื่อนไขแต่ละสิทธิแต่ละกรณีใช้ไม่เหมือนกัน งานเวชระเบียนฯ จึงได้จัดทำแนวทางปฏิบัติการใช้สิทธิในทารกแรกเกิด พร้อมกับดำเนินการทบทวน/ ตรวจสอบการใช้สิทธิในผู้ป่วยที่นอนโรงพยาบาลทุกวันทำการโดยเจ้าหน้าที่งานเวชระเบียนฯ

* อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม กดดาวน์โหลด *

 

เวชระเบียน57
เวชระเบียน57
เวชระเบียน57.pdf
107.1 KiB
304 Downloads
รายละเอียด
avatar

About

ใส่ความเห็น