Category Archives: คลังความรู้ส่งเสริมสุขภาพ
♥ แนวปฏิบัติการแก้ไขภาวะทุพโภชนาการและป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรคทางเดินหายใจในเด็กปฐมวัย

1011343_424294414357198_887820778_n

นางพรรณี ไพบูลย์

การพัฒนาการมีส่วนร่วมโดยครอบครัวเพื่อส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาการเด็กปฐมวัย ในสถานรับเลี้ยงและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยในปี 2554 นั้น สามารถจัดกิจกรรมได้ครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ ผู้ปกครองให้ความร่วมมือเข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาการเด็กปฐมวัย  ร้อยละ 87.5 (เป้าหมายกำหนดไว้ร้อยละ 80 ) ส่งผลให้อัตราเด็กกินนมแม่อย่างเดียวนาน 6 เดือนเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 50 เป็นร้อยละ 75 (เป้าหมายกำหนดไว้ร้อยละ 60 ) อัตราพัฒนาการเด็กปกติสมวัย ร้อยละ 97.56 (เป้าหมายกำหนดไว้ร้อยละ 90) แต่ปัญหาที่พบคือ อัตราป่วยด้วยโรคทางเดินหายใจ/ทางเดินอาหารเกินเกณฑ์ร้อยละ 1.25 (เป้าหมายกำหนดไว้ร้อยละ 1) อัตราการดื่มนมจากแก้ว/กล่องในเด็กอายุ 1 -2 ปี และ 2-4 ปี ต่ำกว่าเป้าหมาย ร้อยละ 77.26 และร้อยละ 95.08  (เป้าหมายกำหนดไว้ร้อยละ 80 และ ร้อยละ 100 ) อัตราภาวะโภชนาการเด็กอยู่ในเกณฑ์ปกติ ต่ำกว่าเกณฑ์ ร้อยละ 92.50 (เป้าหมายที่กำหนดไว้ ร้อยละ 97) และเมื่อวิเคราะห์จากการประเมินน้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูงพบว่าเด็กมีรูปร่างปกติ (สมส่วน+ท้วม+ค่อนข้างผอม) ร้อยละ 85.77 ส่วนที่เหลือรูปร่างเริ่มอ้วน   ร้อยละ 10.36 และอ้วน ร้อยละ 3.87 จะเห็นว่าเด็กยังมีปัญหาเรื่องการเจ็บป่วยด้วยโรคทางเดินหายใจ มีพฤติกรรมการกินไม่เหมาะสม มีแนวโน้มอ้วนมากขึ้น ซึ่งถ้าไม่รีบดำเนินการแก้ไขจะเป็นปัญหาเรื่องการเจริญเติบโต มีผลถึงพัฒนาการอาจทำให้ล่าช้า และการที่เด็กอ้วน เมื่อเด็กโตขึ้นจะเป็นผู้ใหญ่ที่เป็นโรคอ้วน และส่งผลกระทบทำให้เกิดโรคภัยร้ายแรงต่างๆมากมาย

Continue Reading →

♥ แนวปฏิบัติในการรับประทานอาหารและรูปแบบในการชั่งน้ำหนัก ของบุคลากรแผนกเด็กป่วย

kitjapat

นางสาว กิจจาณัฐ    ไพรเผือก

การส่งเสริมสุขภาพ สำหรับบุคลากรของโรงพยาบาลเป็นองค์ประกอบหนึ่งตามมาตรฐาน   HPH PLUS ดังนั้นโรงพยาบาลจึงมีการตรวจสุขภาพและประเมินสุขภาพของเจ้าหน้าที่ทุกปี   เพื่อที่จะได้ทราบว่าบุคลากรของโรงพยาบาลมีสุขภาพเป็นอย่างไร และเพื่อให้บุคลากรได้มีการวิเคราะห์ภาวะสุขภาพของตน เมื่อทราบแล้วจะได้มีการป้องกัน    ดูแล   และก็รักษาสุขภาพให้แข็งแรง หากพบการเจ็บป่วยก็มีการรักษาตั้งแต่เนิ่นๆ   เพื่อที่บุคลากรของโรงพยาบาลจะเป็นตัวอย่างในการดูแลสุขภาพแก่ประชาชน และปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ

จากการตรวจสุขภาพประจำปี 2554 มีเจ้าหน้าที่ในแผนกเด็กป่วยๆอยู่ในกลุ่ม C คือมีน้ำหนักเกิน เกณฑ์ปกติ 5 คนในจำนวนเจ้าหน้าที่ทั้งหมด 9 คนคิดเป็นร้อยละประมาณ 56 ทางแผนกจึงจัดทำการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องนี้ขึ้นเผื่อให้เจ้าหน้าที่ๆน้ำหนักเกินเกณฑ์มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลสุขภาพร่างกายให้มีน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์ปกติ Continue Reading →

♥ แนวปฏิบัติ การประเมินรักษาพยาบาลเด็กป่วยโรคปอดบวม

kanyapat

นางสาวกัญญาภัทร กระสินธุ์

ปอดอักเสบเป็นโรคที่พบได้ประมาณร้อยละ 8 – 10 ของผู้ป่วยที่มีการติดเชื้อเฉียบพลันระบบหายใจ นับเป็นการตายอันดับหนึ่งของโรคติดเชื้อในเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี จากอาการและความรุนแรงของโรคที่อาจมีอันตรายถึงชีวิตหรือเกิดภาวะแทรกซ้อน  พยาบาลจึงมีหน้าที่สำคัญ สามารถประเมิน วินิจฉัยปัญหาได้ในระยะเริ่มแรกในการดูแลให้ผู้ป่วยได้รับการบำบัดรักษาอย่างถูกต้อง รวดเร็ว เพื่อให้ผู้ป่วยรอดชีวิตและไม่มีโรคเรื้อรังตามมา จึงได้มีการทบทวนทางวิชาการในการดำเนินการจัดทำแนวทางปฏิบัติการประเมิน ดูแลพยาบาลผู้ป่วยเด็กโรคปอดบวมซึ่งจะส่งผลให้ผู้ป่วยเด็กโรคปอดบวมได้รับการดูแลตามมาตรฐานที่ดีมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

Continue Reading →

♥ แนวทางการให้การปรึกษาแบบคู่หลังการตรวจเลือดหาการติดเชื้อเอชไอวี กรณีผลเลือดลบ

581285_620730571321072_672624815_n

นางสาวรัชนี ปวุตตานนท์

จากสถานการณ์ปัจจุบัน มีการคาดประมาณว่าผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ในประเทศไทย ประมาณครึ่งหนึ่งมาจากคู่สามีภรรยาที่มีผลเลือดต่าง การให้การปรึกษากรณีหญิงตั้งครรภ์และสามีที่มีผลเลือดเป็นลบทั้งคู่ เพื่อให้เกิดความตระหนักถึงการคงผลเลือดเป็นลบตลอดไป ตอบสนองความต้องการของทั้งผู้รับบริการ และเป็นไปตามนโยบายการพัฒนางานแม่และเด็กของกรมอนามัย จึงมีความสำคัญมาก เนื่องจาก ผู้ให้การปรึกษาผู้ปฏิบัติหน้าที่แจ้งผลเลือดลบ มีจำนวน 5 คน เป็นบุคลากรจากหลายหน่วยงาน หมุนเวียนตามตารางปฏิบัติงาน คุณภาพการให้การปรึกษาอาจมีความแตกต่าง และที่ผ่านมา การควบคุมกำกับการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐานมีความละเอียดอ่อน ยุ่งยาก กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในทีมผู้ให้การปรึกษา       เพื่อร่วมกันพัฒนาแนวทางการให้การปรึกษาแบบคู่ หลังการตรวจเลือดหาการติดเชื้อเอชไอวี กรณีผลเลือดลบ จึงนำไปสู่การสร้างมาตรฐานคุณภาพการให้การปรึกษาให้เกิดประสิทธิผลต่อไป Continue Reading →

♥ โปรแกรมการดูแลสุขภาพด้วยมาตรฐาน 3 อ.(กลุ่มเจ้าหน้าที่ที่มีน้ำหนักและรอบเอวเกิน)

59897_105539116175151_7288155_n

นายเพิ่มศักดิ์ รุ่งจิรารัตน์

จากการดำเนินงาน ปี 2554  ในการจัดกิจกรรมพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพบุคลากรศูนย์ฯ  โดยมีกิจกรรมการตรวจสุขภาพและสมรรถภาพ  มีการรณรงค์เพื่อสร้างกระแสโดยผ่านช่องทางต่างๆ  อาทิ  เช่น  เสียงตามสาย  จัดกิจกรรมเชิงรุกลงสู่หน่วยงาน สร้างคนต้นแบบ ติดตามเฝ้าระวังน้ำหนักรอบเอว รวมทั้งพฤติกรรมสุขภาพตามรายไตรมาส ผลการดำเนินงานยังพบว่าบุคลากรศูนย์ยังมีปัญหาสุขภาพเพิ่มสูงขึ้นโดยดูจากการทดสอบสมรภาพทางกายในแต่ละด้านพบว่าในเรื่องความจุปอดระดับต่ำเพิ่มขึ้นจากเดิมความอ่อนตัวน้อยลงคะแนนพฤติกรรมสุขภาพระดับปรับปรุงสูงขึ้นจึงส่งผลให้บุคลากรมีน้ำหนักและรอบเอวเพิ่มขึ้นนอกจากนั้นบุคลากรศูนย์ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงต่อการเป็นโรคอ้วนลงพุงและกลุ่มที่เป็นโรคอ้วนลงพุงเพิ่มขึ้นจึงจำเป็น ต้องมีการแก้ไขในกลุ่มที่เร่งด่วนและมีภาวะเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาความเจ็บป่วยด้วยการจัดโปรแกรมดูแลสุขภาพด้วยมาตรฐาน 3 อ. ที่เหมาะสมให้บุคลากรมีสุขภาพที่ดี

Continue Reading →

♥ การพัฒนารูปแบบบริการพยาบาลสำหรับการส่งเสริมสัมพันธภาพระหว่างมารดาและทารกที่รับการดูแลในงานผู้ป่วยหนักทารกแรกเกิด

299318_264937780184355_692103_n

นางณัฐนันท์  วงษ์มามี

มารดาที่มีบุตรรับการดูแลในงานผู้ป่วยหนักทารกแรกเกิดต้องถูกแยกบุตรออกจากมารดาทันทีหลังคลอด    จึงเป็นการขัดขวางการปรับตัวของมารดา (Holditch-Davis and Miles  2000) และขาดโอกาสในการสร้างสัมพันธภาพระหว่างมารดากับทารกอีกด้วยถ้าไม่ได้รับความช่วยเหลือมารดาจะมีโอกาสเสี่ยงต่อความล้มเหลวในการปรับตัวสู่บทบาทมารดา และการมีความรักใคร่ผูกพันกับทารกต่อไป อีกทั้งโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ นครสวรรค์ ยังไม่มีรูปแบบการส่งเสริมสัมพันธภาพระหว่างมารดากับทารกอย่างเป็นแบบแผน ทีมผู้วิจัยจึงใช้กรอบแนวคิดของโดนาเบเดียน (Donabedian 1992) ที่ใช้ทฤษฎีระบบ (System theory) เป็นกรอบในการประเมินคุณภาพบริการ บนความเชื่อที่ว่า ถ้าโครงสร้างขององค์กรดี จะส่งผลให้กระบวนการดำเนินงานหรือบริการสุขภาพมีประสิทธิภาพ และถ้ากระบวนการดำเนินงาน หรือการบริการสุขภาพดี ก็จะเกิดผลลัพธ์ด้านสุขภาพที่ดี แก่ผู้รับบริการ และผู้ให้บริการ อีกทั้งผลการศึกษาจะทำให้ได้รูปแบบการดูแลที่เหมาะสม เพื่อให้บุคลากรทางสุขภาพ มีรูปแบบการดูแลที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน และเพิ่มประสิทธิภาพการส่งเสริมสัมพันธภาพระหว่างมารดา กับบุตรที่ที่รับการดูแลในงานผู้ป่วยหนักทารกแรกเกิด ส่งผลให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการบริการต่อไป Continue Reading →

♥ รูปแบบการให้บริการคลินิก Health care สุขภาพดีด้วยการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก

untitled

นายศิวพล สุวรรณบัณฑิต

ปัจจุบันบุคลากรศูนย์อนามัยที่ 8  ผู้รับบริการ ญาติ ที่เข้ามารับการรักษาที่คลินิกแพทย์แผนไทย ส่วนใหญ่ขาดความรู้และความเข้าใจในการดูแลสุขภาพแบบพึ่งพาตนเอง โดยจากข้อมูลการเข้ารับบริการคลินิกแพทย์แผนไทย บุคลากรศูนย์ ฯ ผู้รับบริการและญาติ มักจะมารับบริการด้วยโรคเดิม อาการเดิม ทำให้เกิดปัญหาทางด้านสาธารณสุขเป็นภาระค่าใช้จ่ายของรัฐบาลตลอดจนการทำงานที่หนักสำหรับแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข เพราะบุคลากรขาดความรู้ในการดูแลสุขภาพแบบพึ่งพาตนเอง ซึ่งต่างจากคนในยุคก่อนที่มีความรู้เกี่ยวกับการดูแล รักษา ฟื้นฟูและการป้องกันโรค จะเห็นได้จากการใช้สมุนไพรเป็นอาหารและยาตลอดจนการใช้ภูมิปัญญาเกี่ยวกับแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์แผนไทยในบ้านและชุมชน จึงมีแนวคิดการเพิ่มรูปแบบการให้บริการโดยเน้นทั้งการให้ความรู้ การทำกิจกรรมร่วมกัน และนำกลับไปปฏิบัติ เพื่อให้ผู้รับบริการสามารถดูแลสุขภาพด้วยภูมิปัญญาพื้นบ้าน โดยเน้นหลักการพึ่งพาตนเองได้อย่างถูกต้อง  Continue Reading →

♥ แนวทางการดำเนินงานจัดตั้งคลินิกไร้พุง ศูนย์อนามัยที่ 8

manop

นายมานพ ศรีชมภู

จากการสำรวจสุขภาพประชากรไทยครั้งที่ 3 ปี 2547 พบว่าจำนวนประชากรที่อ้วนลงพุงเพิ่มขึ้น   1.3 เท่าของการสำรวจในปี 2540 โดยในปี 2547 ประชากรในประเทศไทยที่อายุมากกว่า 35 ปี    จำนวน 9.3   ล้านคน พบว่ามีเส้นรอบพุงเกินเกณฑ์ที่กำหนดโดยพบว่าผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย ร้อยละ 52 และ ร้อยละ 22 ซึ่งจากสถานการณ์ดังกล่าวกรมอนามัยจึงดำเนินการกำหนดประเด่นยุทธ์สาศตร์ “คนไทยไร้พุงขึ้น” เพื่อแก้ไขปัญหาโรคที่เกิดจากพฤติกรรมสุขภาพ โดยกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหา คือ ดำเนินการด้านองค์กรไร้พุง และดำเนินการจัดตั้งคลินิกไร้พุงในสถานบริการสาธรณสุข โดยคาดหวังว่าจะเป็นคลินิกให้บริการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพด้านการออกกำลังกายและการบริโภคอาหาร ทั้งกลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง และกลุ่มที่มีภาวะเป็นโรค ซึ่งทางศูนย์อนามัยที่ 8 ได้จัดทำคู่มือแนวทางการดำเนินงานจัดตั้ง คลินิกไร้พุง ทั้งนี้ก็เพื่อสนับสนุนให้โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบล ได้นำรูปแบบดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ให้เข้ากับบริบท ตามหน้าที่ความรับผิดชอบในหน่วยตนเอง เพื่อเป็นการขยายเครือข่ายและสร้างการทำงานร่วมกันระหว่างเครือข่ายที่ดูแลสุขภาพประชาชน  Continue Reading →

♥ แนวทางการดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเสี่ยงจากภาวะแทรกซ้อนของการตั้งครรภ์แบบมีส่วนร่วม

นางสุพัตรา    โค้วสุวรรณ

การตั้งครรภ์ที่มีภาวะเสี่ยงสูง เป็นการตั้งครรภ์ที่จะก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพหรือชีวิตของมารดาและทารกในครรภ์  ทั้งระยะตั้งครรภ์ ระยะคลอด และระยะหลังคลอด ส่งผลให้เกิดปัญหาสุขภาพ ความพิการอย่างรุนแรงของทารก  และอันตรายถึงชีวิตของมารดาได้ภาวะเสี่ยงสูงที่พบบ่อยในการตั้งครรภ์มี 2 กลุ่มใหญ่ๆ ได้แก่ 1) ภาวะเสี่ยงจากภาวะแทรกซ้อนของการตั้งครรภ์ (pregnancy – related complication) เช่น อาการแพ้ท้องอย่างรุนแรง ภาวะความดันโลหิตสูงระหว่างตั้งครรภ์ ภาวะตกเลือดก่อนคลอด เป็นต้น และ 2) ภาวะเสี่ยงที่เกิดจากโรคที่ทำให้มีภาวะแทรกซ้อนระหว่างตั้งครรภ์ (condition that complicate pregnancy) เช่น โรคหัวใจ โรคเบาหวาน และโลหิตจาง เป็นต้น (สุพัตรา โค้วสุวรรณ 2555)การศึกษาสถานการณ์ภาวะสุขภาพของมารดาและทารกปริกำเนิด พ.ศ. 2549 – 2551 พบว่า อัตราการตายของมารดาต่อ 100,000 การเกิดมีชีพเพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 18.1 20.6 และ 23.1 ตามลำดับ สาเหตุการตายของมารดา 3 อันดับแรก ได้แก่ การตกเลือด น้ำคร่ำอุดตันในเส้นเลือด และพิษแห่งครรภ์ และ สาเหตุการตายปริกำเนิด ส่วนใหญ่เกิดจากตายเปื่อยยุ่ย ร้อยละ 40.4 47.4 และ 48.1 ตามลำดับ รองลงมาตายจากความพิการแต่กำเนิด การขาดออกซิเจน และการคลอดก่อนกำหนด ทารกแรกเกิดมีน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์ (2,500 กรัม) ร้อยละ 8.7 9.1 และ 8.2 ตามลำดับ (กลุ่มอนามัยแม่และเด็ก สำนักส่งเสริมสุขภาพกรมอนามัย 2553) จึงมีความจำเป็นในการพัฒนาระบบการดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเสี่ยงสูงซึ่งมีแนวโน้มที่จะเผชิญปัญหาดังกล่าว รวมถึงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ เป็นหน่วยงานด้านบริการสาธิตของศูนย์อนามัยที่ 8 ซึ่งมีหน้าที่ในการวิจัย พัฒนา และผลิตนวัตกรรมรูปแบบบริการด้านการส่งเสริมสุขภาพ Continue Reading →

♥ พัฒนารูปแบบการส่งเสริมสุขภาพบุคลากรงานเดย์แคร์

1011343_424294414357198_887820778_n

นางพรรณี    ไพบูลย์

ตามนโยบายส่งเสริมสุขภาพบุคลากรศูนย์อนามัยที่ 8 ในประเด็นการเป็นองค์กรต้นแบบการส่งเสริมสุขภาพ (3อ.) มีการสนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยงานทำกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพตนเอง ให้บรรลุเป้าหมายของศูนย์ฯ คือ เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้องค์กรไร้พุงต้นแบบ และจากการทบทวนผลการตรวจสุขภาพของบุคลากรในหน่วยงานเดย์แคร์ เมื่อปี 2556 พบว่า บุคลากรส่วนใหญ่มีรอบเอวเกินมาตรฐานจำนวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 84.62 และมีน้ำหนักมากเกินเกณฑ์ จำนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 69.24 น้ำหนักตัวปกติ จำนวน 3 คนคิดเป็นร้อยละ 23.07และน้ำหนักตัวต่ำจำนวน 1 คนคิดเป็นร้อยละ 7.69 และเมื่อประเมินดัชนีมวลกายในบุคลากรที่มีน้ำหนักตัวต่ำและมากเกินเกณฑ์(ค่าBMI)จำนวน 10 คน พบว่า อ้วน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 60.00 อ้วนรุนแรง จำนวน 2 คนคิดเป็นร้อยละ 20.00 ผอมและน้ำหนักเกิน จำนวน 1 คนเท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 10.00 นอกจากนี้ ยังพบว่าส่วนใหญ่มีมวลไขมันสะสมใต้ชั้นผิวหนัง มากเกินเกณฑ์จำนวน 11 คนคิดร้อยละ 84.62 ต่ำและปกติ จำนวน 1 คนเท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 7.69 จะเห็นว่าบุคลากรในงานเดย์แคร์ส่วนใหญ่มีปัญหาสุขภาพเรื่องรอบเอวเกินมาตรฐาน และ มีมวลไขมันสะสมใต้ชั้นผิวหนัง มากเกินเกณฑ์ ร้อยละ 84.62 เท่ากัน รองลงมาคือเรื่องน้ำหนักตัวมากเกินเกณฑ์ร้อยละ 69.24 Continue Reading →

Previous Page · Next Page

Page 10 of 13