คลังความรู้ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ | Page 10
♥ จับคู่เพื่อนซี้ลดปัญหาสภาวะสุขภาพ

พรรนี

  นางพรรณี      ไพบูลย์

เหตุผลและที่มา

จากรายงานผลการตรวจสุขภาพประจำปีงบประมาณ 2557 ของบุคลากรในหน่วยงานเดย์แคร์ พบว่า ส่วนใหญ่มีรอบเอวเกินมาตรฐานจำนวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 91.67 มีน้ำหนักมากเกินเกณฑ์ จำนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 83.33 และมี โคเลสเตอรอลสูงเกินมาตรฐาน 7 คนคิดเป็นร้อยละ 58.33 และข้อมูลจากค่าดัชนีมวลกายในบุคลากร(ค่าBMI) พบว่า อ้วน 8 คน คิดเป็นร้อยละ     66.67 อ้วนรุนแรง และน้ำหนักเกิน จำนวน อย่างละ 1 คนคิดเป็นร้อยละ 8.33 เท่ากัน  นอกจากนี้ ยังพบว่า

คลิกเพื่ออ่านเพิ่ม→

♥ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 3 อ. ด้วยเพื่อนช่วยเพื่อน

วนาพร

นางวนาพร   คณาญาติ 

เหตุผลและที่มา

งานให้บริการปรึกษามีเจ้าหน้าที่ จำนวน 4 คน ในปีที่ผ่านมาผลการประเมินสุขภาพจำนวน 3 คน อยู่ในกลุ่ม A จำนวน 1 คน และ อยู่ในกลุ่ม  C จำนวน 2 คน  เป็นเจ้าหน้าที่ที่เริ่มมาปฏิบัติงานใหม่ จำนวน 1 คน ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2557  ยังไม่ได้ตรวจสุขภาพประจำปี เจ้าหน้าที่ จำนวน 2 คน มีผลเลือด Cholesterol  เกินเกณฑ์ จากผลการตรวจสมรรถภาพทางกาย (In body) จำนวน 3 คน เจ้าหน้าที่งานให้บริการปรึกษา มวลไขมันเกินเกณฑ์ จำนวน2 คน คิดเป็นร้อยละ 50 BMI มีภาวะอ้วนอันตราย จำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ  25  ไขมันช่องท้องเกินเกณฑ์จำนวน 1 คน คิดเป็น ร้อยละ 25 รอบเอวเกินเกณฑ์จำนวน 3 คน คิดเป็น ร้อยละ 75  Fitness score ต่ำ จำนวน 1 คน คิดเป็น ร้อยละ 25

คลิกเพื่ออ่านเพิ่ม→

♥ การพัฒนารูปแบบการอยู่ไฟหลังคลอดด้วยหญ้ารีแพร์(หญ้าฮี๋ยุ่ม)

ตั๋ง

นายศิวพล   สุวรรณบัณฑิต

การทบทวนการจัดการความรู้

จากการพัฒนาโปรแกรมการอยู่ไฟหลังคลอดปีของคลินิกแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 8 ตั้งแต่พ.ศ.2553ถึงปี 2557 ทำให้ได้รูปแบบการอยู่ไฟที่เป็นมาตรฐานของโรงพยาบาลได้แก่  การนวดตัว  ทับหม้อเกลือ การประคบเต้าอบไอน้ำสมุนไพร อาหารสมุนไพรบำรุงน้ำนม และได้นวัตกรรมอยู่ไฟหลังคลอด เช่น

คลิกเพื่ออ่านเพิ่ม→

♥ การพัฒนาวิธีปฏิบัติการเจาะเลือดส่งเพาะเชื้อ งานเด็กป่วย

สายสุนี

นางสาวสายสุนี จุนเนียง

เหตุผลและที่มา

การปฏิบัติการพยาบาลที่มีประสิทธิภาพจะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการพยาบาลอย่างถูกต้องครบถ้วนไม่ว่าจะเป็นการให้การพยาบาลหรือการทำหัตถการต่างๆ แต่อย่างไรก็ตามก็ยังพบปัญหาใน