คลังความรู้ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์
เหยี่ยวข่าวตามหานวัตกรรมKM

♥แสงสว่างชี้ทางสร้างสุขภาพ

ผลงานเรื่อง แสงสว่างชี้ทางสร้างสุขภาพ
หน่วยงาน กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยสูงอายุ
คณะผู้จัดทำ
1. นางนาฎสินี ชัยแก้ว นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
2. นางสาวพรทิพย์ สิงห์ชัย พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
3. นางณัฐพร ม่วงแดง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
4. นางสาวอนุช สีนารอด นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
5. นางสาวอัชฌามาศ ปานแดง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
ชื่อผู้ประสาน นางสาวอนุช สีนารอด เบอร์โทร 101 อีเมล anuch.sina@gmail.com
เป้าหมายและวัตถุประสงค์ (รอบ 1)
1.เพื่อปรับปรุงหลักสูตรพระคิลานุปัฏฐาก (พระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจาวัด-อสว.)ให้เข้ากับบริบทเขตสุขภาพที่ 3
2.เพื่อสร้างและพัฒนาพระคิลานุปัฏฐาก (พระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจาวัด-อสว.)ให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะในการดูแลสุขภาพอนามัยตามหลักพระธรรมวินัยและให้คาแนะนา ดูแลพระสงฆ์ในวัดและชุมชนได้
กระบวนการในการจัดการความรู้ และเครื่องมือที่ใช้ในการจัดการความรู้
1. การบ่งชี้ความรู้ ( Knowledge Identification)
จากกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี มุ่งหวังพัฒนาให้ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นาไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุข สถาบันพระพุทธศาสนาอยู่คู่สังคมไทยมาอย่างช้านาน คนไทยร้อยละ ๙๕ นับถือศาสนาพุทธ ซึ่งใช้หลักการทางพระพุทธศาสนาเป็นแนวทางการดาเนินชีวิต จนกลายเป็นรากฐานทางประเพณี และวัฒนธรรม อันเป็นเอกลักษณ์มรดกของชาติไทย

คลิกเพื่ออ่านเพิ่ม→

♥สถานที่ทางานคนรักษ์โลก (GREEN Workplace)

สถานที่ทางานคนรักษ์โลก (GREEN Workplace)


นางเกษณี วงศ์สุฤทธิ์ นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ

น.ส.กมลกาญจน์ คุ้มชู นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ

นายเอกลักษณ์ ชินคา นักวิชาการคอมพิวเตอร์

กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนากาลังคน

ความเป็นมา

สิ่งแวดล้อมมีความสาคัญต่อชีวิตมนุษย์ เพราะสิ่งแวดล้อมเอื้อประโยชน์ให้มนุษย์ได้รับปัจจัยสี่ในการดารงชีวิต ดังนั้นเมื่อจานวนประชากรเพิ่มมากขึ้นจึงมีการประดิษฐ์และพัฒนาเทคโนโลยีมาสร้างที่อยู่อาศัย ผลิตเครื่องนุ่งห่ม อาหาร ยารักษาโรค และสิ่งอานวยความสะดวกด้านอื่นๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชากร ทาให้สิ่งแวดล้อมจานวนมากถูกนามาใช้จนเกิดความเสื่อมโทรม เกิดมลพิษทางน้า อากาศ เสียงส่งผลให้สภาพภูมิอากาศมีการเปลี่ยนแปลง (Climate change) และทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ อย่างต่อเนื่อง

คลิกเพื่ออ่านเพิ่ม→

♥ลดการแสดงหลักฐานกรณีใช้สิทธิจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง เด็กอายุต่่ากว่า 7 ปี

การจัดการความรู้ เรื่อง ลดการแสดงหลักฐานกรณีใช้สิทธิจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง เด็กอายุต่่ากว่า 7 ปี
โดย เจ้าหน้าที่ งานเวชระเบียนและสถิติ ( กลุ่มการพยาบาล )
1. นางเบ็ญจรัตน์ พัทธนันท์วงศ์ หัวหน้างานเวชระเบียนและสถิติ
2. นายธนกฤต ศรีพิรอด
3. นางภารดี จันต๊ะมูล
4. นางยุพา แซ่อึ้ง
5. นางศิริพันธ์ ปรีชาวุฒิ
6. นางวรรณภา เรืองฤทธิ์
งานเวชระเบียนและสถิติ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 3
การบ่งชี้ความรู้
ความเป็นมาและเหตุผลที่เลือกองค์ความรู้
ตามที่กรมบัญชีกลางได้เปลี่ยนระบบการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลจากการที่จะใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงได้ ต้องมีการเข้ารับลงทะเบียนสิทธิจ่ายตรง ณ สถานพยาบาลที่ต้องการเข้ารับการรักษาก่อน เป็นการแสดงหลักฐาน ณ จุดจ่ายเงินของสถานพยาบาลแทน โดยหลักฐานที่ใช้ได้แก่ บัตรประจาตัวประชาชนของผู้ใช้สิทธิ หรือสาเนาใบ สูติบัตร /สาเนาทะเบียนบ้าน กรณีอายุยังไม่ถึง 7 ปี ได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 4 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไปโดย

คลิกเพื่ออ่านเพิ่ม→

♥รูปแบบการส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพเรื่องการกินยาเม็ดบารุงเลือดในหญิงตั้งครรภ์และหญิงให้นมบุตร

รูปแบบการส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพเรื่องการกินยาเม็ดบารุงเลือดในหญิงตั้งครรภ์และหญิงให้นมบุตร
งานฝากครรภ์-คลินิกนมแม่
การบ่งชี้ความรู้
การกินยาเม็ดบ่ารุงเลือดสม่่าเสมอทุกวันของหญิงตั้งครรภ์และให้นมบุตรเป็นพฤติกรรมที่พึงประสงค์หนึ่งของโภชนาการที่ดีตามแนวทางการขับเคลื่อนมหัศจรรย์ 1000 วันแรกของชีวิตคือ ตั้งแต่ปฏิสนธิจนถึงอายุ 2 ปี ซึ่งเป็นช่วงที่โครงสร้างสมองมีการพัฒนาสูงสุดทั้งการสร้างเซลล์สมองและการเชื่อมโยงระหว่างเซลล์สมอง ท่าให้เด็กมีความสามารถในการเรียนรู้จดจ่า อีกทั้งยังเป็นช่วงการสร้างอวัยวะต่างๆ ส่งผลต่อระบบภูมิต้านทานโรค ระบบเผาผลาญทางด้านอาหารของร่างกายให้สมบูรณ์1 เป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพดีตั้งแต่อยู่ในครรภ์ตามเป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ด้านสาธารณสุข ที่ว่า “ประชาชนมีสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน”
จากการเก็บข้อมูลการกินยาเม็ดบ่ารุงเลือดในหญิงตั้งครรภ์และหญิงให้นมบุตร เดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม 2561 พบว่า

คลิกเพื่ออ่านเพิ่ม→

♥รอบรู้ เท่าทัน เรื่องฟัน ฉัน OK

กลุ่มงานทันตสาธารณสุข

1.การบ่งชี้ความรู้
การมีสุขภาพช่องปากที่ดีเป็นสิ่งสาคัญของประชาชนวัยทางาน เนื่องจากต้องพูดคุยสื่อสารมีผลต่อสุขภาพแบบองค์รวม อีกทั้งเป็นรอยต่อของช่วงวัย ที่จะเป็นผู้สูงอายุในอนาคต หากวัยทางานมีสุขภาพช่องปากที่ดี ย่อมส่งผลให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพช่องปากดีตามไปด้วย การมีความรอบรู้เรื่องสุขภาพช่องปากในวัยทางานจะเป็นตัวช่วยที่จะทาให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว จากข้อมูลการสารวจสภาวะสุขภาพช่องปากระดับประเทศ ครั้งที่ 8 ประเทศไทย พ.ศ. 2560 ในกลุ่มวัยทางานอายุ 35-44 ปี ร้อยละ 51.0 เกิดร่วมกับหินน้าลาย ส่วนโรคปริทันต์อักเสบที่มีทาลายอวัยวะปริทันต์เกิดเป็นร่องลึกปริทันต์พบร้อยละ 25.9 ที่พบเกิดจากรอยโรคสะสม ปัญหาปริทันต์อักเสบที่มีการทาลายของกระดูกรองรับรากฟันร่วมด้วย ซึ่ง

คลิกเพื่ออ่านเพิ่ม→

♥การสำรวจความต้องการใช้ชุดทดสอบโคลิฟอร์มแบคทีเรียภาคสนามในผู้ปฏิบัติงานสุขาภิบาลอาหารและน้ำ เขตสุขภาพที่ 3 (อ.11 และ อ.13)

การสำรวจความต้องการใช้ชุดทดสอบโคลิฟอร์มแบคทีเรียภาคสนามในผู้ปฏิบัติงานสุขาภิบาลอาหารและน้ำ เขตสุขภาพที่ 3 (อ.11 และ อ.13)
(The survey of Coliform Bacteria field test kit demand in food and water sanitation workers, Regional Health 3)
ผู้รับผิดชอบ
นางกรุณา สุขแท้
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
นางสาวสุทธิหญิง ฝอยทอง
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
นายชำนาญ ม่วงแดง
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
นางนพวรรณ ศรีชมภู
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นางสาวฐิรัศท์ชา รอดตัว
จพง.วิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญงาน
นางสาวจุไรรัตน์ ชำนาญไพร
เจ้าพนักงานเวชสถิติชำนาญงาน
นางสาวเสาวนีย์ สาบุตร
นักวิชาการสาธารณสุข
ระดับคะแนนที่ 1
PDCA วงรอบที่ 1 สรุปการถอดบทเรียน วงรอบ 1 ประกอบด้วย
– พูดคุยหรือประชุม จนท.ในหน่วยงาน (ไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง) – สกัด ความรู้ที่เกิดขึ้นใหม่ จากการทำ KM ในวงรอบที่ 1
– สรุป ขั้นตอน การพัฒนาจากความรู้ที่เกิดขึ้นใหม่ – แสดง ผลลัพธ์ จากการทำ KM ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ ได้ประชุมทีมงานทั้งการประชุมแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ มากกว่า 2 ครั้ง เพื่อสรุปผลการถอดบทเรียน และเตรียมความพร้อมรองรับ “การพัฒนาระบบบริการชุดตรวจเฝ้าระวังการปนเปื้อนในอาหารและน้ำภาคสนาม ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์” (ผลิตชุดทดสอบโคลิฟอร์มแบคทีเรีย อ.11 และ อ.13) ซึ่งศูนย์อนามัยจะใช้ชุดทดสอบภาคสนามนี้เพื่อสนับสนุนการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำภาคสนามแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ และในอนาคตศูนย์อนามัยจะให้บริการจำหน่ายชุดทดสอบภาคสนาม อ.11 และ อ.13 ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 3 การทำงานจัดการความรู้ (KM) ช่วงไตรมาสที่ 3 และไตรมาสที่ 4 คณะทำงานได้สกัดองค์ความรู้ใหม่สำหรับใช้เป็นข้อมูลวางแผนการผลิตชุดทดสอบภาคสนาม อ.11 และ อ.13 เกิดความรู้ที่ได้จากการถอดบทเรียน เรื่อง “การสำรวจความต้องการใช้ชุดทดสอบโคลิฟอร์มแบคทีเรียภาคสนามในผู้ปฏิบัติงานสุขาภิบาลอาหารและน้ำ เขตสุขภาพที่ 3 (อ.11 และ อ.13)” (The survey of Coliform Bacteria field test kit demand in food and water sanitation workers, Regional Health 3) ซึ่งในวงรอบที่ 1 ของการทำ PDCA ได้ผลการถอดบทเรียนออกมา 3 ส่วน ได้แก่ 1.วัตถุประสงค์ 2.ขั้นตอนการดำเนินงาน และ 3.ผลลัพธ์ คือ ประเด็นหลักสำหรับการสร้างแบบสอบถามสำรวจความต้องการใช้ชุดทดสอบโคลิฟอร์มแบคทีเรียในผู้ปฏิบัติงานสุขาภิบาลอาหารและน้ำ เขตสุขภาพที่ 3 มีรายละเอียด ดังนี้
วัตถุประสงค์
1. เพื่อสำรวจความต้องการใช้ชุดทดสอบโคลิฟอร์มแบคทีเรียภาคสนาม (อ.11 และ อ.13) ในผู้ปฏิบัติงานสุขาภิบาลอาหารและน้ำ เขตสุขภาพที่ 3
2. เพื่อทราบข้อมูลพื้นฐานสำหรับการผลิตชุดทดสอบโคลิฟอร์มแบคทีเรียภาคสนาม (อ.11 และ อ.13) เขตสุขภาพที่ 3
กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม หน้า 2
ขั้นตอนการดำเนินงาน คือ

คลิกเพื่ออ่านเพิ่ม→

♥การพัฒนารูปแบบการดาเนินงานโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literate School: HLS)

การพัฒนารูปแบบการดำเนินงานโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literate School: HLS)
เขตสุขภาพที่ ๓
ผู้จัดทำ : กลุ่มงานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพงานวัยเรียนวัยรุ่น ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์
องค์ประกอบที่ 1 การบ่งชี้ความรู้
ความเป็นมาของปัญหา
เด็กเป็นกาลังสาคัญ ที่จะต้องเติบโตขึ้นไปเป็นผู้ที่ทาหน้าที่พัฒนาชาติ บริหารบ้านเมืองต่อไปในอนาคต จึงต้อง
ให้ความสำคัญกับเด็ก ตลอดจนให้การศึกษาอบรมเลี้ยงดู และวางแผนพัฒนาเพื่อวางรากฐานให้เด็กมีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีและเป็นคนดีของประเทศชาติโดยสมบูรณ์ ปัจจัยพื้นฐานของการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของเด็กไทยคือการทาให้เด็กทุกคนมีสุขภาพอนามัยที่ดี ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคม
ปัจจุบันเป็นยุคสังคมก้มหน้า ชีวิตเต็มไปด้วยเทคโนโลยีและ สิ่งอานวยความสะดวกมากมาย การใช้ชีวิตของ
เด็กไทยจึงสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น ไม่ใช่แต่เฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น แต่เป็ นปัญหาของทั้งโลก ปัญหาสุขภาพ
ของเด็กวัยเรียนในปัจจุบันมี

คลิกเพื่ออ่านเพิ่ม→

♥การพัฒนาการดำเนินงานงานการเงินและบัญชี

การพัฒนาการดาเนินงานงานการเงินและบัญชี
ผู้จัดทา : งานการเงินและบัญชี ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์
องค์ประกอบที่ 1 การบ่งชี้ความรู้
ความเป็นมาของปัญหา
การดำเนินงานภายใต้งานการเงินและบัญชี เจ้าหน้าที่ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ รวมทั้ง ลูกค้า
ภายนอก บริษัท ร้านค้า ต่าง ๆ ที่ต้องติดต่อประสานงานกับ งานการเงินและบัญชี เมื่อมาติดต่อจะไม่ทราบว่างาน
การเงินและบัญชีให้บริการด้านใดบ้าง และต้องทาอย่างไรในการติดต่อ ประสานงานกับการเงิน ติดต่อกับใคร
ตรงไหน กับเรื่องเหล่านี้
1. งานจ่าย ลูกค้าภายใน และภายนอก
2. งานรับเงินและการออกใบเสร็จ ลูกค้าภายใน และภายนอก
3. งานการเบิกเงินค่าใช้จ่ายต่าง ๆ
4. งานการเบิกค่ารักษา
5. งานการเบิกค่าการศึกษา
6. งานเงินเดือนและค่าตอบแทน
7. งานธุรการ สารบรรณ
8. งานออกใบเสร็จผู้รับบริการ OPD
9. งานเรียกเก็บ
ประเด็นปัญหา การค้นหาปัญหา
จากการสังเกตและเก็บข้อมูลลูกค้าภายในและภายนอกที่ผ่านมา พบว่า

คลิกเพื่ออ่านเพิ่ม→

♥การนิเทศงานอย่างมีประสิทธิภาพ

ชื่อการจัดการความรู้ การนิเทศงานอย่างมีประสิทธิภาพ
ผู้รับผิดชอบ
1.นางนัดดา วิรัติสกุล
2.นางมณฑวรรณ ยุชังกูล
3.นางศศิวันต์ ศุภนิเวศพ์
4.นางสาวเบ็ญจา ยมสาร
5.นางพรรณี ไพบูลย์
6.นางบุษรา ใจแสน
7.นางนาฏสินี ชัยแก้ว
8.นางกรุณา สุขแท้
การบ่งชี้ความรู้
2.1วิเคราะห์ปัญหาการตรวจราชการและนิเทศงาน จากการประชุมร่วมกับผู้อานวยการศูนย์และทีมผู้นิเทศ วันที่ 2 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมทางไกล สรุปการประชุมได้ดังนี้
รายงานการประชุมเตรียมการตรวจราชการ รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2562
วันที่ 2 มกราคม 2562 เวลา 09.00-12.00 น.
ณ ห้องประชุมทางไกล ตึกอานวยการ ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์
…………………………………………………………………………..
ผู้เข้าร่วมประชุม
1.พญ.ศรินนา แสงอรุณ
ผู้อานวยการ
2.นางศศิวันต์ ศุภนิเวศพ์
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการพิเศษ
3.นางพรรณี ไพบูลย์
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
4.นางสาวเบ็ญจา ยมสาร
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการพิเศษ
5.นางนัดดา วิรัติสกุล
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการพิเศษ
6.นางกรุณา สุขแท้
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการพิเศษ
7.นางนาฏสินี ชัยแก้ว
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
8.นางมณฑวรรณ ยุชังกูล
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
วัตถุประสงค์การประชุม เพื่อเตรียมความพร้อมทีมผู้นิเทศในการออกตรวจราชการ รอบที่ 1 ปี 2562 ดังนี้

คลิกเพื่ออ่านเพิ่ม→

♥การพัฒนาแนวทางปฏิบัติการเจาะเลือดเพาะเชื้อ ในแผนกเด็กป่วย ร.พ.ส่งเสริมสุขภาพ(ศอ.3)

1.ชื่อโครงการวิจัย (Protocol title)
(ภาษาไทย) การพัฒนาแนวทางปฏิบัติการเจาะเลือดเพาะเชื้อ ในแผนกเด็กป่วย ร.พ.ส่งเสริมสุขภาพ(ศอ.3)
(ภาษาอังกฤษ) A Model Development of Hemoculture Puncture in Pediatrics Ward of health promotionHospital
ผู้วิจัย นางสายสุนี เจริญศิลป์
สถานที่ติดต่อ งานห้องฉุกเฉิน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 3 ถ.พหลโยธิน ต.นครสวรรค์ออก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
2.บทคัดย่อ
งานแผนกเด็กป่วยได้พัฒนาการเจาะเลือดเพาะเชื้อแบบเดิมเปรียบเทียบการเจาะเลือดเพาะเชื้อแบบปรับปรุงในขั้นตอนที่5คือการเช็ดทาความสะอาดบริเวณผิวหนังก่อนการเจาะเลือด การวิจัยครั้งนี้ได้ทาการศึกษาในผู้ป่วยเด็กที่มานอนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 3 ที่แพทย์สั่งเจาะเลือดเพาะเชื้อทุกรายในระหว่างช่วงเดือนตุลาคม 2558 – กันยายน 2560 พบว่า จากการเก็บข้อมูลแนวทางปฏิบัติการเจาะเลือดเพาะเชื้อแบบเดิมมีการปนเปื้อนเชื้อเฉลี่ยร้อยละ 1.76 กับแบบปรับปรุงมีการปนเปื้อนเชื้อเฉลี่ยร้อยละ 0.64 ดังนั้นจากการเปรียบเทียบแนวปฏิบัติการเจาะเลือดเพาะเชื้อแบบปรับปรุงแล้ว สามารถช่วยลดการปนเปื้อนเชื้อได้โดยลดลงเฉลี่ยร้อยละ 1.12
3.คำสาคัญ (keywords) ของโครงการวิจัย
3.1 การปนเปื้อนของเชื้อจุลชีพ หมายถึง การปนเปื้อนเชื้อในการเพาะเชื้อจากเลือด
3.2 ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด หรือ Septicemia คือ ภาวะที่ร่างกายตอบสนองต่อการติดเชื้อ ไม่ว่าจะเป็นการติดเชื้อจากส่วนใด ๆ ในร่างกายก็ตาม ซึ่งหากมีการอักเสบหรือติดเชื้ออย่างรุนแรง เชื้อนั้นอาจลุกลามเข้าสู่กระแสเลือด และทาให้เกิดภาวะช็อกจนเสียชีวิตได้ในเวลาสั้น ๆ
3.3( Antiseptic)สารละลายฆ่าเชื้อ

คลิกเพื่ออ่านเพิ่ม→

Page 1 of 20