Category Archives: คลังความรู้ส่งเสริมสุขภาพ
♥การพัฒนารูปแบบคลินิกเฉพาะโรคทางการแพทย์แผนไทย ตาม Service plan ปี 2560

นางสาวบุญทริกา  วรรณาเวศน์ และทีมงานคลินิกเฉพาะโรค

การบ่งชี้ความรู้

          เดิมคลินิกการแพทย์แผนไทย มีการให้บริการในรูปแบบการรักษาทั่วไป โดยเน้นการส่งเสริมสุขภาพ นวดรักษาและประคบสมุนไพรเป็นหลัก ผู้รับบริการส่วนใหญ่มาด้วยอาการที่เกิดจากการทำงานและในกลุ่มวัยผู้สูงอายุ  จากผลการดำเนินกิจกรรมพบว่า ผู้ป่วยกลับมาในอาการเดิมซ้ำๆ ซึ่งมีสาเหตุมาจาก

Continue Reading →

♥การป้องกันปัญหาตกเลือดหลังคลอดในห้องคลอด

            

ชุลีพร วิมลสิทธิพงศ์ และคณะ
งานห้องคลอด โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 3

การบ่งชี้ความรู้

การคลอดทางช่องคลอดของมารดาที่มีการสูญเสียเลือดมากกว่า 500 มิลลิลิตร เป็นข้อบ่งชี้ว่ามีภาวะตกเลือดหลังคลอด การตกเลือดหลังคลอดจะทำให้มารดาเกิดภาวะความดันโลหิตต่ำ ชีพจรเร็ว ซีด อ่อนเพลีย  มีอาการซึมเศร้าหลังคลอด และมีภาวะแทรกซ้อนอื่นเกิดขึ้นตามมา เช่น โรคกล้ามเนื้อหัวใจตาย ภาวะเลือดไม่แข็งตัวและเสียชีวิตในที่สุด ซึ่งการตกเลือดหลังคลอดเป็น

Continue Reading →

♥การพัฒนารูปแบบคลินิกปรับเปลี่ยนพฤติกรรม& ABC Health Fitness HPC3

นายเพิ่มศักดิ์ รุ่งจิรารัตน์, และทีมงานABC MODEL

การบ่งชี้ความรู้

          จากเดิมการจัดตั้งตามส่วนกลางใช้ชื่อคลินิกไร้พุง(DPAC) เริ่มปฎิบัติงานปี 2554 จนถึงปัจจุบันสลับกันรับผิดชอบระหว่างงานออกกำลังกายและโภชนาการ  วิธีการดำเนินงานเน้นในเรื่องการปรับพฤติกรรมโดยใช้หลัก 3อ (อาหาร อารมณ์ ออกกำลังกาย)  รูปแบบกิจกรรมจัดเป็นคอร์ส จากผลการดำเนินกิจกรรมพบว่าสิ่งที่ทำให้คลินิกไม่ประสบความสำเร็จมีดังนี้

Continue Reading →

♥ตกแล้วไง?

นายแพทย์ ชัยวัฒน์  อภิวันทนา  ประธาน PCT

การบ่งชี้ความรู้ (Knowledge identification)

จากประเด็นคุณภาพที่สำคัญ (Key quality issues) ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพศูนย์อนามัย ที่ 3 คือการให้บริการตามมาตรฐาน ผู้ป่วยปลอดภัย และพึงพอใจในการให้บริการ ซึ่งหมายถึงกระบวนการที่ทำให้ได้ประสิทธิภาพในการดูแลผู้ป่วยที่มารับบริการ ตามมาตรฐานของโรงพาบาล ที่ผ่านมาพบประเด็นที่สำคัญที่ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญประเทศ พบอัตราการตายของมารดาที่เกิดจากภาวะตกเลือดหลังคลอด ถือว่าประเด็นที่สำคัญที่เป็นสิ่งที่ท้าทายที่สามารถป้องกันได้ ด้วยเหตุนี้ ทาง PCT จึงได้นำปัญหานี้มาเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบการดูแล ผู้คลอดที่มาคลอดที่โรงพยาบาล เพื่อลดอัตราการเกิดภาวะตกเลือดหลังคลอด และสามารถเป็นต้นแบบของการดูแลแม่และเด็ก คือ การพัฒนาระบบบริการให้ตามมาตรฐานอนามัยแม่และเด็กได้

Continue Reading →

♥Blood safety คนรับปลอดภัย คนให้สบายใจ

นางสาว ปุณชนิกา บุญเลิศ และเจ้าหน้าที่กลุ่มงานเวชศาสตร์ชันสูตร

การบ่งชี้ความรู้

เนื่องจากที่ผ่านมาโรงพยาบาลยังไม่มีแนวปฏิบัติที่ชัดเจนในเรื่องการใช้เลือดที่เชื่อมโยงกันระหว่าง  สหวิชาชีพทำให้พบปัญหาในการปฏิบัติงานและการประสานงาน ปัญหาดังกล่าวทำให้เกิดความล่าช้าในการใช้เลือดและอาจทำให้ผู้ป่วยได้ผลกระทบจากภาวะแทรกซ้อนจากการรับเลือดหรือเป็นอันตรายถึงชีวิตได้การทำ Km ในครั้งนี้เพื่อพัฒนาแนวทางการใช้เลือดและส่วนประกอบของเลือดร่วมกันระหว่างสหวิชาชีพโดยมีความมุ่งหวังให้ผู้ป่วยได้รับความปลอดภัยสูงสุดจากการรับเลือดตามหลัก Safety goal

Continue Reading →

♥ผู้นำสุขภาพ…ทราบแล้วเปลี่ยน

หัวหน้าโครงการ   นางณัฐนันท์  วงษ์มามี

สมาชิกกลุ่ม 1. COP วัยทำงาน  ประกอบด้วย ศูนย์อนามัยที่3 (กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน, งานส่งเสริมสุขภาพ, งานวัยทำงาน, งานให้การปรึกษา, กลุ่มงานส่งเสริมทันตสุขภาพ) ผู้รับผิดชอบงานส่งเสริมสุขภาพวัยทำงานของ สสจ., สสอ.,รพสต. ในพื้นที่ 5 แห่งของเขตสุขภาพที่ 3

  1. COP ผู้นำสุขภาพ ในชุมชนเขตสุขภาพที่ 3

การบ่งชี้ความรู้

องค์การอนามัยโลก (WHO, 2005)  ระบุว่าในปี พ.ศ. 2548   ทั่วโลกมีผู้เสียชีวิตจากโรคเรื้อรัง 35 ล้านคน     ซึ่งเป็น 2 เท่าของผู้เสียชีวิตจากโรคติดเชื้อทั้งหมด    และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นร้อยละ 17 ในปี พ.ศ. 2558 โดยเฉพาะโรคอ้วนเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่ได้รับอิทธิพลจากการใช้วิถีชีวิตที่ไม่เหมาะสม  ได้แก่ บริโภคอาหารที่มีพลังงานเกิน  ทานผักผลไม้น้อย  ขาดการออกกำลังกาย สูบบุหรี่ ดื่มเหล้า และความเครียด (WHO, 1995: 1- 45)  เป็นปัญหาสำคัญที่ส่งผลต่อภาวะสุขภาพของคนทั่วโลก  ภาวะอ้วนเป็นปัจจัยหลักที่นำไปสู่การเกิดโรคเรื้อรังที่ส่งผลต่อชีวิต  เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดหัวใจ โรคมะเร็ง โรคข้อและเส้นเอ็น และโรคหลอดเลือดแข็งและอุดตัน ล้วนเป็น

Continue Reading →

♥การพัฒนาคุณภาพการประเมินความเสี่ยงโรคฟันผุในเด็กปฐมวัยปี 2560

ผู้จัดทำ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข

การบ่งชี้ความรู้

         การประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดโรคฟันผุในเด็กปฐมวัย เป็นเครื่องมือที่จะประเมินพฤติกรรมการกินและการทำความสะอาดฟัน ร่วมกับการตรวจสุขภาพช่องปากทุกครั้ง ที่มารับบริการคลินิกตรวจสุขภาพเด็กดี จะช่วยให้พบความเสี่ยงหรือความผิดปกติเริ่มต้น ประโยชน์ของการประเมินความเสี่ยงโรคฟันผุ สามารถป้องกัน รักษาได้อย่างทันท่วงที ก่อนที่โรคฟันผุจะลุกลาม  โดยการให้ความรู้กับผู้ปกครองให้เห็นผลเสียของโรคฟันผุในเด็กปฐมวัย ให้คำแนะนำและพัฒนาทักษะผู้ปกครองให้สามารถทำความสะอาดช่องปาก และสร้างพฤติกรรมการกินให้กับเด็กได้อย่างถูกต้อง

Continue Reading →

♥21 วัน เปลี่ยนชีวิต พิชิต Office Syndrome
คุณธนาพร กิตติเสนีย์
 เหตุผลและที่มา
จากการทบทวนปัญหาที่ผ่านมาของสำนักงานกลุ่มการพยาบาล พบประเด็นปัญหา 3 เรื่องหลัก ๆ    ที่ต้องการพัฒนา ได้แก่ เรื่องการประหยัดพลังงาน ความเสี่ยงในหน่วยงาน และ การพบอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อจากการทำงานหรือ “โรคออฟฟิศ ซินโดรม” ของบุคลากรกลุ่มการพยาบาล จึงได้มีการประชุมปรึกษาหารือในการเลือกเรื่องที่ต้องการพัฒนาและแก้ปัญหาร่วมกันเป็นลำดับแรก จึงได้ข้อสรุปออกมาว่า ต้องการแก้ปัญหา  “โรคออฟฟิศ ซินโดรม” ซึ่งจะส่งผลต่อภาวะสุขภาพของบุคลากรกลุ่มการพยาบาล ในระยะยาว และได้รวบรวมองค์ความรู้ต่าง ๆ เกี่ยวกับโรคนี้
Continue Reading →
♥ รูปแบบการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพ 3 กลุ่มวัย

578324_570001426352293_1161122689_n

นางสาวศศิวันต์    โล่ห์ทวีมงคล

เหตุผลและที่มา

การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน เตรียมคนให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงโดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาส่งเสริมสุขภาพคนไทยทุกช่วงวัย การพัฒนาคนอย่างมีประสิทธิภาพจำเป็นต้องเริ่มตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดา หากมารดามีความรู้และความตระหนักเอาใจใส่ดูแลสุขภาพตั้งแต่ระยะตั้งครรภ์ คลอดและหลังคลอด ทำให้ลูกเกิดรอด หากมีการเลี้ยงดูทารกด้วยความรักความอบอุ่น เด็กจึงเป็นรากฐานที่สำคัญของการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน และเป็นต้นทุนทางสังคมที่มีค่ามากที่สุด เด็กแรกเกิด  ถึงอายุ 6 ปี เป็นช่วงที่สมองเด็กเรียนรู้อย่างรวดเร็วและมีการพัฒนาในทุกด้านมากที่สุด สมองจะมีอัตราการเจริญเติบโตสูงสุดในช่วง 2 ปีแรกของชีวิต การพัฒนาให้สมองเด็กเจริญเติบโตได้ดี ขึ้นกับปัจจัยสำคัญ คือ Continue Reading →

♥ การประเมินและจัดการความเสี่ยงต่อโรคฟันผุในเด็กปฐมวัย คลินิกส่งเสริมพัฒนาการเด็ก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ นครสวรรค์

พี่ชิด

นางสาวชิดชไม  กวางแก้ว

เหตุผลและที่มา  

จากเกณฑ์การประเมินมาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็ก ในส่วนของคลินิกส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ได้กำหนดให้มีการประเมินและจัดการความเสี่ยงต่อโรคฟันผุ  ซึ่งกลุ่มงานทันตกรรมได้จัดทำแนวทางการประเมินและการจัดการต่อโรคฟันผุในเด็กปฐมวัยไปเรียบร้อยแล้วนั้นเป็นการส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ การนำเอาแนวทางการประเมินและการจัดการต่อโรคฟันผุไปใช้ และประเมินประสิทธิผลของแนวทางดังกล่าว จะก่อให้เกิดการถอดบทเรียน และปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับบริบทและแนวทางการทำงานมากยิ่งขึ้น

Continue Reading →

Previous Page · Next Page

Page 6 of 13