คณะกรรมการ

รายชื่อคณะกรรมการKM  nadda

นางนัดดา วิรัติสกุล ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

บทบาทหน้าที่ ประธาน

kongkiet

ทันตแพทย์ก้องเกียรติ์ เติมเกษมศานต์  ตำแหน่ง ทันตแพทย์เชี่ยวชาญด้านทันสาธารณสุข

บทบาทหน้าที่ กรรมการ

IMG_8402นางศศิชล หงษ์ไทย  ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

บทบาทหน้าที่ กรรมการ

น.ส.กมลกาญจน์ คุ้มชู ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

บทบาทหน้าที่ กรรมการ

10334254_536252666479951_7087638570235643958_n นายนิรุติ โพธิ์ทัย ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์

บทบาทหน้าที่ กรรมการ

1512776_600641773318302_959103710_n

ภญ.ภัทราวดี อำไพพันธุ์ ตำแหน่ง เภสัชกรปฏิบัติการ

บทบาทหน้าที่ กรรมการ   

163485_1488327740412_198115_n

น.ส.เบ็ญจา ยมสาร ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

บทบาทหน้าที่ กรรมการ   

1463915_621329244611941_2883377503253062913_n

น.ส.ลำพึง ภูกาธร ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

บทบาทหน้าที่ กรรมการ  

kanlika 

น.ส กรรลิกา สุขสิงห์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติการ

บทบาทหน้าที่ กรรมการ    

montawan

นางมณฑวรรณ ยุชังกูล ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

บทบาทหน้าที่ เลขาคณะกรรมการ    

รูปบรรณารักษ์พนักงานราชการ

นายธนวัชร์ อังรัตสกุล ตำแหน่ง บรรณารักษ์

บทบาทหน้าที่ ผู้ช่วยเลขาคณะกรรมการ    

ใส่ความเห็น