♥ การศึกษาสถานการณ์ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมของตลาดประเภทที่ 2 ในเขตสุขภาพที่ 3

tin

นางสาวเสาวนีย์  สาบุตร

เหตุผลและที่มา

ตามที่กระทรวงสาธารณสุข ได้ออกกฎกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะของตลาด พ.ศ.2551 โดยอาศัยอำนาจแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 โดยกฎกระทรวงได้แบ่งตลาดออกเป็น 2 ประเภท คือตลาดประเภทที่ 1 (ตลาดที่มีโครงสร้างอาคาร) กรมอนามัย โดยมีมาตรการให้ตลาดประเภทที่ 1 ทุกแห่งทั่วประเทศ ได้รับการพัฒนายกระดับเป็นตลาดสด น่าซื้อ ในขณะที่ตลาดประเภทที่ 2 (ตลาดที่ไม่มีโครงสร้างอาคาร) ส่วนใหญ่มักเป็นตลาดนัด ปัจจุบันมีอยู่มากมายกระจายไปตามตำบลหรือหมู่บ้านต่างๆ มีการจำหน่ายสินค้าหลากหลายชนิดและราคาถูก ประชาชนจึงนิยมไปจับจ่ายซื้อสินค้า แต่ตลาดประเภทดังกล่าวในปัจจุบันยังไม่ได้มาตรฐาน และในการจัดตั้งตลาดบางแห่งไม่ได้ขออนุญาตจากราชการส่วนท้องถิ่น ประกอบกับผู้จัดตั้งตลาดส่วนใหญ่ไม่ได้ปฏิบัติให้ถูกต้องในเรื่อง

สุขลักษณะเกี่ยวกับที่ตั้ง สิ่งปลูกสร้าง การจัดสถานที่ การจัดวางสิ่งของ การรักษาความสะอาด การกำจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอย การระบายน้ำเสีย การป้องกันเหตุรำคาญและการระบาดของโรค สุขลักษณะของผู้ขายและผู้ช่วยขายของในตลาด รวมทั้งไม่มีการคุ้มครองผู้บริโภคในด้านความปลอดภัยของอาหาร ด้วยเหตุนี้หากไม่มีการพัฒนาตลาดประเภทที่ 2 ให้ได้มาตรฐานและถูกสุขลักษณะ อาจจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนที่มาใช้บริการซื้อสินค้าได้จากการนิเทศติดตามเขตบริการสุขภาพที่ 3 ในปี 2557 พบว่า ตลาดประเภทที่ 2 ตามกฎกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะของตลาด ในเขตสุขภาพที่ 3 มีจำนวนทั้งหมด  507 แห่ง ได้รับการติดตามประเมินคุณภาพ คิดเป็น ร้อยละ 84.79 แต่ยังขาดข้อมูลการรับรองมาตรฐานตามเกณฑ์ประเมินมาตรฐานของตลาดประเภทที่ 2 ตามกฎกระทรวงว่าสุขลักษณะของตลาด พ.ศ. 2551 ทั้งหมดกี่แห่ง และข้อมูลด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในตลาดประเภทที่ 2 ดังนั้น ศูนย์อนามัยที่ 8 ในฐานะหน่วยงานภูมิภาคของกรมอนามัย ได้เห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาตลาดประเภทที่ 2 จึงได้จัดทำโครงการศึกษาสถานการณ์ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมของตลาดประเภทที่ 2    ในเขตสุขภาพที่ 3 เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการดำเนินงานของตลาดประเภทที่ 2 ในเขตสุขภาพที่ 3 ต่อไป

วัตถุประสงค์ของการจัดการความรู้

  1. เพื่อศึกษาสถานการณ์ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมของตลาดประเภทที่ 2 ในเขตสุขภาพที่ 3

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

  1. 1. ได้ชุดข้อมูลสถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของตลาดประเภทที่ 2 ในเขตสุขภาพที่ 3
  2. นำข้อมูลที่ได้ไปวางแผนการดำเนินการตลาดประเภทที่ 2 ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 3

* อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม กดดาวน์โหลด *

 

พสว58
พสว58
%E0%B8%9E%E0%B8%AA%E0%B8%A758.pdf
323.8 KiB
341 Downloads
รายละเอียด
avatar

About

ใส่ความเห็น