Category Archives: คลังความรู้ส่งเสริมสุขภาพ
♥ รูปแบบการออกกำลังกายเพื่อลดความปวดเมื่อยกล้ามเนื้องานบริการกลาง

อำพรรณ

นางอำพรรณ  ป้อมแก้ว

เหตุผลและที่มา

งานบริการกลางมีภาระงานที่ต้องสนับสนุนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 8 โดยการผลิตชุดอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่หน่วยงานต่างๆ เพื่อใช้กับผู้รับบริการ ซึ่งงานบริการกลางประกอบด้วย 4 หน่วยงาน ได้แก่  1.งานจ่ายกลาง  2.งานซักฟอก  3. งานถุงมือ  4.งานตัดเย็บ ซึ่งแต่ละงานนั้นมีกิจกรรมที่มีความหนัก เบา ต่างกัน และการใช้เวลาเฉลี่ยวันละ 5-6 ชั่วโมง / กิจกรรม จึงทำให้เจ้าหน้าที่เกิดความเมื่อยล้า และอาจเกิดการเจ็บปวด /บาดเจ็บจากการทำงาน และผลการประเมินความปวดเมื่อยล้า จากเจ้าหน้าที่จำนวน 13 คน โดยแยกเป็น  กลุ่มอาการ ดังนี้

Continue Reading →

♥ จับคู่เพื่อนซี้ลดปัญหาสภาวะสุขภาพ

พรรนี

  นางพรรณี      ไพบูลย์

เหตุผลและที่มา

จากรายงานผลการตรวจสุขภาพประจำปีงบประมาณ 2557 ของบุคลากรในหน่วยงานเดย์แคร์ พบว่า ส่วนใหญ่มีรอบเอวเกินมาตรฐานจำนวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 91.67 มีน้ำหนักมากเกินเกณฑ์ จำนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 83.33 และมี โคเลสเตอรอลสูงเกินมาตรฐาน 7 คนคิดเป็นร้อยละ 58.33 และข้อมูลจากค่าดัชนีมวลกายในบุคลากร(ค่าBMI) พบว่า อ้วน 8 คน คิดเป็นร้อยละ     66.67 อ้วนรุนแรง และน้ำหนักเกิน จำนวน อย่างละ 1 คนคิดเป็นร้อยละ 8.33 เท่ากัน  นอกจากนี้ ยังพบว่า

Continue Reading →

♥ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 3 อ. ด้วยเพื่อนช่วยเพื่อน

วนาพร

นางวนาพร   คณาญาติ 

เหตุผลและที่มา

งานให้บริการปรึกษามีเจ้าหน้าที่ จำนวน 4 คน ในปีที่ผ่านมาผลการประเมินสุขภาพจำนวน 3 คน อยู่ในกลุ่ม A จำนวน 1 คน และ อยู่ในกลุ่ม  C จำนวน 2 คน  เป็นเจ้าหน้าที่ที่เริ่มมาปฏิบัติงานใหม่ จำนวน 1 คน ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2557  ยังไม่ได้ตรวจสุขภาพประจำปี เจ้าหน้าที่ จำนวน 2 คน มีผลเลือด Cholesterol  เกินเกณฑ์ จากผลการตรวจสมรรถภาพทางกาย (In body) จำนวน 3 คน เจ้าหน้าที่งานให้บริการปรึกษา มวลไขมันเกินเกณฑ์ จำนวน2 คน คิดเป็นร้อยละ 50 BMI มีภาวะอ้วนอันตราย จำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ  25  ไขมันช่องท้องเกินเกณฑ์จำนวน 1 คน คิดเป็น ร้อยละ 25 รอบเอวเกินเกณฑ์จำนวน 3 คน คิดเป็น ร้อยละ 75  Fitness score ต่ำ จำนวน 1 คน คิดเป็น ร้อยละ 25

Continue Reading →

♥ การพัฒนารูปแบบการอยู่ไฟหลังคลอดด้วยหญ้ารีแพร์(หญ้าฮี๋ยุ่ม)

ตั๋ง

นายศิวพล   สุวรรณบัณฑิต

การทบทวนการจัดการความรู้

จากการพัฒนาโปรแกรมการอยู่ไฟหลังคลอดปีของคลินิกแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 8 ตั้งแต่พ.ศ.2553ถึงปี 2557 ทำให้ได้รูปแบบการอยู่ไฟที่เป็นมาตรฐานของโรงพยาบาลได้แก่  การนวดตัว  ทับหม้อเกลือ การประคบเต้าอบไอน้ำสมุนไพร อาหารสมุนไพรบำรุงน้ำนม และได้นวัตกรรมอยู่ไฟหลังคลอด เช่น

Continue Reading →

♥ การพัฒนาวิธีปฏิบัติการเจาะเลือดส่งเพาะเชื้อ งานเด็กป่วย

สายสุนี

นางสาวสายสุนี จุนเนียง

เหตุผลและที่มา

การปฏิบัติการพยาบาลที่มีประสิทธิภาพจะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการพยาบาลอย่างถูกต้องครบถ้วนไม่ว่าจะเป็นการให้การพยาบาลหรือการทำหัตถการต่างๆ แต่อย่างไรก็ตามก็ยังพบปัญหาในทางปฏิบัติอยู่เสมอ เช่นการเจาะเลือดส่งเพาะเชื้อ โดยปัญหาที่พบได้เสมอคือ

Continue Reading →

♥ ลดพุง ลดโรค ด้วย 3 อ

พี่จิ๋ม

นางพิชชากานต์ วิเชียรกัลยารัตน์

เหตุผลและที่มา

จากการที่กลุ่มการพยาบาลได้ทบทวนผลการตรวจสุขภาพประจำปี และพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตามหลัก 3 อ. เปรียบเทียบผล 3 ปีย้อนหลังได้แก่ ปี 2555 – 2557 พบว่า บุคลากรกลุ่มการพยาบาลมีรอบเอวเกินมาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 11.3 , 33.3 และ 22.2 ตามลำดับ และเมื่อพิจารณาสภาวะสุขภาพจากผลการตรวจสุขภาพประจำปี  พบว่า บุคลากรที่มีผลโคเลสเตอรอลมีค่าเกินเกณฑ์ (เกณฑ์<200mg/dl) มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น คิดเป็นร้อยละ 55.6 , 44.4 และ 66.7 ตามลำดับ และด้านพฤติกรรมการดูแลสุขภาพด้วยหลัก 3 อ. พบว่าบุคลากรมีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพถูกต้องตามหลัก 3 อ.  โดย

Continue Reading →

♥ พัฒนารูปแบบการสอนบีบเก็บน้ำนมในมารดาที่ลูกอยู่แผนกบริบาลทารกแรกเกิด

aunso

นางศัสยมน ปรางค์โท้

การทบทวนการจัดการความรู้  (BAR)

จากการสำรวจสถานการณ์การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของกรมอนามัยในปี 2552 พบว่าอัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 6 เดือนเพิ่มขึ้นจากร้อยและ 16.3 ในปี 2548 เป็นร้อยละ 29.6 ในปี 2552 ซึ่งเป็นไปในทางที่ดีขึ้น แต่ยังไม่บรรลุเป้าหมายของประเทศไทย เพราะยังมีแม่ที่ไม่ได้เลี้ยงลูกด้วยอีกกลุ่มหนึ่ง ที่สำคัญคือแม่ที่มีลูกป่วยเพราะในแต่ละปีประเทศไทยมีเด็กทารกแรกเกิดที่จำเป็นต้องรักษาตัวในโรงพยาบาลจำนวนมาก ทั้งทารกที่คลอดก่อนกำหนด ทารกที่ป่วยต้องอยู่ในแผนกบริบาลทารก(NICU) ทารกที่ได้รับการผ่าตัด หรือเจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆ เด็กกลุ่มนี้มีโอกาสถูกแยกแม่-ลูก หรือถูกสั่งให้งดนมแม่ด้วยเหตุผลต่างๆ ทำให้

Continue Reading →

♥ การพัฒนาแนวทางการควบคุมอุณหภูมิกายทารก เมื่อย้ายทารกไปงานสูติกรรมของงานผู้ป่วยหนักทารกแรกเกิดโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพนครสวรรค์

IMG_1539 (Small)

นางณัฐนันท์ วงษ์มามี

เหตุผลและที่มา

การพยาบาลทารกแรกเกิดที่สำคัญอย่างหนึ่ง  คือการดูแลอุณหภูมิร่างกายทารก  เนื่องจากทารกมีความสามารถจำกัดในการปรับตัว  เพื่อให้ทารกมีอุณหภูมิของร่างกายคงที่    ซึ่งส่งผลให้อุณหภูมิแกนกลางของร่างกาย (Core temperature)    มีการเปลี่ยนแปลงไปตามสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง      ถ้าอุณหภูมิสิ่งแวดล้อมถูกควบคุมให้อยู่ในสภาวะแวดล้อมที่ถูกต้องเหมาะสม    ทารกจะไม่ใช้ออกซิเจน   และพลังงานเพิ่มขึ้นเพื่อสร้างความร้อนเพิ่มเติม

Continue Reading →

♥ การพัฒนาระบบการให้คิวคนไข้ทันตกรรม

หมอโจ้

 ทพ.กษิดิศ        ทิพวรรณ

เหตุผลและที่มา  

จากเกณฑ์การประเมินมาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็ก ในส่วนของคลินิกส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ได้กำหนดให้มีการประเมินและจัดการความเสี่ยงต่อโรคฟันผุ  ซึ่งกลุ่มงานทันตกรรมได้จัดทำแนวทางการประเมินและการจัดการต่อโรคฟันผุในเด็กปฐมวัยไปเรียบร้อยแล้วนั้น เป็นการส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ การนำเอาแนวทางการประเมินและการจัดการต่อโรคฟันผุไปใช้ และประเมินประสิทธิผลของแนวทางดังกล่าว จะก่อให้เกิดการถอดบทเรียน และปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับบริบทและแนวทางการทำงานมากยิ่งขึ้น 

วัตถุประสงค์ของการจัดการความรู้

  1. เพื่อประเมินประสิทธิผลของแนวทางการประเมินและจัดการความเสี่ยงต่อโรคฟันผุในเด็กปฐมวัย คลินิกส่งเสริมพัฒนาการเด็ก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ นครสวรรค์
  2. เพื่อปรับปรุง แก้ไข แนวการประเมินและจัดการความเสี่ยงต่อโรคฟันผุในเด็กปฐมวัย คลินิกส่งเสริมพัฒนาการเด็ก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ นครสวรรค์ ให้สอดคล้องการบริบทและแนวทางการทำงาน 

Continue Reading →

♥ องค์กรแพทย์รวมใจสลายพุง

ch

นพ.ธัชชัย ซื่อภักดี

เหตุผลและที่มา

ความสำเร็จในการดูแลเส้นรอบเอวของบุคลากรองค์กรแพทย์ประสบความสำเร็จตามเกณฑ์มาตรฐาน ซึ่งเกิดจาก ดังนี้

  1. ปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้ เช่น โครงร่าง พื้นฐานรูปร่างของแต่ละคน
  2. ปัจจัยที่สามารถควบคุมได้ เช่น พฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพตนเอง ในการรับประทานอาหาร และการออกกำลังกาย ฯลฯ

องค์กรแพทย์มีสมาชิกทั้งหมดรวม 8 คน ในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2557 มีเส้นรอบเอวอยู่ในเกณฑ์ปกติทุกคน (ยกเว้น พญ.ศรินนา แสงอรุณ เพราะกำลังตั้งครรภ์) แพทย์ส่วนใหญ่มีกิจกรรมการดูแลสุขภาพ   การควบคุมความสมส่วนร่างกายของตนเองที่แตกต่างกันออกไป เพราะฉะนั้นเพื่อเป็นการส่งเสริมความสำเร็จให้มีความต่อเนื่อง ได้ตามเป้าหมาย คือ

Continue Reading →

Previous Page · Next Page

Page 7 of 13