Category Archives: คลังความรู้ส่งเสริมสุขภาพ
♥ เพลงผ้าอิ่มอุ่นหนุนสายสัมพันธ์

546365_273868499358216

นางวันวิสา     ฤทธิ์บำรุง

งานห้องคลอดได้ดำเนินการตามนโยบาย โรงพยาบาลสายใยรักฯ สนับสนุนให้แม่ได้โอบกอดลูกทันทีหลังจากคลอดและกระตุ้นให้ดูดนมแม่นาน 1 ชั่วโมง แม่บางรายเมื่อยล้า แขนกอดกระชับได้น้อยลงซึ่งมีความเสี่ยงต่อการพลัดตก จึงได้ร่วมกันหารูปแบบโดยจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหน่วยงาน เพื่อช่วยพยุงลูกให้อยู่ได้นาน และลดอาการ เมื่อยล้า แขนของแม่ ป้องกันความเสี่ยง ต่อการพลัดตก ขณะทำ early bonding และ early breast feeding การที่มารดาต้องกระตุ้นให้ลูกดูดนมนานในขณะที่ผู้ทำคลอดเย็บแผลด้วย อาจเกิดความเครียดกับกิจกรรมหลายอย่างที่ได้รับจึงหาแนวทางเพื่อผ่อนคลายความเครียดโดยใช้เสียงเพลงที่สนับสนุนสายสัมพันธ์แม่ลูกผ่านตู้เพลง Continue Reading →

♥ แนวปฏิบัติการดูแลครรภ์เสี่ยงทางสูติกรรมที่บ้าน

supattha

นางสุพัตรา โค้วสุวรรณ

จากรายงานการเฝ้าระวังสุขภาพแม่และเด็กของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 8 นครสวรรค์ ใน พ.ศ. 2552-2554 พบว่า อัตราทารกแรกเกิดขาดออกซิเจน  2.00   1.50 และ 5.70 ต่อพันการเกิดมีชีพ ตามลำดับ และพบว่า อัตราน้ำหนักทารกแรกเกิดน้อยกว่า 2,500 กรัม ร้อยละ 5.10  6.30  และ  6.50  ตามลำดับ  และในปี พ.ศ. 2554 พบว่า thick meconium stained  amniotic  fluid  เป็นสาเหตุของภาวะแทรกซ้อนของมารดาในขณะตั้งครรภ์ที่พบมากที่สุด  รองลงมาคือ  Oligohydramios  และ ภาวะพิษแห่งครรภ์  คิดเป็นร้อยละ  11.40   7.20  และ 4.20 ตามลำดับ

การตั้งครรภ์ถือเป็นภาวะปกติ ไม่ใช่การเป็นโรค แต่ถ้าการตั้งครรภ์นั้นเกิดมีภาวะแทรกซ้อนเนื่องจาก การตั้งครรภ์ ทำให้หญิงตั้งครรภ์และทารกอยู่ในสภาวะเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยหรือการตาย ดังนั้นการให้ความรู้และคำแนะนำเพื่อการดูแลตนเองของสตรีตั้งครรภ์ควรเพิ่มเติมจากสตรีตั้งครรภ์ปกติ รวมถึงการให้บริการที่มีคุณภาพและมาตรฐาน Continue Reading →

♥ การควบคุมแผ่นคราบจุลินทรีย์ในหญิงตั้งครรภ์

junjira

ทพญ.จันจิรา วันแต่ง

จากข้อมูลหญิงตั้งครรภ์ที่มารับบริการที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 8 พบว่าจำนวนคนไข้หญิงตั้งครรภ์ที่มารับบริการฝากครรภ์ ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 จำนวน 2,380 คน 2,145 คน และ 2,540 คน ตามลำดับ ซึ่งเป็นกลุ่มผู้รับบริการหลักที่มารับบริการที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ อีกกลุ่มหนึ่ง และจากการรวบรวมข้อมูลหญิงตั้งครรภ์ระหว่างช่วง 12-20 สัปดาห์ ที่เข้าร่วมโครงการของกลุ่มงานส่งเสริมทันตสุขภาพ ในปี 2552-2553 จำนวน 244 คน พบว่า caries free (ภาวะปราศจากฟันผุ) มีเพียง27.46% และมีภาวะฟันผุ 72.54% และพบภาวะเหงือกอักเสบ 72.54% ซึ่งสะท้อนว่ากลุ่มหญิงตั้งครรภ์ ยังคงมีปัญหาสุขภาพช่องปาก แม้จะได้ ทันตสุขศึกษา หญิงตั้งครรภ์เป็นกลุ่มที่ควรได้รับการดูแลสุขภาพเป็นพิเศษรวมทั้งสุขภาพช่องปาก เพราะมีโอกาสเกิดโรคปริทันต์รุนแรงกว่าช่วงเวลาอื่นเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมน (Muramatsu,Y. and Takaesu, Y., 1994,pp.139-151) และ สภาวะปริทันต์ของมารดายังมีผลต่อน้ำหนักของทารกที่คลอด (Marin, C., et al., 2005, pp. 299-304)

ในฐานะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเราควรมีการสร้างเสริมสุขภาพให้แก่ทุกช่วงวัยเพื่อให้คนไทยมีสุขภาพที่ดีอย่างถ้วนหน้า และการทำความสะอาดช่องปากเป็นการควบคุมคราบจุลินทรีย์วิธีหนึ่ง ที่เรียกว่า mechanical plaque control ซึ่งการควบคุมคราบจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพนั้นสามารถลดการเกิดสภาวะฟันผุ และเหงือกอักเสบได้ ทั้งนี้รายละเอียดการให้ทันตสุขศึกษาเกี่ยวกับการควบคุมคราบจุลินทรีย์ มีข้อปลีกย่อย แตกต่างกันไปในทันตบุคลากรแต่ละคน ดังนั้นการศึกษาครั้งนี้เพื่อศึกษาแนวทางการให้ทันตสุขศึกษา โดยพิจารณาประสิทธิภาพการควบคุมคราบจุลินทรีย์ หรือ PLAQUE  INDEX Continue Reading →

♥ รูปแบบการสอนผู้ปกครองในการดูแลสุขภาพช่องปากเด็กอายุ 1-3 ปี

1920436_731257056905435_1935131893_n

น.ส.สิริวรรณ พันรอด

จากการศึกษาพฤติกรรมการแปรงฟันเด็กของผู้ปกครองที่มารับบริการในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพนครสวรรค์ พบว่าผู้ปกครองส่วนใหญ่มีปัญหาในการแปรงฟันให้เด็ก เนื่องจากเด็กไม่ให้ความร่วมมือ ผู้ปกครองแปรงไม่เป็น หรือผู้ปกครองไม่กล้าแปรงฟันให้เด็กเพราะกลัวเด็กเจ็บ ส่งผลให้เด็กมีปัญหาฟันผุ ตั้งแต่ฟันเริ่มขึ้นมาในช่องปาก ประกอบกับฟันน้ำนมซี่แรกของเด็กจะเริ่มขึ้นเมื่อเด็กอายุประมาณ 6 เดือน ดังนั้นเพื่อลดการเกิดปัญหาโรคฟันผุในเด็ก และเพื่อให้การให้ทันตสุขศึกษาของเจ้าหน้าที่แต่ละคนเป็นไปในแนวทางเดียวกัน ผู้ปกครองได้รับความรู้ และพึงพอใจในรูปแบบการสอนกลุ่มงานส่งเสริมทันตสุขภาพจึงได้ทำการหาแนวทางการสอนผู้ปกครองในการดูแลสุขภาพช่องปากเด็กอายุ 1-3 ปี เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการส่งเสริมทันตสุขภาพในเด็กอายุ 1-3 ปี ต่อไป Continue Reading →

♥ คุณหมอไร้พุง

285337_2150661838669_212339_n

แพทย์หญิงศรินนา   แสงอรุณ

      เนื่องจากเมื่ออายุมากขึ้น แนวโน้มรอบเอวจะเพิ่มมากขึ้น ซึ่งสัมพันธ์กับการเกิดโรคในระบบต่าง ๆ องค์กรแพทย์จึงตระหนักถึงความสำคัญนี้จึงได้ดำเนินการเฝ้าระวังเส้นรอบเอวให้ได้ตามมาตรฐาน หรือไม่เพิ่มขึ้นจากเดิม

วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมสุขภาพโดยการลด หรือควบคุมเส้นรอบเอวของแพทย์ให้คงที่

Continue Reading →

♥ ควบคุมแคลอรี่ ลดอาหารมัน สร้างเสริมสุขภาพที่ดี

นางสาวปุณชนิกา          บุญเลิศ

เนื่องจากผลการตรวจสุขภาพในปีที่ผ่านและผลการตรวจวิเคราะห์องค์ประกอบร่างกายด้วยเครื่อง Inbody พบว่าปัญหาสุขภาพของเจ้าหน้าที่อันดับ 1 คือ ระดับ Cholesterol เกิน 73% และรอบเอวเกิน 53% ซึ่งเป็นภาวะที่ทำให้เกิดความเสี่ยงของโรคต่างๆเช่น เบาหวาน ความดัน และโรคข้อเข่าอักเสบ

ดังนั้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่กลุ่มงานเวชศาสตร์ชันสูตรมีภาวะสุขภาพที่ดีและลดโอกาสในการเกิดโรคต่างๆ ทางกลุ่มงานฯจึงหาแนวทางที่เหมาะสามร่วมกันโดยทุกคนจะควบคุมปริมาณแคลอรี่ที่ได้รับในแต่ละวันและจดบันทึกการกินอาหาร ประเภท ทอด ผัด และอาหารที่มีไขมันสูง และมีการติดตามผลทุกๆเดือน Continue Reading →

♥ แนวทางการจัดการยาที่ต้องระมัดระวังสูง (High Alert Drugs: HADs)

1512776_600641773318302_959103710_n

ภญ.ภัทราวดี อำไพพันธุ์

การติดตามและเฝ้าระวังความคลาดเคลื่อนทางยา (Medication Errors: MEs) ติดตามข้อมูลและวิเคราะห์สาเหตุเพื่อหาแนวทางการแก้ไขเฝ้าระวังความคลาดเคลื่อนทางยาเพื่อให้ผู้ป่วยมีความปลอดภัยในการใช้ยา ระบบการจัดการยาที่ต้องระมัดระวังสูง (High Alert Drugs: HADs) เป็นระบบการจัดการยาหนึ่งที่สำคัญ เพราะยาที่เสี่ยงสูงเป็นยาที่จะก่อให้เกิดอันตราย หรือผลเสียต่อผู้ป่วยที่รุนแรง ถ้าหากมีความผิดพลาดในการสั่งใช้ยา คัดลอกคำสั่งใช้ยา จ่ายยา หรือการให้ยา จึงเลือกระบบการจัดการยา HADs เพื่อทบทวนแนวทางการปฏิบัติงานในระบบการจัดการยาที่ต้องระมัดระวังสูงในแต่ละหน่วยงาน ออกแบบและจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน แบบบันทึกข้อมูลการบริหารยา แผ่นความรู้และติดตามความปลอดภัยจากการใช้ยาที่ต้องระมัดระวังสูง สติ๊กเกอร์หรือ เพื่อลดความคลาดเคลื่อนจัดการยาที่ต้องระมัดระวังสูง(High Alert Drugs: HADs) เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย และผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานได้ง่ายและถูกต้องมากขึ้น Continue Reading →

♥ ลดเอว ลดพุง

นางสุมิตรา ดีวัน

สืบเนื่องจากนโยบายส่งเสริมสุขภาพบุคลากรศูนย์อนามัยที่ 8 ในประเด็นการเป็นองค์กรต้นแบบการส่งเสริมสุขภาพ (3อ.) และมีการสนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยงานทำกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพตนเอง ให้บรรลุเป้าหมายของศูนย์ฯ คือ เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้องค์กรไร้พุงต้นแบบ และจากการทบทวนผลการตรวจสุขภาพของบุคลากรในหน่วยงานวัยทำงานจำนวน 9 คน เมื่อปี 2556 พบว่า เจ้าหน้าที่มีผล cholesterol สูง 6 คน คิดเป็น 66.7 % รอบเอวเกิน 5 คน คิดเป็น 55.5 % และค่าดัชนีมวลกายเกิน 7 คน คิดเป็น 77.8 % บุคลากรทุกคนจึงมีความเห็นร่วมกันว่าต้องทำกิจกรรมการลดรอบเอว ลดน้ำหนักและ กิจกรรม 3อ. อย่างจริงจัง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามนโยบายที่กำหนดไว้  เพื่อกระตุ้นเตือนให้เจ้าหน้าที่ทุกคนมีความตั้งใจและมุ่งมั่นจริงๆในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการลดเอว ลดพุง ลดโคเลสเตอรอล โดยใช้หลัก 3 อ. Continue Reading →

♥ การพัฒนารูปแบบการเฝ้าระวัง 5 Moment เจ้าหน้าที่ทางการพยาบาลในงานเด็กป่วยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ นครสวรรค์

นางสาวสาวิตรี  เชี่ยวชาญธนกิจ

จากผลการเฝ้าระวังการติดเชื้อในโรงพยาบาล ปีงบประมาณ 2557 พบเกิดการระบาดของแผลผ่าตัดติดเชื้อจำนวน 2 ครั้ง และที่สำคัญคือพบเชื้อดื้อยา Acenetobacter baumannii และ MRSA ซึ่งเป็นเชื้อที่ไม่เคยพบมาก่อนในโรงพยาบาลและเป็นเชื้อที่ติดต่อได้ง่ายจากการสัมผัส เพราะสามารถแพร่กระจายได้อย่างรวดเร็ว และเป็นอันตรายสูงเมื่อผู้ป่วยได้รับเชื้อ ซึ่งคณะกรรมการ และคณะทำงาน IC ได้ทบทวนความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับวิธีการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ ซึ่งวิธีลดการแพร่กระจายเชื้อที่ดีที่สุดคือ การล้างมือ การล้างมือที่ถูกวิธีแบบ 5 Moment เป็นแนวปฏิบัติขั้นพื้นฐานในการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ โดยการสัมผัส และช่วยลดการติดเชื้อในโรงพยาบาลที่ประหยัดและได้ผลดีที่สุด จากการสำรวจพฤติกรรมการล้างมือของเจ้าหน้าที่ในแผนกเด็กป่วย พบว่าร้อยละ 25 เจ้าหน้าที่ล้างมือก่อนสัมผัสผู้รับบริการ ทางแผนกเด็กป่วยเห็นความสำคัญของการล้างมือ แบบ 5 Moment เพื่อลดการแพร่กระจายเชื้อในหน่วยงาน จึงจัดทำโครงการการพัฒนารูปแบบการเฝ้าระวัง 5 Moment ในเจ้าหน้าที่ทางการพยาบาลในงานเด็กป่วย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ นครสวรรค์ เพื่อส่งเสริมและกระตุ้น ให้เจ้าหน้าที่ตระหนัก และให้ความสำคัญกับการล้างมือที่ถูกวิธีแบบ 5 Moment Continue Reading →

♥ ผลการศึกษาความชุกของภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กในทารกอายุ 6 เดือนที่ได้รับนมแม่อย่างเดียวและที่ไม่ได้รับนมแม่อย่างเดียว

นางพรทิพย์ รักคำมี

ในทารกอายุ 6 เดือนที่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่เพียงอย่างเดียวมีภาวะขาดธาตุเหล็กประมาณร้อยละ 6 – 18 ธาตุเหล็กเป็นองค์ประกอบสำคัญในการสร้างเม็ดเลือด หน้าที่หลักของธาตุเหล็กในเม็ดเลือดแดงคือนำออกซิเจนจากปอดไปยังส่วนต่างๆของร่างกายและมีความจำเป็นสำหรับการเจริญเติบโตของระบบประสาท จึงมีผลต่อพัฒนาการและการเรียนรู้ ทารกที่มีภาวะซีดจากการขาดธาตุเหล็กจะมีพัฒนาการและการเจริญเติบโตช้ากว่าปกติ ปริมาณธาตุเหล็กในนมแม่มีเพียงประมาณ 0.2-0.4 มก./ลิตร(อรัญญา ปิกเกษม,2555) ธาตุเหล็กในนมแม่ถูกดูดซึมได้ดี ทารกจึงได้ธาตุเหล็กเพียงพอเมื่อได้รับนมแม่อย่างเดียวถึงอายุ 4 เดือน ซึ่งไม่ถึง 6 เดือน จึงพบว่าปัญหาการขาดธาตุเหล็กอาจพบได้ในทารกที่กินแต่นมแม่(อรัญญา ปิกเกษม,2555)

ดังนั้นงานตรวจสุขภาพเด็กดี มีนโยบายด้านการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวเป็นเวลา 6 เดือน จึงมีความสนใจศึกษาความชุกของภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กในทารกอายุ 6 เดือนที่ได้รับนมแม่อย่างเดียว และที่ไม่ได้รับนมแม่อย่างเดียว เพื่อเป็นแนวทางในการให้คำปรึกษาแนะนำต่อไป Continue Reading →

Previous Page · Next Page

Page 8 of 13