Category Archives: คลังความรู้ส่งเสริมสุขภาพ
♥ดูดเต้าสุดชิว

นางสาวนฤมล ฐาปนะกุล

การชี้บ่งความรู้ 

เนื่องจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่3 นครสวรรค์ เป็นโรงพยาบาลสายสัมพันธ์แม่-ลูก จนได้คัดเลือกจากองค์การยูนิเซฟให้เป็นโรงพยาบาลสายสัมพันธ์แม่-ลูกดีเด่น ในปี พ.ศ. 2535 โดยใช้รูปแบบบันได 10 ขั้น สู่ความสำเร็จของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ และได้พัฒนามาอย่างต่อเนื่อง โดยการเชื่อมโยงแผนกต่างๆ ห้องผ่าตัดก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ประสบผลสำเร็จ แม้ว่าผู้รับบริการหลังผ่าตัดจะอยู่ในห้องพักฟื้นไม่นาน และเมื่อผู้มีหน้าที่รับผิดชอบนำทารกไป BF ในห้องพักฟื้น ก็จะเรียกบิดาของเด็กและ/หรือญาติที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการเลี้ยงดู เข้ามามีส่วนร่วม

Continue Reading →

♥การพัฒนารูปแบบการใช้หมอนหนุนไหล่ทารกให้หลอดลมคอทารกตรงส่งเสริมการหายใจที่มีประสิทธิภาพ ในแผนกผู้ป่วยหนักทารกแรกเกิด โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ (หนุนไหล่ให้น้องหายใจสะดวก)

นางนริศา ทิมศิลป์ และคณะ

แผนกผู้ป่วยหนักทารกแรกเกิด โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่3นครสวรรค์ ตั้งแต่พ.ศ.2558 ถึงปี2559  ยังไม่มีรูปแบบการนอนหนุนไหล่ของทารกที่มีประสิทธิภาพอาจส่งผลให้ออกซิเจนเข้าสู่ร่างกายทารกไม่เพียงพอ สมองขาดออกซิเจน ส่งผลให้เกิดพัฒนาการล่าช้าได้ ทารกคอพับคางชิดอก ทารกดิ้นหลุดจากผ้าที่หนุนไหล่ทารกไว้ร้อยละ70 คอแหงนไปร้อยละ10 คิดเป็นร้อยละ 80 ในบทความของ PANTIP.COM ไม่หนุนหมอนไม่ต้องกลัวไหลตาย ใช้ผ้าขนหนูพับสัก2-3 ทบหนุนบริเวณไหล่ทารกเป็นการให้ทารกนอนหนุนไหล่ที่มีประสิทธิภาพ ความหนาจากที่นอนกับไหล่ทารกหนา 2-3 เซนติเมตร“sniffing position” เป็นการทำให้ทารกมีตำแหน่งของท่อหลอดลมคอตรง ปอดขยายตัวได้ดี เป็นการจัดท่านอนส่งเสริมให้ทารกมีการหายใจที่มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น เดิมการนอนของทารกในแผนกผู้ป่วยหนักทารกแรกเกิด เป็นการหนุนด้วยผ้าห่อตัวแล้วพับให้หนา2 ทบหนุนบริเวณไหล่ของทารก ปัจจุบันมีการพัฒนาการนวัตกรรมของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ได้จัดทำหมอนหนุนไหล่ให้น้องหายใจโล่ง เมื่อปี2012 พบว่า

Continue Reading →

♥การพัฒนาหลักสูตรนักจัดการน้ำหนักเด็กวัยเรียน (Smart Kids Coacher) ศูนย์อนามัยที่ 3

กลุ่มงานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน

บ่งชี้ความรู้

ปัจจุบันสภาวะเศรษฐกิจและสังคมไทยได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก  ทำให้วิถีชีวิตคนไทยเปลี่ยนสู่ความเป็นสังคมเมืองที่เต็มไปด้วยความเร่งรีบ   การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีผลกระทบต่อแบบแผนการบริโภคอาหารของครอบครัว  และเด็กวัยเรียนซึ่งเป็นกลุ่มที่มีความสำคัญต่อการสร้างรากฐานความมั่นคงต่อการพัฒนาประเทศเป็นอย่างมาก  การบริโภคอาหารที่ต้องอาศัยความรวดเร็วเพื่อความสะดวกต่อการดำรงชีพ ทำให้เกิดค่านิยมใหม่ในเรื่องการบริโภคอาหารประเภทจานด่วน อาหารสำเร็จรูป อาหารกึ่งสำเร็จรูป เข้ามามีบทบาทเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะกับเด็กวัยเรียน ซึ่งอาหารประเภทนี้ส่วนใหญ่จะมีแป้ง น้ำตาล และไขมันสูง ประกอบกับความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่ทันสมัย และสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ทำให้เด็กวัยเรียนมีการเคลื่อนไหวและออกกำลังกายน้อยลง องค์ประกอบเหล่านี้ เป็นสาเหตุของการเกิดโรคอ้วน

Continue Reading →

♥หนูเจ็บ…พ่อแม่เจ็บ…พยาบาลก็เจ็บเหมือนกัน!!!!!

งานเด็กป่วย กลุ่มการพยาบาล 

สมาชิกกลุ่ม เจ้าหน้าที่งานเด็กป่วย

****การทบทวนการจัดการความรู้****

เพราะ…ทนเห็นหนูเจ็บไม่ไหว????

ชีวิตของการเป็นพยาบาล  พวกเราทุกคนอยากที่จะให้การพยาบาลด้วยหัวใจ  ด้วยความเอื้ออาทร ใส่ใจ  มิใช่เพียงปฏิบัติเพราะเป็นหน้าที่เท่านั้น  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเป็นพยาบาลที่ดูแลรักษาผู้ป่วยเด็กแล้ว เมื่อเด็กคนหนึ่งเจ็บป่วยไม่สุขสบาย  เป็นธรรมดาที่จะร้องงอแง  ไม่ให้ความร่วมมือในการให้การรักษาและการทำหัตถการต่างๆ เช่น การเจาะเลือดและให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ ด้วยกายวิภาคของหลอดเลือดเด็กแล้ว  ไม่ใช่เรื่องง่ายเท่าใดหนักที่สามารถทำได้  อีกทั้งการดูแลก็ยังลำบากเนื่องจากเราไม่สามารถควบคุมให้เด็กอยู่นิ่ง  ทำให้มีปัญหาบ่อยๆ คือเกิดสายน้ำเกลือหลุด  น้ำเกลือไม่ไหล บริเวณที่ให้สารน้ำหรือยาอุดตัน แดงหรืออักเสบเกิดขึ้น เมื่อเกิดปัญหาขึ้นก็ยอมเพิ่มความวิตกกังวล  ความเครียดแก่พ่อแม่ผู้ปกครองเป็นธรรมดา  แม้แต่เจ้าหน้าที่เองก็เกิดภาวะเครียดและกดดัน ส่วนหนึ่งเราเข้าใจดีถึงคำว่า  “หัวอก…ของคนเป็นพ่อเป็นแม่” ไม่มีใครอยากเห็นลูกตนเองเจ็บตัวบ่อยๆ ต้องเปลี่ยนเส้น ต้องแทงน้ำเกลือบ่อยๆ  จึงทำให้เรามองเห็นความสำคัญของเรื่องนี้  จึง

Continue Reading →

♥พร้อม pay to care plan

การบ่งชี้ความรู้  (Knowledge identification)

จากนโยบายสำคัญเร่งด่วนของกระทรวงสาธารณสุข เรื่องการพัฒนาระบบการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในพื้นที่(Long Term Care : LTC) ได้ประกาศให้มีการสร้างเสริมสุขภาวะสำหรับผู้สูงอายุและผู้อยู่ในภาวะพึ่งพิง เป็นเพื่อเป็นการรองรับสังคมผู้สูงอายุ โดยพบว่าประชากรสูงอายุเพิ่มขึ้นจาก 4 ล้านคนในปี 2537 เป็น 10 ล้านคน ในปี 2557 และคาดว่าจะเพิ่มเป็น  20.5  ล้านคน ในปี 2583  ดังนั้น ในปี 2559 รัฐบาลมุ่งเน้นในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงโดยมีเป้าหมายสำคัญคือทำอย่างไรที่จะป้องกันไม่ให้ให้ผู้สูงอายุที่ยังแข็งแรงไม่เจ็บป่วย และผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงจะได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม ดังนั้น

Continue Reading →

♥สมาธิสั้น แต่รักฉันยาว

คลินิกส่งเสริมพัฒนาการเด็ก งานตรวจสุขภาพเด็กดี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

การบ่งชี้ความรู้

          “ภาวะสมาธิสั้น” หรือ “โรคสมาธิสั้น” เป็นภาวะผิดปกติที่มีมานานแล้วแต่เพิ่งมาเป็นที่รู้จักในสังคมไทยเมื่อไม่นานมานี้ โดยเป็นภาวะที่เกิดจากสมองส่วนหน้าซึ่งทำหน้าที่ควบคุมสมาธิและพฤติกรรมยังมีการพัฒนาไม่เต็มที่  สำหรับประเทศไทยได้มีการสำรวจพบว่า

Continue Reading →

♥แนวทางป้องกันการพลัดตกหกล้มของมารดาหลังคลอด

ผู้จัดทำ นางสาววาสนา    เงินม่วง

การบ่งชี้ความรู้  

จากสถิติอุบัติการณ์พลัดตกหกล้มในแผนกสูติ-นรีเวชกรรมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ ในปี 2559 ที่ผ่านมาพบ 1 ราย ทำให้ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดไม่เป็นไปตามเป้าหมาย จากประเด็นปัญหาที่กล่าวมาข้างต้น แผนกสูติ-นรีเวชกรรม พบอุบัติการณ์มารดาหลังคลอดพลัดตกหกล้ม 1 ราย และมีมารดาเป็นลม 4 ราย ให้การช่วยเหลือได้ทัน ผู้ป่วยไม่ได้รับบาดเจ็บ จากการทบทวนอุบัติการณ์ พบว่า

Continue Reading →

♥การสื่อสารเรื่องเพศในวัยรุ่น

 กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่น

การบ่งชี้ความรู้ (Knowledge identification)

ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันพบว่าปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร มีแนวโน้มสูงขึ้น โดยพบว่าวัยรุ่นเริ่มมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกเร็วขึ้น อายุเฉลี่ยการมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกจากเดิมอายุเฉลี่ย 18-19 ปี ใน พ.ศ. 2539 ลดลงมาเป็นอายุเฉลี่ย 15-16 ปี ใน พ.ศ. 2552 การเพิ่มขึ้นของอัตราป่วยด้วยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในวัยรุ่นอายุ 15-24 ปีจาก 80.8 ต่อแสนประชากรในปี 2553 เป็น 127.08 ต่อแสนประชากรในปี 2558  อัตราการคลอดในวัยรุ่นเพิ่มสูงขึ้น ในกลุ่มอายุ 10-19 ปีจากร้อยละ 13.9 ใน พ.ศ. 2547 เป็นร้อยละ 16.2 ใน พ.ศ. 2557 และอัตราการคลอดซ้ำในวัยรุ่นอายุ 10-19 ปี เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 11.0 ใน พ.ศ. 2553 เป็นร้อยละ 12.4 ใน พ.ศ. 2557  จากข้อมูลการคลอดในวัยรุ่นและการคลอดซ้ำในวัยรุ่นที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นดังกล่าว ทำให้ส่งผลกระทบตามมาหลายด้าน เช่น

Continue Reading →

♥การคัดกรองหญิงตั้งครรภ์กลุ่มเสี่ยงและการบริหารจัดการในแต่ละระดับสถานบริการของเขตสุขภาพที่ 3

จริยา บุญอนันต์และคณะ

กลุ่มพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก ศูนย์อนามัยที่ 3

จากการวิเคราะห์สถานการณ์งานอนามัยแม่และเด็กของเขตสุขภาพที่ 3 เราจะพบว่าการตายมารดาเกิดจากสาเหตุโดยตรง  (Direct cause) คิดเป็นร้อยละ 60 และเกิดจากสาเหตุทางอ้อม (Indirect cause) คิดเป็นร้อยละ 40 ซึ่งใกล้เคียงกับข้อมูลของประเทศเราจึงได้นำข้อมูลที่วิเคราะห์ได้นั้นมาสาเหตุเชิงลึกว่าเกิดจากอไรแล้วนำมาสร้างกรอบแนวคิดโดยใช้ Mind map ซึ่งพบว่าปัญหาเกิดจากขาดการคัดกรองความเสี่ยงในหญิงตั้งครรภ์ , ขาดการใช้ Classifying form 18 ข้อ อย่างครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ และเมื่อประเมินความเสี่ยงแล้วก็ยังพบว่าไม่มีระบบในการบริหารจัดการหญิงตั้งครรภ์กลุ่มเสี่ยงอย่างเหมาะสม ทำให้เกิดความเสี่ยงสูงในระยะคลอดต่อไป ซึ่งจะส่งผลให้เกิดมารดาตายในระยะคลอดและหลังคลอดได้ ดังนั้นเราจึงเลือกประเด็นนี้มาทำการจัดการความรู้

Continue Reading →

♥การพัฒนารูปแบบคลินิกดูแลหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอดแบบครบวงจร ปี 2560

นางสาวนวพร เจริญวิทย์ธนเดช และทีมงานแพทย์แผนไทย

การบ่งชี้ความรู้

เนื่องจากคลินิกแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ นครสวรรค์ มีการเปิดให้บริการด้านการอยู่ไฟสำหรับดูแลหญิงหลังคลอดตั้งแต่ปี 2552 โดยขั้นตอนการให้บริการนั้นมี 3 ขั้นตอน คือการนวดรักษา การทับหม้อเกลือ และการอบไอน้ำสมุนไพรติดต่อกันเป็นเวลา 5 วัน มีผู้ให้บริการคือผู้ช่วยแพทย์แผนไทยที่ผ่านเกณฑ์ประเมินมาตรฐานความรู้ความสามารถในการบริการการอยู่ไฟหลังคลอด 70% (โดยวัดจากแบบประเมินคะแนนภาคปฏิบัติ)

ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาพบว่ายังไม่ได้ประสิทธิภาพและคุณภาพเท่าที่ควร ดังนี้

Continue Reading →

Previous Page · Next Page

Page 5 of 13