Category Archives: คลังความรู้ส่งเสริมสุขภาพ
♥หนูเจ็บ…พ่อแม่เจ็บ…พยาบาลก็เจ็บเหมือนกัน

♥หนูเจ็บ…พ่อแม่เจ็บ…พยาบาลก็เจ็บเหมือนกัน

จัดทำโดย งานเด็กป่วย กลุ่มการพยาบาล

      ชีวิตของการเป็นพยาบาล พวกเราทุกคนอยากที่จะให้การพยาบาลด้วยหัวใจ ด้วยความเอื้ออาทร ใส่ใจ มิใช่เพียงปฏิบัติเพราะเป็นหน้าที่เท่านั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเป็นพยาบาลที่ดูแลรักษาผู้ป่วยเด็กแล้ว เมื่อเด็กคนหนึ่งเจ็บป่วยไม่สุขสบาย เป็นธรรมดาที่จะร้องงอแง ไม่ให้ความร่วมมือในการให้การรักษาและการทำหัตถการต่างๆ เช่น การเจาะเลือดและให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ ด้วยกายวิภาคของหลอดเลือดเด็กแล้ว ไม่ใช่เรื่องง่ายเท่าใดหนักที่สามารถทำได้ อีกทั้งการดูแลก็ยังลำบากเนื่องจากเราไม่สามารถควบคุมให้เด็กอยู่นิ่ง ทำให้มีปัญหาบ่อยๆ คือเกิดสายน้ำเกลือหลุด น้ำเกลือไม่ไหล บริเวณที่ให้สารน้ำหรือยาอุดตัน แดงหรืออักเสบเกิดขึ้น เมื่อเกิดปัญหาขึ้นก็ยอมเพิ่มความวิตกกังวล ความเครียดแก่พ่อแม่ผู้ปกครองเป็นธรรมดา แม้แต่เจ้าหน้าที่เองก็เกิดภาวะเครียดและกดดัน ส่วนหนึ่งเราเข้าใจดีถึงคำว่า “หัวอก…ของคนเป็นพ่อเป็นแม่” ไม่มีใครอยากเห็นลูกตนเองเจ็บตัวบ่อยๆ ต้องเปลี่ยนเส้น ต้องแทงน้ำเกลือบ่อยๆ จึงทำให้เรามองเห็นความสำคัญของเรื่องนี้ จึงได้เริ่มเก็บข้อมูลเพื่อหาสาเหตุ และวิธีการแก้ไข โดยเป็นไปตามแผนการรักษาของแพทย์

Continue Reading →

♥แนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันโรคมือเท้าปากในเดย์แคร์

♥แนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันโรคมือเท้าปากในเดย์แคร์

จัดทำโดย งานเดย์แคร์ กลุ่มการพยาบาล

บ่งชี้ความรู้

              “บ้านหลังที่ 2” คำคุ้นหูของคนทั่วไป หรือบางคนเรียก “ศูนย์เด็กเล็ก” เป็นสถานที่ที่ได้รับความไว้วางใจให้ดูแลบุตรหลานรองจาก ปู่ย่า ตายาย หรือคนใกล้ชิด แต่ไม่ว่าจะเรียกว่าอะไรบทบาทหน้าที่สำคัญก็คือ การดูแลเด็กให้มีพัฒนาการสมวัยทุกด้าน สามารถช่วยเหลือตนเองได้ดีก่อนเข้าโรงเรียน และมีความสุข ประเด็นสำคัญที่กำลังทำใน KM ครั้งนี้ เป็นความร่วมมือระหว่างเดย์แคร์และผู้ปกครองเกี่ยวกับแนวทางในการปฏิบัติเพื่อป้องกันโรคติดต่อในเดย์แคร์ โดยเฉพาะโรคที่ทำให้ต้องปิดบริการ อย่างโรคมือเท้าปาก ซึ่งติดต่อกันได้ง่าย เพราะเมื่อเด็กเจ็บป่วยในช่วงวัยนี้ จะส่งผลโดยตรงกับพัฒนาการและสุขภาพโดยรวมของเด็ก นอกจากจะส่งผลกระทบกับตัวเด็กแล้ว ยังส่งผลกระทบต่อผู้ปกครองที่ต้องหยุดงาน ทำให้ขาดรายได้ เสียค่าใช้จ่ายในการักษา อีกทั้งยังส่งผลกับภาพลักษณ์ของเดย์แคร์อีกด้วย

Continue Reading →

♥รู้ได้ไม่ต้องจ่ายสักบาท

♥รู้ได้ไม่ต้องจ่ายสักบาท

จัดทำโดย งานตรวจโรคเด็ก กลุ่มงานโรงพยาบาล

1.การบ่งชี้ความรู้

ท่านทราบหรือไม่ว่าการมาโรงพยาบาลแต่ละครั้งผู้รับบริการต้องมีค่าใช้จ่าย ต้องเสียเวลาทำงาน ต้องให้ลูกขาดเรียน และผู้ปกครองเด็กต้องขาดงาน หากเกิดขึ้นบ่อยๆ อาจทำให้นายจ้างเลิกจ้างทำให้ครอบครัวเดือดร้อนได้ ห้องตรวจโรคเด็กจึงทบทวนงานแล้วพบว่ามีกระบวนงานบางอย่างที่ผู้ป่วยไม่จำเป็นต้องมาโรงพยาบาล เช่น การมาฟังผลตรวจเพาะเชื้อต่างๆ จากการเก็บข้อมูลพบว่าการตรวจเพาะเชื้อต่างๆของผู้ป่วยนั้นมากกว่า 90 % ผลการตรวจไม่พบเชื้อที่ต้องทำการรักษาต่อ แต่ผู้ป่วยจะได้รับการนัดให้มาฟังผลการตรวจทุกครั้ง ซึ่งเป็นการไม่คุ้มค่า เสียเวลาทำงานและเสียเงินค่าเดินทางโดยไม่จำเป็น และหากผู้ป่วยเป็นเด็กวัยเรียนก็ต้องขาดเรียนเพื่อมาโรงพยาบาลตามนัดอาจส่งผลด้านการเรียนได้ จึงต้องการพัฒนาระบบการนัดในเรื่องการนัดฟังผลการตรวจเพาะเชื้อโดยผู้ป่วยไม่ต้องมาโรงพยาบาลเอง

Continue Reading →

♥การพัฒนาคุณภาพการประเมินความเสี่ยงโรคฟันผุในเด็กปฐมวัยปี 2560

การพัฒนาคุณภาพการประเมินความเสี่ยงโรคฟันผุในเด็กปฐมวัยปี 2560

ผู้จัดทำ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข

1.การบ่งชี้ความรู้

การประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดโรคฟันผุในเด็กปฐมวัย เป็นเครื่องมือที่จะประเมินพฤติกรรมการกินและการทำความสะอาดฟัน ร่วมกับการตรวจสุขภาพช่องปากทุกครั้ง ที่มารับบริการคลินิกตรวจสุขภาพเด็กดี จะช่วยให้พบความเสี่ยงหรือความผิดปกติเริ่มต้น ประโยชน์ของการประเมินความเสี่ยงโรคฟันผุ สามารถป้องกัน รักษาได้อย่างทันท่วงที ก่อนที่โรคฟันผุจะลุกลาม โดยการให้ความรู้กับผู้ปกครองให้เห็นผลเสียของโรคฟันผุในเด็กปฐมวัย ให้คำแนะนำและพัฒนาทักษะผู้ปกครองให้สามารถทำความสะอาดช่องปาก และสร้างพฤติกรรมการกินให้กับเด็กได้อย่างถูกต้อง
จากการดำเนินงานตามแนวทางการประเมินความเสี่ยงโรคฟันผุในเด็กปฐมวัย ปีงบประมาณ 2558 ได้แบ่งกลุ่มเสี่ยงออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มไม่เสี่ยง กลุ่มเสี่ยงปานกลาง และกลุ่มเสี่ยงสูง และให้ความรู้ในด้านการปรับพฤติกรรมการกินและการแปรงพันร่วมกันซึ่งจะปฏิบัติด้วยกันทุกกลุ่มเสี่ยง ซี่งปัญหาที่พบ คือระยะเวลาในการให้ความรู้ทันตสุขศึกษาหลังจากที่ประเมิน จะใช้เวลานาน อีกทั้งผู้ปกครองอาจไม่ได้ปฏิบัติตามคำแนะนำทุกข้อ เนื่องจากมองว่าเนื้อหาของการให้ความรู้ บางเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของบุตรหลาน ส่งผลให้ปฏิบัติได้ไม่ครอบคลุม อัตราการเกิดโรคฟันผุในเด็กปฐมวัยยังคงมีอยู่ในระดับที่ยังต้องแก้ไข

Continue Reading →

♥สมาธิสั้นแต่รักฉันยาว

คณะผู้จัดทำ คลินิกส่งเสริมพัฒนาการเด็กงานตรวจสขุภาพเด็กดี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

องค์ประกอบที่ 1 การบ่งชีความรู้

“ภาวะสมาธิสั้น” หรือ “โรคสมาธิสั้น” เป็นภาวะผิดปกตที่มีมานานแล้วแต่เพิ่งมาเป็นที่รู้จักใน สังคมไทยเมื่อไมน่านมานี้โดยเป็นภาวะที่เกิดจากสมองส่วนหน้าซึ่งทําหน้าที่ควบคุมสมาธิและพฤตกิรรมยังมี การพัฒนาไม่เต็มที่ สําหรับประเทศไทยได้มีการสํารวจพบว่ามีเด็กถึงร้อยละ 8 ที่ประสบภาวะสมาธิสั้น โดยจะ พบบ่อยในเด็กชายมากกว่าเด็กผู้หญิงถึง 3 เท่า อาการหลักของโรคสมาธิสั้นมี 3 ด้าน ประกอบด้วย 1 มี พฤตกิรรมซุกซนไม่อยู่นิ่ง เคลื่อนไหวตลอดเวลา 2 มีพฤติกรรมขาดสมาธิ จดจ่ออะไรนานๆ ไม่ได้ ขี้ลืม เบื่อง่าย และ 3 มีพฤตกิรรมขาดความยับยั้งชั่งใจตนเอง หนุหันพลันแล่น และอดทนรอคอยนานไม่ได้ ถึงแม้ว่าภาวะ สมาธิสั้นไม่ได้มีผลต่อการพัฒนาทางด้านร่างกาย เด็กที่มีภาวะนี้หากไม่ได้รับการชว่ยเหลือที่เหมาะสม ก็ อาจจะส่งผลต่อการพฒันาการทางด้านจิตใจและสังคมในหลายๆ ด้าน ส่งผลกระทบต่อด้านการเรียน ความสัมพันธ์ในครอบครัวและเพื่อน นอกจากนี้ยังพบว่าเด็กกลุ่มนี้ที่ไม่ได้รับการช่วยเหลืออย่างเหมาะสม เมื่่อ ก้าวสู่วัยรุ่น จะมีโอกาสเสี่ยงต่อการกระทําสิ่งผิดกฎระเบียบ หรือผิดกฎหมาย เช่น หนีโรงเรียน การขับรถเร็ว เสี่ยงต่ออุบัติเหตุการสบูบหุรี่ ดื่มเหล้า และใช้สารเสพติด เป็นต้น

Continue Reading →

♥การพัฒนาระบบการป้องกันการแพ้ยาซ้ำกรณีเกิดการแพ้ยาซ้ำกับยาในกลุ่มเดียวกับที่ผู้ป่วยแพ้

กลุ่มงานเภสัชกรรม

การบ่งชี้ความรู้

กรณีศึกษาการเกิดการแพ้ยาซ้ำในกลุ่มยาเดียวกัน

ผู้ป่วยเด็กชายอายุ 3 ปี มาเข้ารับการรักษาในรพ. เมื่อวันที่ 12/12/2559 ผู้ป่วยมีประวัติแพ้ยา Cefditoren (Meiact) (ผื่นแดงคันขึ้นทั่วตัว ตาบวม) ได้รับการประเมินตามหลัก WHO = 2 (Probable =น่าจะใช่) ตั้งแต่ปี 29/9/2559 ผู้ป่วยได้รับการประเมิน มีบัตรแพ้ยาติดตัว และมีบันทึกประวัติการแพ้ยาในระบบเวชระเบียนของโรงพยาบาล ระบบคอมพิวเตอร์ SSB แล้ว และตอนรับเข้าไว้ในโรงพยาบาลเพื่อรักษาได้มีการเขียนประวัติแพ้ยา ไว้ที่ใบ admission และ Doctor order sheet แล้วหลังจากรับเข้าไว้ในโรงพยาบาลเพื่อรักษา แพทย์ได้สั่งยา Ceftriaxone IV หลังให้ยาประมาณ 10 นาที พบว่า

Continue Reading →

♥การพัฒนารูปแบบการสอนนับลูกดิ้นโดยเจ้าหน้าที่ในแผนกฝากครรภ์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ ( ลูกน้อยปลอดภัยแม่ใส่ใจนับลูกดิ้น )

นางสุริยา เครนส์ และคณะ

ลูกน้อยปลอดภัยแม่ใส่ใจนับลูกดิ้น

หญิงตั้งครรภ์ทุกรายจำเป็นต้องมีส่วนร่วม ในการดูแลลูกน้อยในครรภ์เองในช่วงที่ไม่ได้มารับการตรวจในโรงพยาบาล ซึ่ง ได้แก่ การนับลูกดิ้นในท้อง เป็นวิธีที่ง่าย สะดวก และสามารถทำได้ทุกที่ทุกเวลา การนับลูกดิ้น คือการบ้านที่โรงพยาบาลฝากไปให้คุณแม่ทำที่บ้านเพราะคุณแม่มาฝากครรภ์ก็มาอย่างมากเพียงเดือนละครั้ง แล้วครั้งละไม่กี่ชั่วโมง คุณแม่ก็กลับบ้านแล้วพร้อมหอบหิ้วลูกน้อยในท้องไปหยิบท้องด้วย ไม่ได้มาวางแล้วฝากไว้กับหมอหรือพยาบาลจริงๆ แล้วสิ่งเดียวที่จะรู้ได้ว่าลูกน้อยในท้องยังแข็งแรงอยู่หรือไม่ คือลูกดิ้นดีอยู่มั้ย ในขณะที่ท้องคับแคบลงแต่ลูกน้อยตัวกลับโตขึ้นเรื่อยแล้วดิ้นเปลี่ยนท่าทุกวัน อุบัติเหตุในท้องก็อาจเกิดขึ้นได้โดยไม่คาดคิด เพราะสะดือยาว 50-100 ซม. อาจเกิดเหตุสายสะดือมัดกันเองเป็นปม 1ปมหรือ 2 ปม ลูกจะหายใจสะดวกไหม อาหารไปหาลูกสะดวกหรือไม่

Continue Reading →

♥รู้ได้ไม่ต้องจ่ายสักบาท

งานตรวจโรคเด็ก  กลุ่มงานโรงพยาบาล

การบ่งชี้ความรู้   

         ท่านทราบหรือไม่ว่าการมาโรงพยาบาลแต่ละครั้งผู้รับบริการต้องมีค่าใช้จ่าย ต้องเสียเวลาทำงาน ต้องให้ลูกขาดเรียน และผู้ปกครองเด็กต้องขาดงาน หากเกิดขึ้นบ่อยๆ อาจทำให้นายจ้างเลิกจ้างทำให้ครอบครัวเดือดร้อนได้ ห้องตรวจโรคเด็กจึงทบทวนงานแล้วพบว่ามีกระบวนงานบางอย่างที่ผู้ป่วยไม่จำเป็นต้องมาโรงพยาบาล เช่น การมาฟังผลตรวจเพาะเชื้อต่างๆ จากการเก็บข้อมูลพบว่าการตรวจเพาะเชื้อต่างๆของผู้ป่วยนั้นมากกว่า 90 % ผลการตรวจไม่พบเชื้อที่ต้องทำการรักษาต่อ แต่

Continue Reading →

♥ส่ง line สื่อรัก

นางวารุณี   พู่พิสุทธิ์

การบ่งชี้ความรู้ (Knowledge identification)

การคลอดเป็นช่วงสำคัญของชีวิตสำหรับคุณแม่และครอบครัว การรอคอยสมาชิกใหม่ที่ต้องใช้เวลาแรมปีเป็นช่วงเวลาที่ทุกคนในครอบครัวจะกังวลและตื่นเต้นมากโดยเฉพาะคุณพ่อและคุณแม่ ที่ผ่านมาด้วยข้อจำกัดของทางโรงพยาบาลไม่สามารถจะเอื้ออำนวยให้ครอบครัวเข้ามามีส่วนร่วมให้กำลังใจในห้องผ่าตัดได้ ซึ่งอาจสร้างความรู้สึกโดดเดี่ยว ความกังวลใจ ให้กับคุณแม่ที่ต้องแยกจากครอบครัวเป็นระยะเวลาหนึ่ง รวมถึงคุณพ่อ และครอบครัวที่ต้องรอคอยคุณแม่และสมาชิกใหม่ของบ้านอยู่นอกห้องผ่าตัดจนคุณแม่ผ่าตัดเสร็จจึงได้พบหน้ากัน มีข้อคำถามมากมายจากครอบครัวและญาติ ว่า

Continue Reading →

♥แนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันโรคมือเท้าปากในเดย์แคร์

งานเดย์แคร์

“บ้านหลังที่ 2” คำคุ้นหูของคนทั่วไป หรือบางคนเรียก “ศูนย์เด็กเล็ก” เป็นสถานที่ที่ได้รับความไว้วางใจให้ดูแลบุตรหลานรองจาก ปู่ย่า ตายาย หรือคนใกล้ชิด แต่ไม่ว่าจะเรียกว่าอะไรบทบาทหน้าที่สำคัญก็คือ การดูแลเด็กให้มีพัฒนาการสมวัยทุกด้าน สามารถช่วยเหลือตนเองได้ดีก่อนเข้าโรงเรียน และมีความสุข ประเด็นสำคัญที่กำลังทำใน KM ครั้งนี้ เป็นความร่วมมือระหว่างเดย์แคร์และผู้ปกครองเกี่ยวกับแนวทางในการปฏิบัติเพื่อป้องกันโรคติดต่อในเดย์แคร์ โดยเฉพาะโรคที่ทำให้ต้องปิดบริการ อย่างโรคมือเท้าปาก ซึ่งติดต่อกันได้ง่าย เพราะเมื่อเด็กเจ็บป่วยในช่วงวัยนี้ จะส่งผลโดยตรงกับพัฒนาการและสุขภาพโดยรวมของเด็ก นอกจากจะส่งผลกระทบกับตัวเด็กแล้ว

Continue Reading →

Previous Page · Next Page

Page 4 of 13