คลังความรู้ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ | Page 3
♥การคัดกรองหญิงตั้งครรภ์กลุ่มเสี่ยงและการบริหารจัดการในแต่ละระดับสถานบริการของเขตสุขภาพที่ 3

จริยา บุญอนันต์และคณะ

กลุ่มพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก ศูนย์อนามัยที่ 3

จากการวิเคราะห์สถานการณ์งานอนามัยแม่และเด็กของเขตสุขภาพที่ 3 เราจะพบว่าการตายมารดาเกิดจากสาเหตุโดยตรง  (Direct cause) คิดเป็นร้อยละ 60 และเกิดจากสาเหตุทางอ้อม (Indirect cause) คิดเป็นร้อยละ 40 ซึ่งใกล้เคียงกับข้อมูลของประเทศเราจึงได้นำข้อมูลที่วิเคราะห์ได้นั้นมาสาเหตุเชิงลึกว่าเกิดจากอไรแล้วนำมาสร้างกรอบแนวคิดโดยใช้ Mind map ซึ่งพบว่าปัญหาเกิดจากขาดการคัดกรองความเสี่ยงในหญิงตั้งครรภ์ , ขาดการใช้ Classifying form 18 ข้อ อย่างครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ และเมื่อประเมินความเสี่ยงแล้วก็ยังพบว่าไม่มีระบบในการบริหารจัดการหญิงตั้งครรภ์กลุ่มเสี่ยงอย่างเหมาะสม ทำให้เกิดความเสี่ยงสูงในระยะคลอดต่อไป ซึ่งจะส่งผลให้เกิดมารดาตายในระยะคลอดและหลังคลอดได้ ดังนั้นเราจึงเลือกประเด็นนี้มาทำการจัดการความรู้

คลิกเพื่ออ่านเพิ่ม→

♥การพัฒนารูปแบบคลินิกดูแลหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอดแบบครบวงจร ปี 2560

นางสาวนวพร เจริญวิทย์ธนเดช และทีมงานแพทย์แผนไทย

การบ่งชี้ความรู้

เนื่องจากคลินิกแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ นครสวรรค์ มีการเปิดให้บริการด้านการอยู่ไฟสำหรับดูแลหญิงหลังคลอดตั้งแต่ปี 2552 โดยขั้นตอนการให้บริการนั้นมี 3 ขั้นตอน คือการนวดรักษา การทับหม้อเกลือ และการอบไอน้ำสมุนไพรติดต่อกันเป็นเวลา 5 วัน มีผู้ให้บริการคือผู้ช่วยแพทย์แผนไทยที่ผ่านเกณฑ์ประเมินมาตรฐานความรู้ความสามารถในการบริการการอยู่ไฟหลังคลอด 70% (โดยวัดจากแบบประเมินคะแนนภาคปฏิบัติ)

ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาพบว่ายังไม่ได้ประสิทธิภาพและคุณภาพเท่าที่ควร ดังนี้

คลิกเพื่ออ่านเพิ่ม→

♥การพัฒนารูปแบบคลินิกเฉพาะโรคทางการแพทย์แผนไทย ตาม Service plan ปี 2560

นางสาวบุญทริกา  วรรณาเวศน์ และทีมงานคลินิกเฉพาะโรค

การบ่งชี้ความรู้

          เดิมคลินิกการแพทย์แผนไทย มีการให้บริการในรูปแบบการรักษาทั่วไป โดยเน้นการส่งเสริมสุขภาพ นวดรักษาและประคบสมุนไพรเป็นหลัก ผู้รับบริการส่วนใหญ่มาด้วยอาการที่เกิดจากการทำงานและในกลุ่มวัยผู้สูงอายุ  จากผลการดำเนินกิจกรรมพบว่า ผู้ป่วยกลับมาในอาการเดิมซ้ำๆ ซึ่งมีสาเหตุมาจาก

คลิกเพื่ออ่านเพิ่ม→

♥การป้องกันปัญหาตกเลือดหลังคลอดในห้องคลอด

            

ชุลีพร วิมลสิทธิพงศ์ และคณะ
งานห้องคลอด โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 3

การบ่งชี้ความรู้

การคลอดทางช่องคลอดของมารดาที่มีการสูญเสียเลือดมากกว่า 500 มิลลิลิตร เป็นข้อบ่งชี้ว่ามีภาวะตกเลือดหลังคลอด การตกเลือดหลังคลอดจะทำให้มารดาเกิดภาวะความดันโลหิตต่ำ ชีพจรเร็ว ซีด อ่อนเพลีย  มีอาการซึมเศร้าหลังคลอด และมีภาวะแทรกซ้อนอื่นเกิดขึ้นตามมา เช่น โรคกล้ามเนื้อหัวใจตาย ภาวะเลือดไม่แข็งตัวและเสียชีวิตในที่สุด ซึ่งการตกเลือดหลังคลอดเป็น

คลิกเพื่ออ่านเพิ่ม→

♥การพัฒนารูปแบบคลินิกปรับเปลี่ยนพฤติกรรม& ABC Health Fitness HPC3

นายเพิ่มศักดิ์ รุ่งจิรารัตน์, และทีมงานABC MODEL

การบ่งชี้ความรู้

          จากเดิมการจัดตั้งตามส่วนกลางใช้ชื่อคลินิกไร้พุง(DPAC) เริ่มปฎิบัติงานปี 2554 จนถึงปัจจุบันสลับกันรับผิดชอบระหว่างงานออกกำลังกายและโภชนาการ  วิธีการดำเนินงานเน้นในเรื่องการปรับพฤติกรรมโดยใช้หลัก 3อ (อาหาร อารมณ์ ออกกำลังกาย)  รูปแบบกิจกรรมจัดเป็นคอร์ส จากผลการดำเนินกิจกรรมพบว่าสิ่งที่ทำให้คลินิกไม่ประสบความสำเร็จมีดังนี้

คลิกเพื่ออ่านเพิ่ม→

♥ตกแล้วไง?

นายแพทย์ ชัยวัฒน์  อภิวันทนา  ประธาน PCT

การบ่งชี้ความรู้ (Knowledge identification)

จากประเด็นคุณภาพที่สำคัญ (Key quality issues) ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพศูนย์อนามัย ที่ 3 คือการให้บริการตามมาตรฐาน ผู้ป่วยปลอดภัย และพึงพอใจในการให้บริการ ซึ่งหมายถึงกระบวนการที่ทำให้ได้ประสิทธิภาพในการดูแลผู้ป่วยที่มารับบริการ ตามมาตรฐานของโรงพาบาล ที่ผ่านมาพบประเด็นที่สำคัญที่ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญประเทศ พบอัตราการตายของมารดาที่เกิดจากภาวะตกเลือดหลังคลอด ถือว่าประเด็นที่สำคัญที่เป็นสิ่งที่ท้าทายที่สามารถป้องกันได้ ด้วยเหตุนี้ ทาง PCT จึงได้นำปัญหานี้มาเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบการดูแล ผู้คลอดที่มาคลอดที่โรงพยาบาล เพื่อลดอัตราการเกิดภาวะตกเลือดหลังคลอด และสามารถเป็นต้นแบบของการดูแลแม่และเด็ก คือ การพัฒนาระบบบริการให้ตามมาตรฐานอนามัยแม่และเด็กได้

คลิกเพื่ออ่านเพิ่ม→

♥Blood safety คนรับปลอดภัย คนให้สบายใจ

นางสาว ปุณชนิกา บุญเลิศ และเจ้าหน้าที่กลุ่มงานเวชศาสตร์ชันสูตร

การบ่งชี้ความรู้

เนื่องจากที่ผ่านมาโรงพยาบาลยังไม่มีแนวปฏิบัติที่ชัดเจนในเรื่องการใช้เลือดที่เชื่อมโยงกันระหว่าง  สหวิชาชีพทำให้พบปัญหาในการปฏิบัติงานและการประสานงาน ปัญหาดังกล่าวทำให้เกิดความล่าช้าในการใช้เลือดและอาจทำให้ผู้ป่วยได้ผลกระทบจากภาวะแทรกซ้อนจากการรับเลือดหรือเป็นอันตรายถึงชีวิตได้การทำ Km ในครั้งนี้เพื่อพัฒนาแนวทางการใช้เลือดและส่วนประกอบของเลือดร่วมกันระหว่างสหวิชาชีพโดยมีความมุ่งหวังให้ผู้ป่วยได้รับความปลอดภัยสูงสุดจากการรับเลือดตามหลัก Safety goal

คลิกเพื่ออ่านเพิ่ม→

♥ดีใจจัง ตังค์อยู่ครบ (การบริหารจัดการงบประมาณ)

กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนากำลังคน

การบ่งชี้ความรู้

ความสำคัญและที่มาของปัญหา

การบริหารจัดการงบประมาณเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จของโครงการ กระบวนการบริหารจัดการที่ดีต้องมีขั้นตอนของการดำเนินงานที่ชัดเจน สามารถตรวจสอบได้ การวางแผนการใช้งบประมาณมีความสำคัญในการบริหารโครงการเนื่องจากเป็นตัวควบคุม กำกับ ที่จะทำให้โครงการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ เพื่อให้ผู้รับผิดชอบในการบริหารจัดการงบประมาณ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทราบ

คลิกเพื่ออ่านเพิ่ม→

♥รวมมิตรงานสารบรรณ

งานธุรการสารบรรณ

การบ่งชี้ความรู้   

งานธุรการ สารบรรณ และการเจ้าหน้าที่ กลุ่มอำนวยการ เป็นศูนย์กลางของการรับ–ส่ง หนังสือเข้าออก หนังสือภายในและภายนอก รวมถึงเอกสารต่าง จะต้องผ่านงานธุรการฯ เพื่อเสนอผู้อำนวยการศูนย์ฯ และส่งต่อไปยังหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ปัจจุบันได้นำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการรับ-ส่งหนังสือ ระยะแรกยังคงใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ควบคู่กับระบบ Manual เพื่อความสะดวก รวดเร็ว  ลดขั้นตอนในการทำงาน และความถูกต้องของหนังสือ  จากการทำงานที่ผ่านมายังพบว่า มีเอกสารสูญหาย มีความล่าช้าในการดำเนินงานบางขั้นตอน และยังเกิดปัญหาในเรื่องของขั้นตอนในการทำงานและการส่งงานแทนกัน

คลิกเพื่ออ่านเพิ่ม→

♥ผู้นำสุขภาพ…ทราบแล้วเปลี่ยน

หัวหน้าโครงการ   นางณัฐนันท์  วงษ์มามี

สมาชิกกลุ่ม 1. COP วัยทำงาน  ประกอบด้วย ศูนย์อนามัยที่3 (กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน, งานส่งเสริมสุขภาพ, งานวัยทำงาน, งานให้การปรึกษา, กลุ่มงานส่งเสริมทันตสุขภาพ) ผู้รับผิดชอบงานส่งเสริมสุขภาพวัยทำงานของ สสจ., สสอ.,รพสต. ในพื้นที่ 5 แห่งของเขตสุขภาพที่ 3

  1. COP ผู้นำสุขภาพ ในชุมชนเขตสุขภาพที่ 3

การบ่งชี้ความรู้

องค์การอนามัยโลก (WHO, 2005)  ระบุว่าในปี พ.ศ. 2548   ทั่วโลกมีผู้เสียชีวิตจากโรคเรื้อรัง 35 ล้านคน     ซึ่งเป็น 2 เท่าของผู้เสียชีวิตจากโรคติดเชื้อทั้งหมด    และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นร้อยละ 17 ในปี พ.ศ. 2558 โดยเฉพาะโรคอ้วนเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่ได้รับอิทธิพลจากการใช้วิถีชีวิตที่ไม่เหมาะสม  ได้แก่ บริโภคอาหารที่มีพลังงานเกิน  ทานผักผลไม้น้อย  ขาดการออกกำลังกาย สูบบุหรี่ ดื่มเหล้า และความเครียด (WHO, 1995: 1- 45)  เป็นปัญหาสำคัญที่ส่งผลต่อภาวะสุขภาพของคนทั่วโลก  ภาวะอ้วนเป็นปัจจัยหลักที่นำไปสู่การเกิดโรคเรื้อรังที่ส่งผลต่อชีวิต  เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดหัวใจ โรคมะเร็ง โรคข้อและเส้นเอ็น และโรคหลอดเลือดแข็งและอุดตัน ล้วนเป็น

คลิกเพื่ออ่านเพิ่ม→

Page 3 of 14