♥ แนวทางการดำเนินงานศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ

68260_179901428706198_6162426_n

นางฐิติชยา ไทยพาท

จากการดำเนินงานพัฒนาศูนย์เด็กเล็กที่ผ่านมาได้มีการสุ่มประเมินศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพบว่าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กยังไม่ได้คุณภาพร้อยละ 47 ทั้งทางด้านการส่งเสริมพัฒนาการเด็กและการจัดสภาพแวดล้อมที่ดีและปลอดภัยและปัญหาเรื่องการรองรับการประเมินจากหลายภาคส่วนที่เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในการดูแลศูนย์เด็กเล็กทำให้ครูผู้ดูแลเด็กดูแลเด็กได้ไม่เต็มที่ และส่วนของท้องถิ่นที่ดูแลรับผิดชอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบางแห่งยังไม่ได้สนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานศูนย์เด็กเล็กไม่ได้มาตรฐานและคุณภาพ ดังนั้น ผู้รับผิดชอบงานศูนย์เด็กเล็กและผู้เกี่ยวข้องจากศูนย์อนามัยที่ 8 นครสวรรค์ จึงได้มีการประชุมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อหาแนวทางการดำเนินงานพัฒนาศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ได้แนวทางการดำเนินงานศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ

กระบวนการจัดการความรู้

จัดประชุมกลุ่มเพื่อหาแนวทางการดำการดำเนินงานพัฒนาศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ โดยได้แนวทางการดำเนินงาน ดังนี้

  • พัฒนาศักยภาพครูผู้ดูแลเด็กและเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ใน 4 ด้าน
  1. แนวทางการคัดกรอง และส่งเสริมพัฒนาการเด็ก เด็กที่มีพัฒนาการล่าช้าได้รับการส่งต่อ ติดตามและแก้ไข
  2. การส่งเสริม ประเมิน ติดตามและแก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการเด็ก
  3. ส่งเสริมทันตสุขภาพเด็กใน ศผด. เรื่อง ตรวจประเมินความเสี่ยงต่อโรคฟันผุ
  4. ส่งเสริมพฤติกรรมเพื่อป้องกันการเกิดโรค ระบบเฝ้าระวังการเกิดโรค

– คัดเลือกศูนย์เด็กเล็กที่มีความพร้อมเพื่อเป็นศูนย์เด็กเล็กต้นแบบ ในเรื่องของการพัฒนาเด็กในศูนย์เด็กเล็ก โดยมุ่งพัฒนาที่ตัวเด็กในศูนย์เด็กเล็ก

จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการระดมความคิดเห็นเรื่องของแนวทางการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กให้ได้คุณภาพ พัฒนาศูนย์เด็กเล็ก ดังนี้

  1. เด็กในศูนย์เด็กเล็กมีพัฒนาการสมวัย โดย มีการพัฒนาศักยภาพครูผู้ดูแลเด็ก สุ่มประเมินคัดกรองพัฒนาการเด็ก เด็กที่มีพัฒนาการล่าช้าได้รับการส่งต่อ และติดตามอย่างต่อเนื่องทุกคน
  2. ส่งเสริมแนวทางการดำเนินงานเด็กที่มีปัญหาภาวะทุพโภชนาการ โดยสร้างความรู้ความตระหนักให้ครูผู้ดูแลเด็ก เพื่อให้มีการประเมินภาวะโภชนาการ ส่งเสริมการเจริญเติบโตและติดตามและแก้ไขภาวะทุพโภชนาการ
  3. พัฒนาระบบการส่งเสริมทันตสุขภาพในศูนย์เด็กเล็ก โดยเด็กในศูนย์เด็กเล็กต้องได้รับการตรวจและประเมินความเสี่ยงต่อโรคฟันผุ และเด็กได้รับการทำความสะอาดช่องปากและฟันอย่างมีคุณภาพ และเด็กที่มีภาวะเสี่ยงต่อโรคฟันผุได้รับการทาฟลูออไรค์วานิช
  4. เฝ้าระวังและควบคุมการเกิดโรค โดยสร้างความรู้ความตระหนักให้ครูผู้ดูแลเด็ก เฝ้าระวังการเกิดโรคและส่งเสริมพฤติกรรมเพื่อป้องกันการเกิดโรค และปรับปรุงสภาพแวดล้อมเพื่อป้องกันการเกิดโรค

* อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม กดดาวน์โหลด *

 

แนวทางการดำเนินงานศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ
แนวทางการดำเนินงานศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ
แนวทางการดำเนินงานศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ.pdf
44.4 KiB
480 Downloads
รายละเอียด
avatar

About

ใส่ความเห็น