♥ ประสิทธิผลของบริการให้การปรึกษาทางโทรศัพท์ต่อการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว

299318_264937780184355_692103_n

นางณัฐนันท์ วงษ์มามี

จากข้อมูลสถานการณ์ มารดาที่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 6 เดือน ที่มารับบริการในงานตรวจสุขภาพเด็กดี ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ นครสวรรค์    ปีงบประมาณ 2553, 2554, 2555 มีดังนี้ 34.3%, 39.5% และ 43.3% ตามลำดับ และจากการทบทวนรูปแบบบริการแนะนำการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของโรงพยาบาล   ตั้งแต่ระยะตั้งครรภ์ หลังคลอด และเมื่อกลับไปอยู่บ้านแล้ว พบว่าบริการให้การแนะนำเรื่องเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ทางโทรศัพท์ตลอด 24 ชั่วโมง โดยหอผู้ป่วยใน ตั้งแต่มารดากลับไปอยู่บ้านแล้ว จนกระทั่งมารดาพาบุตรมารับบริการการตรวจสุขภาพตามนัดเมื่อบุตรอายุ 2 เดือนที่งานตรวจสุขภาพเด็กดีนั้น ไม่มีกิจกรรมการติดตามประเมินผลการแนะนำเรื่องเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ทางโทรศัพท์ในแต่ละครั้ง ทำให้มารดาขาดโอกาสในการได้รับการจัดการที่มีประสิทธิภาพ และการสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างถูกต้องเหมาะสม ซึ่งปัจจัยดังกล่าวอาจส่งผลต่อความ สำเร็จในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 6 เดือนได้

ดังนั้นหอผู้ป่วยใน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ นครสวรรค์ ซึ่งประกอบด้วย งานสูติกรรม งานผู้ป่วยหนักทารกแรกเกิด และงานเด็กป่วย จึงศึกษาผลของการให้บริการแนะนำทางโทรศัพท์ ต่อความสำเร็จในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่   เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนารูปแบบบริการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ต่อไป

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อศึกษาการให้บริการแนะนำทางโทรศัพท์ เรื่องการแก้ไขปัญหาการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ต่อความสำเร็จในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ นครสวรรค์
  2. เพื่อศึกษาผลของการให้บริการแนะนำทางโทรศัพท์ ต่อความสำเร็จในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ นครสวรรค์

กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาผลของการให้บริการแนะนำทางโทรศัพท์ต่อความสำเร็จในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่  ซึ่งมีผลการศึกษา 2 ส่วนดังนี้

7.1 ส่วนที่1 ศึกษาการให้บริการแนะนำทางโทรศัพท์ เรื่องการแก้ไขปัญหาการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ต่อความสำเร็จในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ นครสวรรค์

1) การทบทวนระหว่างการจัดการความรู้ ครั้งที่1 ( พฤษภาคม) พบว่าเจ้าหน้าที่มีการให้บริการแนะนำทางโทรศัพท์ อย่างไม่เป็นแบบแผน แก้ไขดังนี้

– จัดทำคู่มือการให้บริการแนะนำทางโทรศัพท์ เรื่องการแก้ไขปัญหาการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

– สำรวจความพึงพอใจต่อการใช้คู่มือการให้บริการแนะนำทางโทรศัพท์ เรื่องการแก้ไขปัญหาการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ได้คะแนนความพึงพอใจโดยรวมเท่ากับ ร้อยละ 87.94

2) การทบทวนระหว่างการจัดการความรู้ ครั้งที่2 ( มิถุนายน ) ผู้รับบริการมีโอกาสไม่ทราบการเข้าถึงกิจกรรมการบริการ แก้ไขโดยแจ้งมารดาทุกราย

7.2 ส่วนที่2 ศึกษาผลของการให้บริการแนะนำทางโทรศัพท์ ต่อความสำเร็จในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ นครสวรรค์

1) จากการวิเคราะห์ข้อมูล จำนวนมารดาที่โทรศัพท์มารับบริการแนะนำทางโทรศัพท์ ในเดือนเมษายน ถึงเดือนสิงหาคม พบว่ามีจำนวนทั้งหมด 11 ราย ด้วยปัญหาน้ำนมไม่พอ 72.73 %   ไม่ดูดนม 18.18 % และดูดนมสำลัก 9.09 % เมื่อติดตามความสำเร็จในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ภายใน 7 วันหลังให้บริการแนะนำทางโทรศัพท์ พบว่ามารดาประสบความสำเร็จ 100 % และการติดตามความสำเร็จ ในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เมื่อทารกอายุ 2 เดือน พบว่ามารดาประสบความสำเร็จ 81.82 % และไม่ประสบความสำเร็จ 18.18 %

2) ปัจจัยที่ประสบความสำเร็จคือ ความมุ่งมั่นตั้งใจของมารดา การสนับสนุนจากครอบครัว และการให้กำลังใจจากเจ้าหน้าที่

3)  ปัจจัยที่ไม่ประสบความสำเร็จคือ เลี้ยงลูกคนเดียว (ไม่ได้รับการสนับสนุนจากครอบครัวและสามีไม่ได้อยู่ด้วยทำงานต่างจังหวัด)

* อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม กดดาวน์โหลด *

 

Ipd56
Ipd56
ipd56.pdf
236.2 KiB
219 Downloads
รายละเอียด
avatar

About

ใส่ความเห็น